Nama­ľuj ciTy! Pro­jekt, kto­rý mení ľudí aj Bra­ti­sla­vu

Nikola Gajdošová / 24. septembra 2016 / Zaujímavosti

Poznáš to. Čakáš na auto­bus, poze­ráš sa na všet­ky tie tagy a nápi­sy po zástav­ke. Tie zná­mej­šie urči­te poznáš, no potom sú tu rôz­ne znač­ky a pod­pi­sy, kto­ré len ťaž­ko pre­čí­taš. Sta­rí ľudia len krú­tia hla­vou a pýta­jú sa dru­hých, kde to tých mla­dých učia. Ale mla­dík, čo sto­jí ved­ľa neho so štet­com v ruke sa len pous­me­je.

Auto­bu­so­vé zastáv­ky sú v kaž­dom mes­te nepek­ným pohľa­dom. To, že sú zaned­ba­né a popí­sa­né nie je len pod­pi­som samosprá­vy, ale naj­mä mla­dých. Pre­čo to robia? Van­da­liz­mus, ume­nie ale­bo sna­ha o vyjad­re­nie samé­ho seba?

fotonam

Mla­dí môžu byť v tom­to sme­re prob­lém, ale boli to prá­ve oni, kto sa roz­ho­dol zme­niť to. Roz­hod­li sa zme­niť mien­ku o tom, že „tí mla­dí sa nezau­jí­ma­jú o verej­ný pries­tor“. Prá­ve pre to priš­li s nápa­dom, že aj také­to drob­né veci, môžu pomôcť k lep­šie­mu mes­tu.

pekna

Pro­jekt Nama­ľuj ciTy! Si pre­to kaž­do­roč­ne vybe­rá nie­koľ­ko auto­bu­so­vých, ale­bo elek­trič­ko­vých zásta­vok v Bra­ti­sla­ve, kto­ré vyma­ľu­je. Kaž­do­roč­ne sa spá­ja­jú s rôz­ny­mi umel­ca­mi ale­bo ume­lec­ký­mi ško­la­mi, kto­ré vytvá­ra­jú návrhy na dizajn. Dáva­jú tak pries­tor mla­dým kre­a­tív­com, aby aj oni necha­li svoj pod­pis na Bra­ti­sla­ve.

14393884_10208290100862587_234898032_o

Veľa ľudí sa ale poza­sta­vu­je nad tým, že jed­no­ra­zo­vé natre­tie zastáv­ky nerie­ši prob­lém zaned­ba­nos­ti ani van­da­liz­mu rôz­nych tag­ge­rov. Len­že, to čo si veľa ľudí nevšim­ne je, že títo mla­dí spo­lu s dob­ro­voľ­ník­mi upra­via nie­len oko­lie zástav­ky, ale aj jej povrch. Pou­ží­va­jú na to špe­ciál­ny anti­gra­fi­to­vý náter, vďa­ka kto­ré­mu môžu násled­ne zotrieť aké­koľ­vek gra­fi­ty špe­ciál­nou che­mi­ká­li­ou urče­nou pres­ne na to. Tak­že nie len neja­kým oby­čaj­ným rie­did­lom.

14424105_10208290133583405_1100381605_o

Aj keď ten­to anti­gra­fi­to­vý náter nema­jú ešte všet­ky nama­ľo­va­né zástav­ky, postup­ne pra­cu­jú na opra­vách, a prá­ve na naná­ša­ní toh­to náte­ru. Pri­čom ich cho­dia pra­vi­del­ne čis­tiť a opra­vo­vať. V nie­kto­rých čas­tiach mes­ta doslo­va vedú boj o zastáv­ky – o to, či bude čis­tá ale­bo potag­go­va­ná. Ale aj takou­to jed­no­du­chou ces­tou pozý­va­jú ľudí, aby sa k nim pri­po­ji­li a spra­vi­li nie­čo pre zme­nu k lep­šie­mu v ich vlast­nom oko­lí.

zdroj foto­gra­fií: Michal Lukáč, Bra­ti­sla­va city

Pridať komentár (0)