Naše súkro­mie prav­de­po­dobne nie je až tak chrá­nené, šéf FBI si kameru na počí­tači zakrýva

vedeleisteze.sk / 19. septembra 2016 / Zaujímavosti

Vieme do akej miery je naše súkro­mie chrá­nené? Šéf FBI sa k tejto otázke nedávno vyjad­ril šoku­jú­cim tvr­de­ním.

Na jed­nom z roz­ho­vo­rov ria­di­teľ FBI James Comey pri­pus­til, že web­ka­meru svojho osob­ného počí­tača si pre­krýva pás­kou. Tieto slová odzneli pred počet­ným pub­li­kom vo Was­hing­tone. Nie­len, že si stál za svo­jím, no tak­tiež pozna­me­nal, že pokiaľ ide o ochranu súkro­mia, mal by to uro­biť každý.

Nie je bláz­nov­stvom, ak sa ria­di­teľ FBI stará aj o osobné súkro­mie. Je povin­nos­ťou ľudí, aby dbali o svoju vlastnú bez­peč­nosť a ochranu.”

Vyhlá­sil tiež, že nie je jedi­ným čle­nom FBI, ktorý tak robí. “Nie je to nič špe­ciálne, uvi­díte to v kaž­dej vlád­nej kan­ce­lá­rii, do kto­rej vstú­pite. Každý má neja­kým spô­so­bom svoju kameru pre­krytú. Ľudia to robia hlavne preto, aby sa tí druhí, ktorí k tomu nemajú auto­ritu, nepo­ze­rali na vás.” Všet­kých obča­nov počas roz­ho­voru záro­veň požia­dal o to, aby dávali pozor na svoju bez­peč­nostnú hygienu. Veci by sme vraj mali vziať do vlast­ných rúk a na naše zaria­de­nia sa nespo­lie­hať.

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)