Naj­väč­šie inter­ne­to­vé pod­vo­dy: Počul si už o astro­nau­to­vi z Nigé­rie?

Martin Bohunický / 4. mája 2016 / Zo Slovenska

Boli tu pred 15 rok­mi, keď som dostal svoj prvý počí­tač a sú tu s nami stá­le — sú iba tich­šie a o to nebez­peč­nej­šie.

Prvý­krát som si exis­ten­ciu víru­sov uve­do­mil, keď sa mi po postup­nom spo­ma­ľo­va­ní môj­ho prvé­ho počí­ta­ča zme­ni­lo poza­die pra­cov­nej plo­chy. Mies­to tra­dič­nej Win­do­ws XP lúky sa mi obja­vi­lo varo­va­nie a musel som sa naučiť, ako pre­in­šta­lo­vať ope­rač­ný sys­tém. Ten­to pro­ces som musel opa­ko­vať cca. kaž­dý pol­rok.

Granny-copy-1200x676-1

Potom zača­li cho­diť e-mai­ly — z loté­rií, v kto­rých som vyhral, od Nigé­rij­ské­ho prin­ca, kto­rý mi chce odká­zať maje­tok a stov­ky ďal­ších nezmys­lov. Nikdy sme pred nimi nebo­li úpl­ne v bez­pe­čí.

Celé roky to na nás tvor­co­via víru­sov a e-mai­lo­vých pod­vo­dov skú­ša­jú rôz­ny­mi metó­da­mi, pri­čom nie­kto­ré sú tak neuve­ri­teľ­ne hlú­pe, až sú vtip­né. Iné zase vedia naro­biť poriad­ne veľ­ké ško­dy.

Tu sú nie­kto­ré z nich:

I love you”

Keď­že je máj, lás­ky čas, dovoľ mi začať pod­vo­dom, kto­rým to všet­ko zača­lo. Sta­lo sa to 6.5.2000 a dodnes je ten­to mai­lo­vý vírus pova­žo­va­ný za prvý pod­vod toho­to typu v deji­nách inter­ne­tu.

payload_I_love_you

foto: pinoyhacknews.com

Ten­to vírus sa šíril e-mai­lom cez prí­lo­hu, kto­rá sa tvá­ri­la ako milost­ný list. Keď ju kto­koľ­vek otvo­ril, vírus vytia­hol z počí­ta­ča zoznam kon­tak­tov a odo­slal sa ďalej. Zasia­hnu­tých bolo až 10% počí­ta­čov sve­ta a vraj to bolo také zlé, že tie naj­väč­šie sve­to­vé kor­po­rá­ty muse­li vypnúť svo­je mai­lo­vé ser­ve­ry.

Vírus mali na sve­do­mí dva­ja Fili­pín­ci, keď­že však dovte­dy nikto nič podob­né neza­žil, ani len neoča­ká­val, nebo­li na ten­to prí­pad uši­té záko­ny a celý ich čin bol prak­tic­ky legál­ny. Napriek tomu, že vyro­bi­li ško­du za miliar­dy eur.

Nigé­rij­ský astro­naut

Lás­ka k blíž­ne­mu je to, na čo sta­vi­li auto­ri e-mai­lo­vé­ho sca­mu s astro­nau­tom. Urči­te si už počul o prin­co­vi z Nigé­rie, kto­rý je tvo­jim vzdia­le­ným prí­buz­ným a chce ti odká­zať obrov­skú časť svoj­ho majet­ku. Jedi­né, čo potre­bu­je, sú úda­je do tvoj­ho inter­net ban­kin­gu.

Nepo­chy­bu­jem o tom, že si svo­jim rodin­ným prí­sluš­ní­kom z Nigé­rie bol kon­tak­to­va­ný. Počul si však prí­beh o astro­nau­to­vi, kto­rý sa stra­til vo ves­mí­re?

maxresdefault-2

foto: you­tu­be

Sve­tom inter­ne­tu sa posled­né 3 mesia­ce šíri úpl­ne nový pokus, kto­rý poriad­ne hrá na city. Aba­cha Tun­de je astro­naut, kto­rý uvia­zol na Soviet­skej ves­mír­nej lodi úpl­ne sám — už 24 rokov. Počas tej­to doby si zaro­bil 15 mili­ó­nov dolá­rov, kto­ré pri­bú­da­jú na jeho účet. A časť peňa­zí môže byť tvo­ja, sta­čí ak pomô­žeš zafi­nan­co­vať záchran­nú ces­tu, kto­rá dosta­ne Aba­chu späť na zem.

Tre­ba pove­dať, že Baka­ra Tun­de, pod kto­ré­ho menom bol e-mail napí­sa­ný, sku­toč­ne exis­to­val. A bol dokon­ca pro­jek­to­vým mana­žé­rom v Nige­ria Spa­ce Agen­cy. Aj pre­to ďalej vo vzdu­chu visí otáz­ka, či to bol jeho zúfa­lý pokus o nado­bud­nu­tie majet­ku, ale­bo totál­na paró­dia e-mai­lo­vých sca­mov.

Vyhral si 10 mili­ó­nov dolá­rov!

Všet­ci by sme naj­rad­šej opus­ti­li svo­je joby a žili nie­kde na plá­ži, v obrov­skom dome s veľ­kým bazé­nom a vlast­ným per­so­ná­lom. A prá­ve na to mys­lia sca­my, kto­ré sa tvá­ria, že si vyhral obrov­skú čias­t­ku peňa­zí. V sla­bej chvíľ­ke a sil­nej túž­be po penia­zoch totiž ľah­ko zabud­neš, že si si vlast­ne žia­den tiket nikdy nepo­dal.

spam

foto: nocamels.com

Pred­tým, ako si výhru vyz­dvih­neš, musíš len zapla­tiť admi­ni­stra­tív­ny popla­tok vo výš­ke 3000 dolá­rov. Ak ho zapla­tíš, chla­pík na dru­hej stra­ne prá­ve vyhral loté­riu.

Doba sa zme­ni­la

Kým my sa na tom zrej­me všet­ci len zasme­je­me, exis­tu­jú tisí­ce ľudí po celom sve­te, kto­rí nale­te­li a zapla­ti­li súhr­n­ne mili­ó­ny eur.

Vieš čo však majú všet­ky tie­to prí­pa­dy spo­loč­né? Všet­ky sú prak­tic­ky vecou minu­los­ti a to vďa­ka slo­ven­skej spo­loč­nos­ti ESET, kto­rá ako jed­na z prvých pred­sta­vi­la ochra­nu pred podob­ný­mi prak­ti­ka­mi. Môže­me byť hrdí, že na Slo­ven­sku vzni­kol anti­ví­rus, kto­rý sa neve­zie na vlne iných, ale sám vyví­ja úpl­ne nové rie­še­nia a odha­ľu­je hroz­by, kto­rých je plný net. Len nedáv­no naprí­klad odha­li­li trój­sky kôň Spy.Agent.SI, kto­rý od pou­ží­va­te­ľov Andro­idu vyťa­ho­val úda­je k inter­net ban­kin­gu.

To, že je prá­ve máj, teda lás­ky čas, nezna­me­ná, že hac­ke­ri a špe­ku­lan­ti budú mesiac čakať, aby ti moh­li 1.júna vyra­bo­vať účet. Nespo­lie­haj sa na to a rad­šej si zožeň nadu­pa­ný anti­ví­rák.

titul­ná foto: the­next­web

Pridať komentár (0)