Najm­lad­šia miliar­dárka sveta Eli­za­beth Hol­mes: Pod­ni­ka­ním zme­ním svet

Ali Marková / 17. novembra 2015 / Tools a produktivita

Pred­stav si, že by si mohol zbe­hnúť do lekárne, či dro­gé­rie, kúpiť si test na akú­koľ­vek cho­robu a zapla­tiť len zopár eur ? Tak takúto pred­stavu má najm­lad­šia miliar­dárka sveta, len 31 ročná Eli­za­beth Hol­mes.

Presne tak to totiž v súčas­nosti fun­guje s teho­ten­skými tes­tami a Eli­za­beth si pove­dala, že svet by bol jed­no­duchší ak by tak fun­go­vali aj ostatné testy. Zalo­žila spo­loč­nosť The­ra­nos, ktorá posky­tuje tisícky tes­tov od kre­a­ti­ní­no­vých až po testy na prí­tom­nosť koka­ínu, či extázy. Vytvára tak v Ame­rike úplne nový trh. V Spo­je­ných štá­toch totiž tes­to­va­nie na cho­roby fun­guje tak, že ti doktor vypíše akúsi „žia­danku“ do labo­ra­tó­ria a ty si tam zapla­tíš testy, ktoré sa pohy­bujú rádovo v desiat­kach dolá­rov a ak potre­bu­ješ viac ako 3 je to pomerne veľká záťaž pre tvoju peňa­ženku. Eli­za­beth sa v tomto snaží zme­niť svet. Robí testy dostup­nej­šími a značne lac­nej­šími.

A pýtaš sa: „Nepot­re­bu­jem na to vzorku krvi?“ Samoz­rejme, avšak nepot­re­bu­ješ ani zlo­mok toho, čo by ti vzala obvodná na peče­ňové testy. Stačí zopár kva­piek z tvojho prsta, podobne ako keď si tes­tujú množ­stvo cukru v krvi dia­be­tici.

Myš­lienka, s kto­rou The­ra­nos pra­cuje však nemala len pozi­tívne ohlasy. Mno­hým, najmä odbor­ní­kom vadí, že testy svo­jou dostup­nos­ťou pri­ná­šajú riziko hypo­chon­drie a pre­hna­ného tes­to­va­nia sa. Dru­hou vecou je, že infor­má­cie o tom, ako presne testy fun­gujú a čo ich robí lac­nými stále nie sú dostupné. Otec mla­dej miliar­dárky pra­co­val v Agen­túre Spo­je­ných štá­tov ame­ric­kých pre medzi­ná­rodný roz­voj a pri pozo­ro­vaní svojho otca a jeho kole­gov pri práci si uve­do­mila, že chce ľudom pomá­hať. Zalo­žiť firmu sa zdal byť naj­lep­ším nápa­dom na usku­toč­ne­nie tohto sna.

Eli­za­beth o svo­jej spo­loč­nosti, kto­rou chce meniť svet roz­prá­vala na sum­mite For­bes Under 30 vo Phi­la­delp­hii, kde bola oce­nená za svoju prácu. Jej cie­ľom je spra­viť testy dostupné a lac­nej­šie. A to sa jej zatiaľ úspešné darí. Mla­dých pod­ni­ka­te­ľov sa na sum­mite sna­žila aj inšpi­ro­vať: Uis­tite sa, že to čo chcete robiť je niečo, čo milu­jete. Že je to niečo prečo ste tak zapá­lení, že aj keby vás vyho­dili, budete to stále chcieť robiť aj keby ste neboli CEO. Tá vášeň vás pri­núti vstať keď vám budú podrá­žať nohy.“ — S čím naprosto súhla­sím.

Zdroj: for­bes

Pridať komentár (0)