Naj­väč­šie inter­ne­tové pod­vody: Počul si už o astro­nau­tovi z Nigé­rie?

Martin Bohunický / 4. mája 2016 / Zo Slovenska

Boli tu pred 15 rokmi, keď som dostal svoj prvý počí­tač a sú tu s nami stále — sú iba tich­šie a o to nebez­peč­nej­šie.

Prvý­krát som si exis­ten­ciu víru­sov uve­do­mil, keď sa mi po postup­nom spo­ma­ľo­vaní môjho prvého počí­tača zme­nilo poza­die pra­cov­nej plo­chy. Miesto tra­dič­nej Win­dows XP lúky sa mi obja­vilo varo­va­nie a musel som sa naučiť, ako pre­in­šta­lo­vať ope­račný sys­tém. Tento pro­ces som musel opa­ko­vať cca. každý pol­rok.

Granny-copy-1200x676-1

Potom začali cho­diť e-maily — z loté­rií, v kto­rých som vyhral, od Nigé­rij­ského princa, ktorý mi chce odká­zať maje­tok a stovky ďal­ších nezmys­lov. Nikdy sme pred nimi neboli úplne v bez­pečí.

Celé roky to na nás tvor­co­via víru­sov a e-mai­lo­vých pod­vo­dov skú­šajú rôz­nymi metó­dami, pri­čom nie­ktoré sú tak neuve­ri­teľne hlúpe, až sú vtipné. Iné zase vedia naro­biť poriadne veľké škody.

Tu sú nie­ktoré z nich:

I love you”

Keďže je máj, lásky čas, dovoľ mi začať pod­vo­dom, kto­rým to všetko začalo. Stalo sa to 6.5.2000 a dodnes je tento mai­lový vírus pova­žo­vaný za prvý pod­vod tohoto typu v deji­nách inter­netu.

payload_I_love_you

foto: pinoyhacknews.com

Tento vírus sa šíril e-mai­lom cez prí­lohu, ktorá sa tvá­rila ako milostný list. Keď ju kto­koľ­vek otvo­ril, vírus vytia­hol z počí­tača zoznam kon­tak­tov a odo­slal sa ďalej. Zasia­hnu­tých bolo až 10% počí­ta­čov sveta a vraj to bolo také zlé, že tie naj­väč­šie sve­tové kor­po­ráty museli vypnúť svoje mai­lové ser­very.

Vírus mali na sve­domí dvaja Fili­pínci, keďže však dovtedy nikto nič podobné neza­žil, ani len neoča­ká­val, neboli na tento prí­pad ušité zákony a celý ich čin bol prak­ticky legálny. Napriek tomu, že vyro­bili škodu za miliardy eur.

Nigé­rij­ský astro­naut

Láska k blíž­nemu je to, na čo sta­vili autori e-mai­lo­vého scamu s astro­nau­tom. Určite si už počul o prin­covi z Nigé­rie, ktorý je tvo­jim vzdia­le­ným prí­buz­ným a chce ti odká­zať obrov­skú časť svojho majetku. Jediné, čo potre­buje, sú údaje do tvojho inter­net ban­kingu.

Nepo­chy­bu­jem o tom, že si svo­jim rodin­ným prí­sluš­ní­kom z Nigé­rie bol kon­tak­to­vaný. Počul si však prí­beh o astro­nau­tovi, ktorý sa stra­til vo ves­míre?

maxresdefault-2

foto: you­tube

Sve­tom inter­netu sa posledné 3 mesiace šíri úplne nový pokus, ktorý poriadne hrá na city. Aba­cha Tunde je astro­naut, ktorý uvia­zol na Soviet­skej ves­mír­nej lodi úplne sám — už 24 rokov. Počas tejto doby si zaro­bil 15 mili­ó­nov dolá­rov, ktoré pri­bú­dajú na jeho účet. A časť peňazí môže byť tvoja, stačí ak pomô­žeš zafi­nan­co­vať záchrannú cestu, ktorá dostane Aba­chu späť na zem.

Treba pove­dať, že Bakara Tunde, pod kto­rého menom bol e-mail napí­saný, sku­točne exis­to­val. A bol dokonca pro­jek­to­vým mana­žé­rom v Nige­ria Space Agency. Aj preto ďalej vo vzdu­chu visí otázka, či to bol jeho zúfalý pokus o nado­bud­nu­tie majetku, alebo totálna paró­dia e-mai­lo­vých sca­mov.

Vyhral si 10 mili­ó­nov dolá­rov!

Všetci by sme naj­rad­šej opus­tili svoje joby a žili nie­kde na pláži, v obrov­skom dome s veľ­kým bazé­nom a vlast­ným per­so­ná­lom. A práve na to mys­lia scamy, ktoré sa tvá­ria, že si vyhral obrov­skú čias­tku peňazí. V sla­bej chvíľke a sil­nej túžbe po penia­zoch totiž ľahko zabud­neš, že si si vlastne žia­den tiket nikdy nepo­dal.

spam

foto: nocamels.com

Pred­tým, ako si výhru vyz­dvih­neš, musíš len zapla­tiť admi­ni­stra­tívny popla­tok vo výške 3000 dolá­rov. Ak ho zapla­tíš, chla­pík na dru­hej strane práve vyhral loté­riu.

Doba sa zme­nila

Kým my sa na tom zrejme všetci len zasme­jeme, exis­tujú tisíce ľudí po celom svete, ktorí nale­teli a zapla­tili súhr­nne mili­óny eur.

Vieš čo však majú všetky tieto prí­pady spo­ločné? Všetky sú prak­ticky vecou minu­losti a to vďaka slo­ven­skej spo­loč­nosti ESET, ktorá ako jedna z prvých pred­sta­vila ochranu pred podob­nými prak­ti­kami. Môžeme byť hrdí, že na Slo­ven­sku vzni­kol anti­ví­rus, ktorý sa neve­zie na vlne iných, ale sám vyvíja úplne nové rie­še­nia a odha­ľuje hrozby, kto­rých je plný net. Len nedávno naprí­klad odha­lili trój­sky kôň Spy.Agent.SI, ktorý od pou­ží­va­te­ľov Andro­idu vyťa­ho­val údaje k inter­net ban­kingu.

To, že je práve máj, teda lásky čas, nezna­mená, že hac­keri a špe­ku­lanti budú mesiac čakať, aby ti mohli 1.júna vyra­bo­vať účet. Nespo­lie­haj sa na to a rad­šej si zožeň nadu­paný anti­ví­rák.

titulná foto: the­next­web

Pridať komentár (0)