S Nano­deg­ree od Uda­city nado­bud­neš vedo­mosti na prácu, ktorú ti bude každý závi­dieť

Linda Cebrová / 3. októbra 2016 / Tools a produktivita

Nado­budni vedo­mosti, ktoré potre­bu­ješ na zís­ka­nie vysní­va­nej práce.

Zdá sa ti tvoj živo­to­pis nudný a nie je ničím výni­močný? Potom by si mal pou­va­žo­vať o novej prí­le­ži­tosti, ktorú ti ponúka sve­to­známa online uni­ver­zita Uda­city. Tá má naj­nov­šie v ponuke vzde­lá­va­cie prog­ramy, v tých naj­mo­der­nej­ších obo­roch. Vôbec pri tom nepre­káža, že nevieš prog­ra­mo­vať alebo ani netu­šíš, čo je to ope­račný sys­tém. Tieto online kurzy sú navr­hnuté tak, aby si pri­šiel na svoje úplný začia­toč­ník, ale aj skú­sený vývo­jár.

VR Deve­lo­per

Vir­tu­álna rea­lita je budúc­nos­ťou kre­a­tív­neho obsahu. Pra­covné prí­le­ži­tosti v tejto oblasti naras­tajú rake­to­vou rých­los­ťou. Ak si schopný zís­kať aspoň základné vedo­mosti v tejto sfére, o pra­covné prí­le­ži­tosti sa nebu­deš musieť báť. V prog­rame Nano­deg­ree, ktorý je zame­raný na VR pocho­píš naj­mo­der­nej­šie tech­no­lo­gické postupy za pomoci exper­tov z top firiem. Zís­kaš vyso­ko­kva­litné skú­se­nosti z oblasti VR bez toho, aby si musel opus­tiť pohod­lie domova. Či už je tvo­jim cie­ľom pri­dať sa k už jes­tvu­jú­cej spo­loč­nosti alebo vybu­do­vať svoju vlastnú, tento prog­ram ťa vybaví všet­kým, čo budeš potre­bo­vať na zahviez­de­nie v tejto sfére.

vr

Self — dri­ving car enge­neer

Auto­nómne vozidlá pred­sta­vujú jeden z naj­výz­nam­nej­ších pokro­kov v moder­nej his­tó­rií ľud­stva. Ich vplyv, zmení náš kaž­do­denný život spô­so­bom, aký si teraz nevieme ani pred­sta­viť. Štu­denti, ktorí sa pri­hlá­sia na tento prog­ram, budú kon­fron­to­vaní s tech­no­ló­giami, ktoré tvo­ria budúc­nosť. Pomo­cou inte­rak­tív­nych pro­jek­tov v oblasti počí­ta­čo­vého vide­nia, robo­tic­kého ovlá­da­nia prv­kov a loka­li­zá­cie budeš pri­pra­vený hrať kľú­čovú rolu v tomto poli plnom láka­vých prí­le­ži­tostí.

aelf

iOS app Deve­lo­per

Za všet­kými tými apli­ká­ciami v tvo­jom smart­fóne stoja sku­toční ľudia, ktorí sa vzde­lá­vali v danej oblasti, zís­kali vedo­mosti a apli­ko­vali ich na reálne pro­dukty. A ty to môžeš uro­biť tiež. V tomto prog­rame sa stret­neš s pod­mien­kami, na aké nara­zíš aj v reál­nom svete iOS vývo­jára. Skvelé je, že budeš mať prí­le­ži­tosť pra­co­vať v Xcode, čo je rov­naké pro­stre­die, v akom sa vytvá­rajú apli­ká­cie v praxi. Tak­tiež budeš mať prí­le­ži­tosť opra­vo­vať chyby v kóde, tak ako to robia iOS deve­lo­peri každý jeden deň.

code

Viac o týchto a mno­hých ďal­ších prog­ra­moch sa dozvieš na stránke Uda­city.

zdroj:udacity.com zdroj obráz­kova titul­nej fotografie:twitter.com

Pridať komentár (0)