Natoč video o svo­jom budú­com povo­la­ní a vyhraj

Lukáš Gašparík jr. / 5. novembra 2014 / Zo Slovenska

Onli­ne video­k­niž­ni­ca povo­la­ní „corobim.sk“ občian­ske­ho zdru­že­nia „po Ško­le“ od 3. novem­bra do 5. decem­bra 2014 vyzý­va štu­den­tov: „Posvieť si na to akým sme­rom by si sa mal vydať. Na akú pro­fe­siu sa hodíš? Čo pre teba pred­sta­vu­je tvoj vysní­va­ný job? Vyplň krát­ky test a dešif­ruj odkaz od tvo­jej budúc­nos­ti. Dozvieš sa na akú prá­cu sa hodíš. Natoč video v štý­le corobim.sk o pozí­cii, kto­rá by ťa bavi­la a auto­ma­tic­ky si v hre o super ceny!“

Mla­dí ľudia sa o svo­je budú­ce povo­la­nie zau­jí­ma­jú nesko­ro — po skon­če­ní štú­dia, s kto­rým sa neve­dia uplat­niť, ale­bo ich nikdy neba­vi­lo. Aj toto je jeden z dôvo­dov pre­čo sa v prvom pol­ro­ku 2014 ocit­lo v evi­den­cii ÚSP­VaR 26,73 per­cen­ta z cel­ko­vé­ho počtu vla­ňaj­ších aj toh­to­roč­ných skon­če­ných vyso­koš­ko­lá­kov. Zamest­na­nie si hľa­dá aj viac ako 16 tisíc absol­ven­tov stred­ných škôl. Absol­ven­ti vstu­pu­jú na trh prá­ce neprip­ra­ve­ní a majú pre­hna­né oča­ká­va­nia.

Toto sú dôvo­dy pre­čo vyzý­va­me štu­den­tov, aby si posvie­ti­li na budú­ce zamest­na­nie už dnes. Počas príp­ra­vy videí mla­dí lep­šie spoz­na­jú seba v kon­fron­tá­cii s rea­li­tou, zhmot­nia svoj pro­fe­sij­ný cieľ. Spoz­na­jú pro­fe­siu, kto­rú chcú robiť detail­nej­šie. Odo­vzda­ním videa do data­bá­zy corobim.sk pomô­žu tiež svo­jím pria­te­ľom a ďal­ším štu­den­tom zorien­to­vať sa vo sve­te povo­la­ní“, hovo­rí Zuza­na Sucho­vá, mana­žér­ka corobim.sk.

Pri­hlá­siť sa do súťa­že môžu štu­den­ti od 3. novem­bra do 5. Decem­bra na strán­ke www.corobim.sk/sutaz. Po vyhod­no­te­ní budú 3 naj­lep­ší odme­ne­ní a cena Sym­pa­tia bude ude­le­ná pod­ľa počtu like-ov a zdie­ľa­ní videa na Face­bo­oku. Stáž zís­ka jeden spo­me­dzi všet­kých súťa­žia­cich, kto­ré­ho si vybe­rie kre­a­tív­ny par­tner súťa­že.

Pridať komentár (0)