Nakopni svoj biz­nis pro­stred­níc­tvom Reactor.am

Lukáš Gašparík jr. / 6. november 2014 / Business

Inte­rak­cia s vašimi zákaz­níkmi naberá práve iný — jed­no­duchší roz­mer. Naj­dô­le­ži­tej­šie dáta z mar­ke­tingu, CRM a o vašich uží­va­te­ľoch v jed­nej službe.

Služba Reac­tor pomáha zobra­zo­vať uží­va­teľ­ské dáta z rôz­nych per­spek­tív. Svo­jich uží­va­te­ľov môžete fil­tro­vať podľa ich polohy, sprá­va­nia sa ich webu umož­ňu­jem fil­tro­vať uží­va­te­ľov na základe ich polohy a ich sprá­va­nia sa na vašom webe a tak na základe toho môžete určiť rých­lej­šie vašu cie­ľovú sku­pinu a zís­kať rýchly pre­hľad o tom, ako sa situ­ácia vyvíja v reál­nom čase. Sys­tém dokáže sle­do­vať aj také fak­tory, ako sú pove­ter­nostná a dopravná situ­ácia a na základe tých, dokáže vyvo­lať inte­rak­ciu s vašimi zákaz­níkmi.

Reac­tor posky­tuje tiež nástroje pre nasta­ve­nie web­ho­oks pre váš interný dátový tok, dokáže roz­po­sie­lať SMS a noti­fi­ká­cie, a umiest­ňo­vať tele­fónne hovory. Na základe pod­rob­ných repor­tov o efek­tív­nosti vašich akti­vít sa môžete roz­hod­núť, aké správy posie­lať vašim uží­va­te­ľom, kedy a aké kanály na to pou­žiť.

Služba je momen­tálne dostupná v šty­roch ver­ziách. Obme­dzená ver­zia pre deve­lo­pe­rov je free, zatiaľ čo zvyšné tri ver­zie sú spo­plat­nené sumami $149, $499 a $1 490 v závis­losti od množ­stva vašich zákaz­ní­kov. 

zdroj: reactor.am

Pridať komentár (0)