Naše súkro­mie prav­de­po­dob­ne nie je až tak chrá­ne­né, šéf FBI si kame­ru na počí­ta­či zakrý­va

vedeleisteze.sk / 19. septembra 2016 / Zaujímavosti

Vie­me do akej mie­ry je naše súkro­mie chrá­ne­né? Šéf FBI sa k tej­to otáz­ke nedáv­no vyjad­ril šoku­jú­cim tvr­de­ním.

Na jed­nom z roz­ho­vo­rov ria­di­teľ FBI James Comey pri­pus­til, že web­ka­me­ru svoj­ho osob­né­ho počí­ta­ča si pre­krý­va pás­kou. Tie­to slo­vá odzne­li pred počet­ným pub­li­kom vo Was­hing­to­ne. Nie­len, že si stál za svo­jím, no tak­tiež pozna­me­nal, že pokiaľ ide o ochra­nu súkro­mia, mal by to uro­biť kaž­dý.

Nie je bláz­nov­stvom, ak sa ria­di­teľ FBI sta­rá aj o osob­né súkro­mie. Je povin­nos­ťou ľudí, aby dba­li o svo­ju vlast­nú bez­peč­nosť a ochra­nu.”

Vyhlá­sil tiež, že nie je jedi­ným čle­nom FBI, kto­rý tak robí. “Nie je to nič špe­ciál­ne, uvi­dí­te to v kaž­dej vlád­nej kan­ce­lá­rii, do kto­rej vstú­pi­te. Kaž­dý má neja­kým spô­so­bom svo­ju kame­ru pre­kry­tú. Ľudia to robia hlav­ne pre­to, aby sa tí dru­hí, kto­rí k tomu nema­jú auto­ri­tu, nepo­ze­ra­li na vás.” Všet­kých obča­nov počas roz­ho­vo­ru záro­veň požia­dal o to, aby dáva­li pozor na svo­ju bez­peč­nost­nú hygie­nu. Veci by sme vraj mali vziať do vlast­ných rúk a na naše zaria­de­nia sa nespo­lie­hať.

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)