Najkrajšia vyhliadka na Slovensku? Pozreli sme sa do Bojníc

  • Výhľad vám ukáže celú Hornú Nitru, Bojnice či Prievidzu.
  • Na svet sa pozeráte z výšky 30 metrov, a môžete vyskúšať rôzne atrakcie.
Staritup Bojnice vyhliadka
Startitup
  • Výhľad vám ukáže celú Hornú Nitru, Bojnice či Prievidzu.
  • Na svet sa pozeráte z výšky 30 metrov, a môžete vyskúšať rôzne atrakcie.

Veža je po­sta­vená podľa vzoru roz­hľadní v Česku a na Mo­rave. Tam po­dobné roz­hľadne na mno­hých mies­tach na­štar­to­vali tu­riz­mus a za­trak­tív­nili pre ľudí do­vtedy ne­zau­jí­mavé lo­ka­lity.

In­ves­tor verí, že to tak bude aj v prí­pade Boj­níc. Vy­hliadku v skú­šob­nej pre­vádzke sprí­stup­nili ve­rej­nosti len ne­dávno. Sleduj naše videá a odoberaj nás na YouTube.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech