Nebaví ťa jed­not­várne býva­nie? Český Dom Cha­me­león budeš milo­vať

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Autor domu: doc. Ing. Mgr. akad. arch Petr Hájek (Petr Hajek Architekti) , v spolupráci s: Cornelia Klien, Ondřej Lipenský, Martin Stoss / 3. apríla 2016 / Zaujímavosti

Dom v Prahe, “o kto­rom písali aj v The New York Times”. Zau­jí­mavý kon­cept vychá­dza­júci zo špe­ci­fík miesta, výborné detaily i rea­li­zá­cia, skrátka dielo, ktoré stojí za pozor­nosť.

Dom pre štvor­člennú rodinu je zasa­dený do ťažiska krás­nej zahrady v Lipe­ni­ciach – mest­skej časti Prahy. Miesto má skôr cha­rak­ter býva­nia na vidieku, než v ruš­nej štvrti hlav­ného mesta. Stromy nie sú vzá­jomne kom­po­no­vané, ale sú spo­lo­čen­stvom soli­té­rov. Vzrastlé stromy pred­sta­vujú naj­väč­šiu hod­notu pozemku a dom sa im pris­pô­so­buje, keďže v maxi­mál­nej mož­nej miere rešpek­tuje záh­radu. Jed­no­pod­lažná budova je umiest­nená upro­stred pozemku, na miesto, kde pred­tým stála malá záh­radná chatka.

cmsSiteBoxPhoto_10350-7192

Orto­fo­to­gra­fia pozemku

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Dom leží ako jaš­ter upro­stred pre­sl­ne­nej lúky. Každá miest­nosť má svoju špe­ci­fickú atmo­sféru a vlastný výhľad. Inšpi­rá­ciou pre kon­cept návrhu je cha­me­león. Oči-okná sa nezá­visle na sebe natá­čajú a pozo­rujú svoje oko­lie. Jeho koža-fasáda z poly­ure­tánu je pokrytá ref­lex­ným fil­mom, v kto­rom sa jemne odrá­žajú farby záh­rady. Každá z miest­ností je zasvä­tená jed­nému stromu. Obý­va­cia izba jab­loni, spálňa rodi­čov čerešni, kúpeľňa bros­kyni, hos­ťov­ská izba strie­bor­nému smreku a det­ské izby ore­chu.

cmsSiteBoxPhoto_10333-7177

foto: Bene­dikt Mar­kel

cmsSiteBoxPhoto_10361-7194

Inšpi­rá­cia

Geomet­ria stien domu vyme­dzuje dva rôzne pries­tory v rámci jed­ného pozemku: pries­tory domu a pries­tory záh­rady. Pries­tory domu sú zaos­trené na kon­krétny strom. Pries­tory záh­rady pred­sta­vujú výseče, do kto­rých nie je z inte­ri­éru vidieť.

cmsSiteBoxPhoto_10351-7193

Kon­cept

Pomy­selné ťažisko pre­chá­dza cen­trál­nym pries­to­rom s kuchy­ňou, jedál­ňou a krbom. Ďal­šie miest­nosti a ser­visné pries­tory domu sú orga­ni­zo­vané po obvode. Každá miest­nosť má svoju špe­ci­fickú atmo­sféru a vlastný výhľad. Do “mŕt­vych” uhlov sú potom namie­rené pohľady zo sused­ného domu a z pries­toru hlav­ného vjazdu. Cen­trálna časť je ako jediná pri­svet­lená svet­lí­kom, čo tiež umož­ňuje pri­ro­dzené odvet­ra­nie kuchyne.

cmsSiteBoxPhoto_10362-7195

Skica kon­ceptu

cmsSiteBoxPhoto_10363-7196

Pôdo­rys

Dom má voľný pôdo­rys s cen­trál­nym obyt­ným pries­to­rom obklo­pe­ným halou, spál­ňou, kúpeľ­ňou, obý­va­cou izbou, izbou pre hostí a det­skými izbami. Miest­nosti sú od cen­trál­neho pries­toru odde­lené skle­ne­nými prieč­kami s dve­rami. Obslužné pre­vádzky sú ukryté do vsta­va­ných skríň. Pries­tory domu možno pohľa­dovo pre­pá­jať, alebo izo­lo­vať závesmi. Môžu tak vzni­kať podľa potreby rôzne spo­je­nia a kom­bi­ná­cie. Závesy tiež regu­lujú prie­hľady cez dom a pohľady dovnútra. Voľne sto­ja­ceho nábytku je mini­mum, väč­šina tech­nic­kých a skla­do­va­cích pries­to­rov je ukrytá v ste­nách.

