Natoč video o svo­jom budú­com povo­laní a vyhraj

Lukáš Gašparík jr. / 5. novembra 2014 / Zo Slovenska

Online video­k­niž­nica povo­laní „corobim.sk“ občian­skeho zdru­že­nia „po Škole“ od 3. novem­bra do 5. decem­bra 2014 vyzýva štu­den­tov: „Posvieť si na to akým sme­rom by si sa mal vydať. Na akú pro­fe­siu sa hodíš? Čo pre teba pred­sta­vuje tvoj vysní­vaný job? Vyplň krátky test a dešif­ruj odkaz od tvo­jej budúc­nosti. Dozvieš sa na akú prácu sa hodíš. Natoč video v štýle corobim.sk o pozí­cii, ktorá by ťa bavila a auto­ma­ticky si v hre o super ceny!“

Mladí ľudia sa o svoje budúce povo­la­nie zau­jí­majú neskoro — po skon­čení štú­dia, s kto­rým sa neve­dia uplat­niť, alebo ich nikdy neba­vilo. Aj toto je jeden z dôvo­dov prečo sa v prvom pol­roku 2014 ocitlo v evi­den­cii ÚSP­VaR 26,73 per­centa z cel­ko­vého počtu vla­ňaj­ších aj toh­to­roč­ných skon­če­ných vyso­koš­ko­lá­kov. Zamest­na­nie si hľadá aj viac ako 16 tisíc absol­ven­tov stred­ných škôl. Absol­venti vstu­pujú na trh práce neprip­ra­vení a majú pre­hnané oča­ká­va­nia.

Toto sú dôvody prečo vyzý­vame štu­den­tov, aby si posvie­tili na budúce zamest­na­nie už dnes. Počas príp­ravy videí mladí lep­šie spoz­najú seba v kon­fron­tá­cii s rea­li­tou, zhmot­nia svoj pro­fe­sijný cieľ. Spoz­najú pro­fe­siu, ktorú chcú robiť detail­nej­šie. Odo­vzda­ním videa do data­bázy corobim.sk pomôžu tiež svo­jím pria­te­ľom a ďal­ším štu­den­tom zorien­to­vať sa vo svete povo­laní“, hovorí Zuzana Suchová, mana­žérka corobim.sk.

Pri­hlá­siť sa do súťaže môžu štu­denti od 3. novem­bra do 5. Decem­bra na stránke www.corobim.sk/sutaz. Po vyhod­no­tení budú 3 naj­lepší odme­není a cena Sym­pa­tia bude ude­lená podľa počtu like-ov a zdie­ľaní videa na Face­bo­oku. Stáž získa jeden spo­me­dzi všet­kých súťa­žia­cich, kto­rého si vybe­rie kre­a­tívny par­tner súťaže.

Pridať komentár (0)