Nama­ľuj ciTy! Pro­jekt, ktorý mení ľudí aj Bra­ti­slavu

Nikola Gajdošová / 24. septembra 2016 / Zaujímavosti

Poznáš to. Čakáš na auto­bus, poze­ráš sa na všetky tie tagy a nápisy po zástavke. Tie zná­mej­šie určite poznáš, no potom sú tu rôzne značky a pod­pisy, ktoré len ťažko pre­čí­taš. Starí ľudia len krú­tia hla­vou a pýtajú sa dru­hých, kde to tých mla­dých učia. Ale mla­dík, čo stojí vedľa neho so štet­com v ruke sa len pous­meje.

Auto­bu­sové zastávky sú v kaž­dom meste nepek­ným pohľa­dom. To, že sú zaned­bané a popí­sané nie je len pod­pi­som samosprávy, ale najmä mla­dých. Prečo to robia? Van­da­liz­mus, ume­nie alebo snaha o vyjad­re­nie samého seba?

fotonam

Mladí môžu byť v tomto smere prob­lém, ale boli to práve oni, kto sa roz­ho­dol zme­niť to. Roz­hodli sa zme­niť mienku o tom, že „tí mladí sa nezau­jí­majú o verejný pries­tor“. Práve pre to prišli s nápa­dom, že aj takéto drobné veci, môžu pomôcť k lep­šiemu mestu.

pekna

Pro­jekt Nama­ľuj ciTy! Si preto kaž­do­ročne vyberá nie­koľko auto­bu­so­vých, alebo elek­trič­ko­vých zásta­vok v Bra­ti­slave, ktoré vyma­ľuje. Kaž­do­ročne sa spá­jajú s rôz­nymi umel­cami alebo ume­lec­kými ško­lami, ktoré vytvá­rajú návrhy na dizajn. Dávajú tak pries­tor mla­dým kre­a­tív­com, aby aj oni nechali svoj pod­pis na Bra­ti­slave.

14393884_10208290100862587_234898032_o

Veľa ľudí sa ale poza­sta­vuje nad tým, že jed­no­ra­zové natre­tie zastávky nerieši prob­lém zaned­ba­nosti ani van­da­lizmu rôz­nych tag­ge­rov. Lenže, to čo si veľa ľudí nevšimne je, že títo mladí spolu s dob­ro­voľ­níkmi upra­via nie­len oko­lie zástavky, ale aj jej povrch. Pou­ží­vajú na to špe­ciálny anti­gra­fi­tový náter, vďaka kto­rému môžu následne zotrieť aké­koľ­vek gra­fity špe­ciál­nou che­mi­ká­liou urče­nou presne na to. Takže nie len neja­kým oby­čaj­ným rie­did­lom.

14424105_10208290133583405_1100381605_o

Aj keď tento anti­gra­fi­tový náter nemajú ešte všetky nama­ľo­vané zástavky, postupne pra­cujú na opra­vách, a práve na naná­šaní tohto náteru. Pri­čom ich cho­dia pra­vi­delne čis­tiť a opra­vo­vať. V nie­kto­rých čas­tiach mesta doslova vedú boj o zastávky – o to, či bude čistá alebo potag­go­vaná. Ale aj takouto jed­no­du­chou ces­tou pozý­vajú ľudí, aby sa k nim pri­po­jili a spra­vili niečo pre zmenu k lep­šiemu v ich vlast­nom okolí.

zdroj foto­gra­fií: Michal Lukáč, Bra­ti­slava city

Pridať komentár (0)