Naj­nov­ší Jeep sa vymy­ká všet­kým limi­tom, z nuly na sto to zvlád­ne za 3,5 sekun­dy

Linda Cebrová / 10. apríla 2017 / Auto

zdroj: pinterest.com

Jeep Grand Che­ro­kee Track­ha­wk má 717 koní a 5 štý­lov jaz­dy. Je to auto, kto­ré jed­no­du­cho pri off-roade nekon­čí, ale len začí­na.

Ame­ric­ký Jeep už cel­kom drží tra­dí­ciu v príp­ra­ve rých­lych ver­zií naj­väč­šej rady Jeep Grand Che­ro­kee. Naj­nov­šia ver­zia Track­ha­wk sa ale vymy­ká všet­kým dote­raj­ším štan­dar­dom a na stov­ku sa dosta­ne za úcty­hod­ných 3,5 sekun­dy.

foto:pinterest.com

Momen­tál­ne začí­na auto­sa­lón v New Yor­ku, na kto­rom sa nachá­dza nový, veľ­ký a dopo­siaľ naj­rých­lej­ší séri­ový jeep všet­kých čias. Jeho názov je Jeep Che­ro­kee Track­ha­wk a pod kapo­tou mu bije srd­ce, kto­ré je pre­vza­té z Dodge Chal­len­ge­ru Hell­cat. Áno, to je ten agre­gát HEMI, kto­rý má osem val­cov o obje­me 6,2 lit­ra a k tomu pre­pl­ňo­va­nie. Tu je nala­de­ný na cha­riz­ma­tic­kých 527 kW (707 koní) a 875 Nm.

foto:pinterest.com

A to je naozaj nesku­toč­ná por­cia výko­nu na kto­ré­koľ­vek auto, nie to ešte na obrov­ské SUV. Samoz­rej­me, že tu muse­lo prí­sť k úpra­ve prak­tic­ky všet­ké­ho. Naprí­klad za ohrom­ný­mi 20 pal­co­vý­mi kole­sa­mi sú gigan­tic­ké brz­dy – vpre­du majú 400 mm a vza­du potom 350 mm.

To však nie je ani zďa­le­ka všet­ko. Medzi zadné kole­sá roz­de­ľu­je výkon dife­ren­ciál s ome­dze­nou svor­nos­ťou. Avšak pohon je samoz­rej­me na všet­ky kole­sá. Sila medzi pred­nou a zadnou nápra­vou sa pre­ná­ša v pome­re 40 – 60 v reži­me Auto, 50 – 50 v reži­me Sow, 60 – 40 v Town, 35 – 65 v reži­me Sport a 30 – 70 v reži­me Track. O správ­ne zara­de­ný pre­vod sa násled­ne sta­rá osem­stup­ňo­vá auto­ma­tic­ká pre­vo­dov­ka.

foto:pinterest.com

Kvô­li moto­ru musel byť pre­ko­pa­ný aj moto­ro­vý pries­tor, pre­to­že bolo potreb­né pri­viesť viac vzdu­chu k chla­de­niu, ale aj saniu. Zmien je ale samoz­rej­me ove­ľa viac. To hlav­né však je, čo auto s hmot­nos­ťou 2433 kilo­gra­mov doká­že. Zrých­li na stov­ku za 3,5 sekun­dy a maxi­mál­na rých­losť sa pohy­bu­je na úrov­ni 290 km/h. Tak­že off-roado­vý terén s bla­tom a ska­la­mi nie je to jedi­né, kde sa v ňom dá užiť skve­lá jaz­da napl­no. Ofi­ciál­na cena toh­to skvos­tu ešte nebo­la zve­rej­ne­ná, ale už teraz vie­me, že ide o naj­rých­lej­šie SUV, kto­ré bolo kedy pred­sta­ve­né.

zdroj:cnet.com

Pridať komentár (0)