Naj­hod­not­nej­ším znač­kám v roku 2014 vlád­nu aj naďa­lej Goog­le a App­le

LG jr. / 21. decembra 2014 / Business

Pod­ľa reb­ríč­ka BrandZ Top 100 zosa­dil Goog­le App­le z prvé­ho mies­ta v reb­ríč­ku naj­hod­not­nej­ších zna­čiek sve­ta. Hod­no­ta Goog­lu dosiah­la výš­ku 159 miliárd dolá­rov, čo zna­me­ná až 40% medzi­roč­ný nárast.

App­le opus­til trón naj­hod­not­nej­ších zna­čiek po 3 rokoch, keď jeho hod­no­ta kles­la o 20% na úro­veň 148 miliárd dolá­rov. Tre­tie mies­to si obhá­ji­la znač­ka IBM s hod­no­tou 108 miliárd dolá­rov.

Nick Cooper, kto­rý je ria­di­te­ľom diví­zie Mil­lward Bro­wn Opti­mor, sa o znač­ke Goog­le vyjad­ril ako o per­spek­tív­nej a ino­va­tív­nej znač­ke, kto­rá v posled­nom čase inves­tu­je do ume­lej inte­li­gen­cie a kto­rá má množ­stvo par­tners­tiev, o čom sved­čí aj umiest­ňo­va­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu Andro­id, okrem smartp­ho­nov, už aj do auto­mo­bi­lov.

Reb­rí­ček naj­hod­not­nej­ších zna­čiek BrandZ Top 100, kto­rý vydá­va spo­loč­nosť Mil­lward Bro­wn Opri­mor je jedi­ným reb­ríč­kom, kto­rý na výpo­čet hod­no­ty znač­ky pou­ží­va okrem finanč­ných dát aj názo­ry aktu­ál­nych a poten­ci­onál­nych zákaz­ní­kov znač­ky.

zdroj: brandz.com

Pridať komentár (0)