S Nano­deg­ree od Uda­ci­ty nado­bud­neš vedo­mos­ti na prá­cu, kto­rú ti bude kaž­dý závi­dieť

Linda Cebrová / 3. októbra 2016 / Lifehacking

Nado­bud­ni vedo­mos­ti, kto­ré potre­bu­ješ na zís­ka­nie vysní­va­nej prá­ce.

Zdá sa ti tvoj živo­to­pis nud­ný a nie je ničím výni­moč­ný? Potom by si mal pou­va­žo­vať o novej prí­le­ži­tos­ti, kto­rú ti ponú­ka sve­to­zná­ma onli­ne uni­ver­zi­ta Uda­ci­ty. Tá má naj­nov­šie v ponu­ke vzde­lá­va­cie prog­ra­my, v tých naj­mo­der­nej­ších obo­roch. Vôbec pri tom nepre­ká­ža, že nevieš prog­ra­mo­vať ale­bo ani netu­šíš, čo je to ope­rač­ný sys­tém. Tie­to onli­ne kur­zy sú navr­hnu­té tak, aby si pri­šiel na svo­je úpl­ný začia­toč­ník, ale aj skú­se­ný vývo­jár.

VR Deve­lo­per

Vir­tu­ál­na rea­li­ta je budúc­nos­ťou kre­a­tív­ne­ho obsa­hu. Pra­cov­né prí­le­ži­tos­ti v tej­to oblas­ti naras­ta­jú rake­to­vou rých­los­ťou. Ak si schop­ný zís­kať aspoň základ­né vedo­mos­ti v tej­to sfé­re, o pra­cov­né prí­le­ži­tos­ti sa nebu­deš musieť báť. V prog­ra­me Nano­deg­ree, kto­rý je zame­ra­ný na VR pocho­píš naj­mo­der­nej­šie tech­no­lo­gic­ké postu­py za pomo­ci exper­tov z top firiem. Zís­kaš vyso­ko­kva­lit­né skú­se­nos­ti z oblas­ti VR bez toho, aby si musel opus­tiť pohod­lie domo­va. Či už je tvo­jim cie­ľom pri­dať sa k už jes­tvu­jú­cej spo­loč­nos­ti ale­bo vybu­do­vať svo­ju vlast­nú, ten­to prog­ram ťa vyba­ví všet­kým, čo budeš potre­bo­vať na zahviez­de­nie v tej­to sfé­re.

vr

Self — dri­ving car enge­ne­er

Auto­nóm­ne vozid­lá pred­sta­vu­jú jeden z naj­výz­nam­nej­ších pokro­kov v moder­nej his­tó­rií ľud­stva. Ich vplyv, zme­ní náš kaž­do­den­ný život spô­so­bom, aký si teraz nevie­me ani pred­sta­viť. Štu­den­ti, kto­rí sa pri­hlá­sia na ten­to prog­ram, budú kon­fron­to­va­ní s tech­no­ló­gia­mi, kto­ré tvo­ria budúc­nosť. Pomo­cou inte­rak­tív­nych pro­jek­tov v oblas­ti počí­ta­čo­vé­ho vide­nia, robo­tic­ké­ho ovlá­da­nia prv­kov a loka­li­zá­cie budeš pri­pra­ve­ný hrať kľú­čo­vú rolu v tom­to poli plnom láka­vých prí­le­ži­tos­tí.

aelf

iOS app Deve­lo­per

Za všet­ký­mi tými apli­ká­cia­mi v tvo­jom smart­fó­ne sto­ja sku­toč­ní ľudia, kto­rí sa vzde­lá­va­li v danej oblas­ti, zís­ka­li vedo­mos­ti a apli­ko­va­li ich na reál­ne pro­duk­ty. A ty to môžeš uro­biť tiež. V tom­to prog­ra­me sa stret­neš s pod­mien­ka­mi, na aké nara­zíš aj v reál­nom sve­te iOS vývo­já­ra. Skve­lé je, že budeš mať prí­le­ži­tosť pra­co­vať v Xco­de, čo je rov­na­ké pro­stre­die, v akom sa vytvá­ra­jú apli­ká­cie v pra­xi. Tak­tiež budeš mať prí­le­ži­tosť opra­vo­vať chy­by v kóde, tak ako to robia iOS deve­lo­pe­ri kaž­dý jeden deň.

code

Viac o tých­to a mno­hých ďal­ších prog­ra­moch sa dozvieš na strán­ke Uda­ci­ty.

zdroj:udacity.com zdroj obráz­ko­va titul­nej fotografie:twitter.com

Pridať komentár (0)