Naštr­be­nie vzťa­hov medzi Goog­lom a Ube­rom?

Martin Kráľ / 3. február 2015 / Business

Dlhší čas sa pošuš­káva o tom, že by Google vyslal do boja z Ube­rom aj svojho vlast­ného zástupcu. Dnes Blo­om­berg túto infor­má­cie potvr­dil, citu­júc osobu blízku výkon­ného boardu Uberu.

Je to cel­kovo veľmi zau­jí­mavá infor­má­cia, keďže jed­ným z naj­väč­ších inves­to­rov do Uberu je práve Google. S touto infor­má­ciou pri­šiel prek­va­pivo David Drum­mond — CLO Googlu, ktorý sedí aj v boarde Uberu. Podľa Blo­om­bergu, zva­žo­valo vede­nie Uberu, či nepo­žiada Drum­monda o vzda­nie sa fun­kcie, keďže ide jed­no­značne o kon­flikt záuj­mov a vytvo­re­nie ďal­šej “car-sha­ring-app”, bude zasa­ho­vať značne aj do biz­nis modelu Uberu.

Zatiaľ sa ani jedna strana ofi­ciálne nevy­jad­rila k situ­ácii, no podľa Blo­om­bergu dostali ľudia z exe­ku­tívy Uberu mož­nosť, uro­biť si prvé scre­ens­hoty tejto appky, ktorú momen­tálne tes­tujú zamest­nanci Googlu. Dnes appka Uberu fun­guje na Google maps, čo môže byť po podo­do­ných kro­koch dosť prob­le­ma­tické pre Google, ktorý vystu­puje ako jeden z hlav­ných par­tne­rov Uberu — mini­málne na dôvere to nepridá!

Zau­jí­ma­vým fak­tom je tiež, že pred časom nad­via­zal Uber par­tner­stvo s Car­ne­gie Mel­lon Uni­ver­sity, kde zalo­žil “Uber Advan­ced Tech­no­lo­gies Cen­ter”. Tu chce vyví­jať svoje vlastné auto­nómne vozidlo, čo presne nedávno spra­vil aj Google. Je mini­málne zvláštne, že ani v tomto smere neprišlo k neja­kej revo­luč­nej spo­lu­práci a každý z par­tne­rov si vyvíja vlastnú tech­no­ló­giu. Uber na svo­jom blogu tvrdí, že spo­lu­práca s Goog­lom má pre­dov­šet­kým pri­niesť spo­lu­prácu na R&D, map­pingu, bez­peč­nosti vozi­diel a vývoja auto­nóm­nej tech­no­ló­gie, čo pro­ti­rečí tomu, čo sa práve deje. 

Zdroj: blo­om­berg, cnbc

Pridať komentár (0)