Naj­moc­nej­šie ženy sve­ta 2015

Tatiana Blazsekova / 1. augusta 2015 / Business

Aris­to­te­les ženám veľ­mi neve­ril a tvr­dil, že trpia nedo­ko­na­los­ťou, pre kto­rú sa mužom nikdy nemô­žu rov­nať. Bey­on­cé na dru­hú stra­nu tvr­dí, že ženy vlád­nu sve­tom. Maga­zín For­bes aj ten­to rok zosta­vil reb­rí­ček najvp­lyv­nej­ších žien sve­ta. Zoznám­te sa!

Z 300 žien bolo vybra­ných 100, kto­ré zara­di­li do 8 kate­gó­rii a to: miliar­dár­ky, biz­nis, celeb­ri­ty, finan­cie, média, filan­tro­pia, mimo­vlád­ne orga­ni­zá­cie a poli­ti­ka, či tech­no­ló­gie. For­bes vytvo­ril reb­rí­ček na zákla­de 4 pre­men­ných a to kon­krét­ne: penia­ze, mediál­na prí­tom­nosť, sfé­ra vply­vu a dopa­du. Najprv sa zhod­no­ti­li finanč­né zdro­je kaž­dej oso­by. Kaž­dá kate­gó­ria však mala svo­ju vlast­nú meto­do­ló­giu na výber správ­nej kan­di­dát­ky.

Ženy však pat­ria k biz­ni­su a poli­ti­ky ako džem k ara­ši­do­vé­mu mas­lu, čo sa zatiaľ veľ­mi nepre­uka­zu­je. V janu­ári 2015 bolo na pozí­cií hla­vy štá­tu 10 žien a ako hla­va vlá­dy 14. Ženy v súčas­nos­ti tvo­ria 4,6% CEO pozí­cii z 500 spo­loč­nos­tí S&P. Keby sme sa na to pozre­li z pohľa­du čísel, z 1826 bili­oná­rov je žien len 197. Naprí­klad v takom Sili­con Valey, len 9% žien zastá­va ria­di­teľ­skú pozí­ciu.

Teraz si posvie­ti­me na geo­gra­fic­ké roz­lo­že­nie. Viac ako polo­vi­ca žien, kon­krét­ne 59 sú Ame­ri­čan­ky, vrá­ta­ne imig­ran­tiek ako naprí­klad von Furs­ten­berg z Bel­gic­ka, či amba­sá­dor­ka Samant­ha Power z Írska. Dru­há naj­sil­nej­šia sku­pi­na pochá­dza z Ázij­sko-ticho­mor­skej oblas­ti- 18 žien. Reb­ríč­ku sa tak­tiež zúčast­ni­lo 12 Euró­pa­niek.

Kto je teda na prvej prieč­ke?

Za naj­moc­nej­šou ženu sve­ta sa pokla­dá kan­ce­lár­ka Ange­la Mer­kel, kto­rá to v tie­to dni nemá naj­ľah­šie. Mig­ran­ti, san­kcie, špi­oná­že či sta­bi­li­zá­cia Euro­zó­ny sú len špič­kou ľadov­ca. Stá­li­ca Mer­kel sa do zozna­mu dosta­la už desia­ty raz za posled­ných 12 rokov a z toho deväť­krát ako obsa­di­la pozí­ciu Žena roka.

Dru­hú prieč­ku obsa­di­la Hil­la­ry Clin­ton. Jej živo­to­pis musí pras­kať vo šví­koch: prvá dáma, minis­ter­ka zahra­nič­ných vecí, US sená­tor­ka a mož­no aj pre­zi­dent­ka. Hil­la­ry sa v reb­ríč­ku obja­vu­je kaž­do­roč­ne od roku 2010 a ten­to rok sa pra­vid­lo len potvr­dzu­je.

Tre­tou naj­moc­nej­šou ženou sve­ta je Melin­da Gates. Melin­da je ria­di­teľ­ka nadá­cie, kto­rá pod­po­ru­je vzde­la­nie, zdra­vie v jed­not­li­vých kra­ji­nách, dlho­do­bo vyzý­va k zlep­še­niu zdra­vot­nej sta­rost­li­vos­ti a pomo­ci mat­kám v Afri­ke. Je veľ­kou filan­trop­kou a líder­kou. A btw je to man­žel­ka Bil­la Gate­sa.

TOP 10:

  1. Ange­la Mer­kel- kan­ce­lár­ka: Nemec­ko

  2. Hil­la­ry Clin­ton- sená­tor­ka, kan­di­dát­ka na pre­zi­den­ta

  3. Melin­da Gates- filan­trop­ka

  4. Janet Yel­len- ria­di­teľ­ka Fede­rál­ne­ho rezerv­né­ho sys­té­mu USA

  5. Mary Bar­ra- CEO Gene­ral Motors

  6. Chris­ti­ne Lagar­de- pod­ni­ko­vá ria­di­teľ­ka Medzi­ná­rod­né­ho mone­tár­ne­ho fon­du (IMF)

  7. Dil­ma Rous­seff- pre­zi­dent­ka Bra­zí­lie

  8. She­ryl Sand­berg- pre­vádz­ko­vá ria­di­teľ­ka: Face­bo­ok

  9. Susan Woj­cic­ki- CEO You­tu­be

  10. Michel­le Oba­ma- práv­nič­ka, man­žel­ka B. Oba­mu

Kaž­dá z tých­to žien je jedi­neč­ná a inšpi­ra­tív­na. For­bes však vypi­chol nie­koľ­ko osob­nos­tí, kto­ré môžu byť vzor­mi pre nás všet­kých. Prvý­krát sa v reb­ríč­ku ocit­li spe­váč­ka Tay­lor Swift ale aj šéf­ka zahra­nič­nej poli­ti­ky EÚ Fre­de­ri­ca Mog­he­ri­ni. V sie­ni slá­vy sa ocit­li stá­li­ce hviezd­ne­ho neba ako krá­ľov­ná Eli­sa­beth či Oprah.

Naprí­klad taká Oprah zalo­ži­la Har­po Pro­duc­ti­on ako aj The Oprah Win­frey Lea­ders­hip Aca­de­my pre diev­ča­tá z Juž­nej Afri­ky. Z here­čiek a spe­vá­čok ako Sha­ki­ra, Bey­on­cé, Tay­lor Swift či Sofia Ver­ga­ra sa sta­li pod­ni­ka­teľ­ky, kto­ré finanč­ne pod­po­ru­jú men­ši­ny a ľudí zo slab­ších sociál­nych vrs­tiev. Lie­čiť, vzde­lá­vať a nasy­co­vať svet- tie­to slo­vá nech nie sú len hes­lom, ale sku­toč­ným cie­ľom pre všet­kých.

Zdroj: www.forbes.com

Pridať komentár (0)