cmsSiteBoxPhoto_10342-7186
Mož­nosti funkč­ného dele­nia pries­toru

cmsSiteBoxPhoto_10364-7197

Axo­no­met­ria

cmsSiteBoxPhoto_10334-7178

foto: Bene­dikt Mar­kel

V inte­ri­éri hrajú hlavnú úlohu pohľady do rôz­nych častí záh­rady. Pou­žité mate­riály sú: betón, sklo, drevo a oceľ. Steny i strop sú betó­nové a pod­laha je dre­vená. Čle­ne­nie jed­not­li­vých pod­la­ho­vých dosiek zod­po­vedá doskám deb­ne­nia odtla­če­ných do betó­no­vého stropu. Skle­nené priečky, rámy a kova­nia sú maxi­málne sub­tílne. V kúpeľni, spr­chách, WC a vstup­nej hale sú navr­hnuté betón-epo­xi­dové stierky, ktoré sa dobre udr­žujú a sú vodo­tesné.

cmsSiteBoxPhoto_10335-7179

foto: Bene­dikt Mar­kel

Osvet­le­nie inte­ri­éru domu je navr­hnuté pre­važne nepriamo z ník lemu­jú­cich vsta­vaný náby­tok. Priame osvet­le­nie je pou­žité v pries­to­roch kuchyne a jedálne. Pra­covné stoly a lôžka sú osvet­lené stol­nými lam­pami. Hlavné roz­vody elek­tro­in­šta­lá­cií sú vedené v pod­lahe. Vypí­nače a zásuvky sú pred­nostne umiest­ňo­vané na náby­tok alebo do pod­lahy z dôvodu pou­ži­tia pohľa­do­vého betónu na ste­nách.

cmsSiteBoxPhoto_10337-7181

foto: Bene­dikt Mar­kel

cmsSiteBoxPhoto_10339-7183

foto: Pavel Pszc­zolka

cmsSiteBoxPhoto_10336-7180

foto: Bene­dikt Mar­kel

Sub­tíl­nosť pre­sk­le­nia pri pohľade z vonku je dosia­hnutá zre­za­ním stien a stropu do úzkej hrany. Cez dva z výbež­kov je možné prejsť do záh­rady, ostatné majú úzke ver­ti­kálne vet­ra­cie časti. Okrem pre­sk­le­ných čel­ných stien sú všetky ostatné obvo­dové múry plné a neob­sa­hujú ďal­šíe okenné otvory.

cmsSiteBoxPhoto_10338-7182

foto: Radka Jan­kova

cmsSiteBoxPhoto_10365-7198

Kon­štrukčný detail. Sub­tíl­nosť pre­sk­le­nia pri pohľade z vonku je dosia­hnutá zre­za­ním stien a stropu do úzkej hrany.

cmsSiteBoxPhoto_10340-7184

foto: Pavel Pszc­zolka

cmsSiteBoxPhoto_10341-7185

foto: Pavel Pszc­zolka

Fasáda zatiaľ chýba a je otáz­kou, či bude dokon­čená. Poly­ure­tá­nový nástrek tepel­nej izo­lá­cie s ref­lex­ným nástre­kom je momen­tálne von­kaj­šou vidi­teľ­nou vrstvou. Plášť domu bol pôvodne navr­hnutý z lesk­lej poko­ve­nej fólie.

cmsSiteBoxPhoto_10347-7191

Ref­lexný povrch tepel­nej izo­lá­cie

cmsSiteBoxPhoto_10366-7199

Roz­lo­žená axo­no­met­ria

cmsSiteBoxPhoto_10344-7188cmsSiteBoxPhoto_10345-7189

Autor­ské skice

Dom bol v tomto roku nomi­no­vaný na Mies Van Der Rohe Award.

zdroj: archinfo.sk, pod­klady: Petr Hajek Archi­tekti, autor titul­nej foto­gra­fie: Bene­dikt Mar­kel

Pridať komentár (0)