Naj­zau­jí­ma­vej­šie Airbnb byty v európ­skych mes­tách #3: Praha

Petra Lančaričová / 17. júla 2016 / Business

Opäť som hľa­dala cool byty na výlet. Praha ma zau­jala, keďže sa tam veľa Slo­vá­kov, vrá­tane mňa, toto leto chystá a byt sa sám nenájde.

Praha je jedna z naj­nav­šte­vo­va­nej­ších des­ti­ná­cií veľ­kého množ­stva Slo­vá­kov. Každý tam bol mini­málne raz, no veľa­krát tam ešte všetci pôj­deme. Hľa­dala som teda byty, či už sta­rop­raž­ské, či cenovo a dizaj­novo zau­jí­mavé a tu je moja desiatka.

#1

Tento nový a pekne zla­dený byt je to pravé na výlet vo dvo­j­ici s polo­prázd­nou peňa­žen­kou. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 1bytik 1 aj postel

#2

Tento prie­stranný byt je vhodný na výlet s par­tiou, ktorá tak­tiež nemá plnú peňa­ženku. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 2 fullbytik 2 okno

#3

Lacný, zau­jí­mavý, pre­sk­lenný byt, v kto­rom si vítaný ty aj so svo­jimi domá­cimi maz­ná­čikmi. Byt si môžes pozrieť tu.

bytik 3 oknobytik 3 overview

#4

Sta­ro­módny teh­lový byt pre dvoch je presne to správne na ten pravý pocit sta­rej Prahy. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 4bytik 4 dalsia

#5

Oči­vid­ným a naj­zau­jí­ma­vej­ším prv­kom tohto bytu je určite strom v strede miest­nosti, avšak s náz­vom ‘hips­ter apart­ment’ je určite na mieste. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 5

#6

Znova jeden z mojich obľú­be­ných otvo­re­ných lof­tov, ten­to­krát v bie­lej s pôvod­nými oknami. Byt si môžeš pozrieť tu.

byt 6

#7

Ďalší z mojich obľú­ben­cov, ktorý patrí medzi byty v retro štýle. Tento je sku­točne cool so žltou kuchy­ňou a krás­nymi tape­tami. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 7byt 7

#8

Tento byt sa mi abso­lútne nehodí do Prahy, ale je extrémne zau­jí­mavý. Na terase-bal­kóne, alebo ako­koľ­vek to už nazvať by som asi trá­vila celé dni. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 8bytik 8 zahrada

#9

Moderný, no dre­vom oblo­žený byt so sta­rými oknami za tro­cha peňazí je určite dob­rou voľ­bou. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 9bytik 9 druha

#10

Na záver drah­šia per­lička, ktorá je však ako z filmu. Nie, vlastne ako zo seriálu. Toto je presne ten byt, kde býva naj­lepší kama­rát hlav­nej postavy zo seriálu a máva v nej výstavy svo­jich obra­zov. Áno, to je presne on a ja tam naozaj chcem ísť. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 10

zdroj: Airbnb.com, zdroj foto­gra­fií: airbnb.com, zdroj titul­nej foto: mcgill.ca

Pridať komentár (0)