Naj­moc­nej­šie ženy sveta 2015

Tatiana Blazsekova / 1. augusta 2015 / Business

Aris­to­te­les ženám veľmi neve­ril a tvr­dil, že trpia nedo­ko­na­los­ťou, pre ktorú sa mužom nikdy nemôžu rov­nať. Bey­oncé na druhú stranu tvrdí, že ženy vládnu sve­tom. Maga­zín For­bes aj tento rok zosta­vil reb­rí­ček najvp­lyv­nej­ších žien sveta. Zoznámte sa!

Z 300 žien bolo vybra­ných 100, ktoré zara­dili do 8 kate­gó­rii a to: miliar­dárky, biz­nis, celeb­rity, finan­cie, média, filan­tro­pia, mimo­vládne orga­ni­zá­cie a poli­tika, či tech­no­ló­gie. For­bes vytvo­ril reb­rí­ček na základe 4 pre­men­ných a to kon­krétne: peniaze, mediálna prí­tom­nosť, sféra vplyvu a dopadu. Najprv sa zhod­no­tili finančné zdroje kaž­dej osoby. Každá kate­gó­ria však mala svoju vlastnú meto­do­ló­giu na výber správ­nej kan­di­dátky.

Ženy však pat­ria k biz­nisu a poli­tiky ako džem k ara­ši­do­vému maslu, čo sa zatiaľ veľmi nepre­uka­zuje. V janu­ári 2015 bolo na pozí­cií hlavy štátu 10 žien a ako hlava vlády 14. Ženy v súčas­nosti tvo­ria 4,6% CEO pozí­cii z 500 spo­loč­ností S&P. Keby sme sa na to pozreli z pohľadu čísel, z 1826 bili­oná­rov je žien len 197. Naprí­klad v takom Sili­con Valey, len 9% žien zastáva ria­di­teľ­skú pozí­ciu.

Teraz si posvie­time na geo­gra­fické roz­lo­že­nie. Viac ako polo­vica žien, kon­krétne 59 sú Ame­ri­čanky, vrá­tane imig­ran­tiek ako naprí­klad von Furs­ten­berg z Bel­gicka, či amba­sá­dorka Samantha Power z Írska. Druhá naj­sil­nej­šia sku­pina pochá­dza z Ázij­sko-ticho­mor­skej oblasti- 18 žien. Reb­ríčku sa tak­tiež zúčast­nilo 12 Euró­pa­niek.

Kto je teda na prvej priečke? 

Za naj­moc­nej­šou ženu sveta sa pokladá kan­ce­lárka Angela Mer­kel, ktorá to v tieto dni nemá naj­ľah­šie. Mig­ranti, san­kcie, špi­onáže či sta­bi­li­zá­cia Euro­zóny sú len špič­kou ľadovca. Stá­lica Mer­kel sa do zoznamu dostala už desiaty raz za posled­ných 12 rokov a z toho deväť­krát ako obsa­dila pozí­ciu Žena roka.

Druhú priečku obsa­dila Hil­lary Clin­ton. Jej živo­to­pis musí pras­kať vo šví­koch: prvá dáma, minis­terka zahra­nič­ných vecí, US sená­torka a možno aj pre­zi­dentka. Hil­lary sa v reb­ríčku obja­vuje kaž­do­ročne od roku 2010 a tento rok sa pra­vidlo len potvr­dzuje.

Tre­tou naj­moc­nej­šou ženou sveta je Melinda Gates. Melinda je ria­di­teľka nadá­cie, ktorá pod­po­ruje vzde­la­nie, zdra­vie v jed­not­li­vých kra­ji­nách, dlho­dobo vyzýva k zlep­še­niu zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti a pomoci mat­kám v Afrike. Je veľ­kou filan­trop­kou a líder­kou. A btw je to man­želka Billa Gatesa.

TOP 10:

  1. Angela Mer­kel- kan­ce­lárka: Nemecko

  2. Hil­lary Clin­ton- sená­torka, kan­di­dátka na pre­zi­denta

  3. Melinda Gates- filan­tropka

  4. Janet Yel­len- ria­di­teľka Fede­rál­neho rezerv­ného sys­tému USA

  5. Mary Barra- CEO Gene­ral Motors

  6. Chris­tine Lagarde- pod­ni­ková ria­di­teľka Medzi­ná­rod­ného mone­tár­neho fondu (IMF)

  7. Dilma Rous­seff- pre­zi­dentka Bra­zí­lie

  8. She­ryl Sand­berg- pre­vádz­ková ria­di­teľka: Face­book

  9. Susan Woj­cicki- CEO You­tube

  10. Michelle Obama- práv­nička, man­želka B. Obamu

Každá z týchto žien je jedi­nečná a inšpi­ra­tívna. For­bes však vypi­chol nie­koľko osob­ností, ktoré môžu byť vzormi pre nás všet­kých. Prvý­krát sa v reb­ríčku ocitli spe­váčka Tay­lor Swift ale aj šéfka zahra­nič­nej poli­tiky EÚ Fre­de­rica Mog­he­rini. V sieni slávy sa ocitli stá­lice hviezd­neho neba ako krá­ľovná Eli­sa­beth či Oprah.

Naprí­klad taká Oprah zalo­žila Harpo Pro­duc­tion ako aj The Oprah Win­frey Lea­ders­hip Aca­demy pre diev­čatá z Juž­nej Afriky. Z here­čiek a spe­vá­čok ako Sha­kira, Bey­oncé, Tay­lor Swift či Sofia Ver­gara sa stali pod­ni­ka­teľky, ktoré finančne pod­po­rujú men­šiny a ľudí zo slab­ších sociál­nych vrs­tiev. Lie­čiť, vzde­lá­vať a nasy­co­vať svet- tieto slová nech nie sú len hes­lom, ale sku­toč­ným cie­ľom pre všet­kých.

Zdroj: www.forbes.com

Pridať komentár (0)