Naj­väč­šia sociálna sieť sta­via nové dátové cen­trum za miliardy!

Tomáš Kahn / 25. mája 2015 / Business

Vo svete sa obja­vili správy o tom, že Face­book sa chystá posta­viť svoje piate dátové cen­trum za miliardy. Nachá­dzať by sa malo v USA, v štáte Texas. Dote­raz nepo­tvr­de­ným infor­má­ciám naz­na­čujú via­ceré zdroje.

Podľa naj­nov­ších infor­má­cií sa gigant Face­book chystá posta­viť svoje ďal­šie dátové cen­trum. Naz­na­čuje tomu fakt, že Face­book pred­lo­žil obrie návrhy a nák­resy na jeho vybu­do­va­nie. Nové dátové cen­trum by sa malo nachá­dzať priamo v USA, kon­krétne v štáte Texas. Face­book dopo­siaľ tieto správy nepo­tvr­dil, avšak ani ich nevy­vrá­til. Miestne a štátne úrady naz­na­čujú, že podľa pred­lo­že­ných doku­men­tov by sa malo sku­točne jed­nať o Face­book. Podľa zis­te­ných infor­má­cií sa Face­book chystá do nového dáto­vého cen­tra pre­in­ves­to­vať viac ako 1 miliardu ame­ric­kých dolá­rov.

Počas posled­ných dvoch rokov sa už viac krát obja­vili správy o tom, že Face­book sa chystá sta­vať ďal­šie dátové cen­trá po svete, avšak nič z toho sa nepo­tvr­dilo. Až teraz sa však obja­vili aj reálne doku­menty, ktoré tomuto faktu sku­točne naz­na­čujú. Jed­nať by sa malo teda už o piate obrie dátové cen­trum Face­bo­oku na svete. Prvé štyri dátové cen­trá sa nachá­dzajú v Pri­ne­ville, štát Ore, USA; Forest city, štát New York, USA; Alto­ona, štát Iowa, USA a to dote­raz naj­nov­šie v meste Lulea vo Švéd­sku. Nové opti­ma­li­zo­vané dátové cen­trum by podľa odha­dov malo v nasle­du­jú­cich troch rokoch od spus­te­nia ušet­riť Face­bo­oku viac ako dve miliardy ame­ric­kých dolá­rov. Opti­ma­li­zá­ciou už exis­tu­jú­cich dáto­vých cen­tier sa darilo Face­bo­oku túto výstavbu odkla­dať, avšak teraz sa zdá, že pri­šiel ten pravý čas posta­viť ďal­šie. Táto infor­má­cia naberá na spo­ľah­li­vosti tým, že na úra­doch sa obja­vili presne tie isté doku­menty, ktoré sa obja­vili aj pri výstavbe dáto­vého cen­tra v Iowe. Aj to je jeden z dôvo­dov, ktorý svečí o prav­di­vosti tejto infor­má­cie. Nám už teda len zostá­vať čakať, kedy aj samotný Face­book potvrdí túto infor­má­ciu a čo ďal­šie si ešte pre nás pri­chystá.

zdroj: Ven­ture Beat

Pridať komentár (0)