V najväčšom lyžiarskom stredisku na Slovensku vyrastie päťhviezdičkový hotel. Takto bude vyzerať

Jakub Jablonický / 27. decembra 2016 / Zo Slovenska

Ho­te­lový kom­plex Da­mian sa v Jas­nej za­čne sta­vať už na jar.

Pro­jekt päť­hviez­dič­ko­vého kom­plexu Da­mian Jasná pri Vr­bic­kom plese mal pô­vodne za­čať s vý­stav­bou už tento rok. No na­ra­zil na „ne­ča­kanú“ pre­kážku – ta­transký sneh. Ako uvie­dol pre por­tál TREND Re­a­lity ko­na­teľ spo­loč­nosti Mar­cel Im­ri­šek, so sta­veb­nými prá­cami budú môcť za­čať až po zime.

Pô­vodný ter­mín ot­vo­re­nia by sa ale ne­mal me­niť, a tak by mal Da­mian Jasná svoje brány ve­rej­nosti ot­vo­riť už v roku 2018. Po­nú­kať bude 54 štan­dard­ných izieb a 1 pre­zi­dent­ský apart­mán. Ok­rem toho v ňom náj­deš aj 104 štú­dií, 1-5 spál­ňo­vých, 18 lu­xus­ných ro­ho­vých apart­má­nov a 5 pent­hou­sov.

1o

foto: da­mian­jasna.sk

„V pro­jekte vy­uži­jeme nový sys­tém, ktorý v ta­kom roz­mere nie je na Slo­ven­sku re­a­li­zo­vaný. Vo svete je známy pod me­nom Condo Ho­tel. Zá­kaz­ník si kúpi apart­mán a môže ho buď vy­uží­vať, alebo ho ne­chá pre­na­jí­mať a stane sa sú­čas­ťou ho­tela. V praxi to po­tom vy­zerá tak, že pre­vádz­ko­va­teľ ho­tela platí vlast­ní­kovi apart­mánu a ten sa ne­musí sta­rať o správu apart­mánu. My mu pri­tom ga­ran­tu­jeme, že jeho apart­mán bu­deme mo­der­ni­zo­vať tak často, ako ho­te­lové izby. Na­vyše, bude vy­ba­vený ori­gi­nál­nym za­ria­de­ním,“ po­ve­dal pre TREND Re­a­lity Mar­cel Im­ri­šek.

Od jari 2016 sa pre­dala už tre­tina všet­kých apart­má­nov, aj keď do mar­ke­tingu za­tiaľ ne­in­ves­to­vali žiadne pros­triedky. Ceny za­čí­nali na 2 500 eurách za me­ter štvor­cový. Za pent­house veľký 543 met­rov štvor­co­vých si pý­tajú vyše 2,3 mi­li­óna eur s DPH.

3o

foto: da­mian­jasna.sk

Ma­jo­rit­ným in­ves­to­rom pro­jektu je Pa­vol Ja­ku­bec, ktorý bol v mi­nu­losti spo­lu­ma­ji­te­ľom ly­žiar­skeho stre­diska Jasná Nízke Tatry. Ok­rem toho je spo­lu­ma­ji­te­ľom jed­ného z troch naj­väč­ších stre­do­európ­skych vý­rob­cov slad­kostí I.D.C. Hol­ding a pre­vádz­kuje sieť ka­viarní Cof­fe­es­hop Com­pany.

Ho­te­lový kom­plex Da­mian chce do Jas­nej pri­niesť to, čo tam podľa jeho in­ves­to­rov chýba – pl­no­hod­notný re­zort sve­to­vého štan­dardu. Uvi­díme, či sa im to po­darí. No ide bez po­chyby o zau­jí­mavý pro­jekt, aký u nás za­tiaľ ni­kto ne­vys­kú­šal.

6o

foto: da­mian­jasna.sk

7o

foto: da­mian­jasna.sk

8a_vizualizacia_apartman_damian_jasna_hotel_resort

foto: da­mian­jasna.sk

8b_vizualizacia_kupelne_a_sauny_dvojspalnoveho_apa

foto: da­mian­jasna.sk

8c_vizualizacia_apartman_damian_jasna_hotel_resort

foto: da­mian­jasna.sk

8o

foto: da­mian­jasna.sk

image_001

foto: da­mian­jasna.sk

image_003

foto: da­mian­jasna.sk

image_php

foto: da­mian­jasna.sk

zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: da­mian­jasna.sk

Pridať komentár (0)