Naj­hod­not­nej­ším znač­kám v roku 2014 vládnu aj naďa­lej Google a Apple

LG jr. / 21. decembra 2014 / Business

Podľa reb­ríčka BrandZ Top 100 zosa­dil Google Apple z prvého miesta v reb­ríčku naj­hod­not­nej­ších zna­čiek sveta. Hod­nota Googlu dosiahla výšku 159 miliárd dolá­rov, čo zna­mená až 40% medzi­ročný nárast.

Apple opus­til trón naj­hod­not­nej­ších zna­čiek po 3 rokoch, keď jeho hod­nota klesla o 20% na úro­veň 148 miliárd dolá­rov. Tre­tie miesto si obhá­jila značka IBM s hod­no­tou 108 miliárd dolá­rov.

Nick Cooper, ktorý je ria­di­te­ľom diví­zie Mil­lward Brown Opti­mor, sa o značke Google vyjad­ril ako o per­spek­tív­nej a ino­va­tív­nej značke, ktorá v posled­nom čase inves­tuje do ume­lej inte­li­gen­cie a ktorá má množ­stvo par­tners­tiev, o čom svedčí aj umiest­ňo­va­nie ope­rač­ného sys­tému Android, okrem smartp­ho­nov, už aj do auto­mo­bi­lov.

Reb­rí­ček naj­hod­not­nej­ších zna­čiek BrandZ Top 100, ktorý vydáva spo­loč­nosť Mil­lward Brown Opri­mor je jedi­ným reb­ríč­kom, ktorý na výpo­čet hod­noty značky pou­žíva okrem finanč­ných dát aj názory aktu­ál­nych a poten­ci­onál­nych zákaz­ní­kov značky.

zdroj: brandz.com

Pridať komentár (0)