Naj­väč­šia sociál­na sieť sta­via nové dáto­vé cen­trum za miliar­dy!

Tomáš Kahn / 25. mája 2015 / Business

Vo sve­te sa obja­vi­li sprá­vy o tom, že Face­bo­ok sa chys­tá posta­viť svo­je pia­te dáto­vé cen­trum za miliar­dy. Nachá­dzať by sa malo v USA, v štá­te Texas. Dote­raz nepo­tvr­de­ným infor­má­ciám naz­na­ču­jú via­ce­ré zdro­je.

Pod­ľa naj­nov­ších infor­má­cií sa gigant Face­bo­ok chys­tá posta­viť svo­je ďal­šie dáto­vé cen­trum. Naz­na­ču­je tomu fakt, že Face­bo­ok pred­lo­žil obrie návrhy a nák­re­sy na jeho vybu­do­va­nie. Nové dáto­vé cen­trum by sa malo nachá­dzať pria­mo v USA, kon­krét­ne v štá­te Texas. Face­bo­ok dopo­siaľ tie­to sprá­vy nepo­tvr­dil, avšak ani ich nevy­vrá­til. Miest­ne a štát­ne úra­dy naz­na­ču­jú, že pod­ľa pred­lo­že­ných doku­men­tov by sa malo sku­toč­ne jed­nať o Face­bo­ok. Pod­ľa zis­te­ných infor­má­cií sa Face­bo­ok chys­tá do nové­ho dáto­vé­ho cen­tra pre­in­ves­to­vať viac ako 1 miliar­du ame­ric­kých dolá­rov.

Počas posled­ných dvoch rokov sa už viac krát obja­vi­li sprá­vy o tom, že Face­bo­ok sa chys­tá sta­vať ďal­šie dáto­vé cen­trá po sve­te, avšak nič z toho sa nepo­tvr­di­lo. Až teraz sa však obja­vi­li aj reál­ne doku­men­ty, kto­ré tomu­to fak­tu sku­toč­ne naz­na­ču­jú. Jed­nať by sa malo teda už o pia­te obrie dáto­vé cen­trum Face­bo­oku na sve­te. Prvé šty­ri dáto­vé cen­trá sa nachá­dza­jú v Pri­ne­vil­le, štát Ore, USA; Forest city, štát New York, USA; Alto­ona, štát Iowa, USA a to dote­raz naj­nov­šie v mes­te Lulea vo Švéd­sku. Nové opti­ma­li­zo­va­né dáto­vé cen­trum by pod­ľa odha­dov malo v nasle­du­jú­cich troch rokoch od spus­te­nia ušet­riť Face­bo­oku viac ako dve miliar­dy ame­ric­kých dolá­rov. Opti­ma­li­zá­ci­ou už exis­tu­jú­cich dáto­vých cen­tier sa dari­lo Face­bo­oku túto výstav­bu odkla­dať, avšak teraz sa zdá, že pri­šiel ten pra­vý čas posta­viť ďal­šie. Táto infor­má­cia nabe­rá na spo­ľah­li­vos­ti tým, že na úra­doch sa obja­vi­li pres­ne tie isté doku­men­ty, kto­ré sa obja­vi­li aj pri výstav­be dáto­vé­ho cen­tra v Iowe. Aj to je jeden z dôvo­dov, kto­rý sve­čí o prav­di­vos­ti tej­to infor­má­cie. Nám už teda len zostá­vať čakať, kedy aj samot­ný Face­bo­ok potvr­dí túto infor­má­ciu a čo ďal­šie si ešte pre nás pri­chys­tá.

zdroj: Ven­tu­re Beat

Pridať komentár (0)