Neba­ví ťa jed­not­vár­ne býva­nie? Čes­ký Dom Cha­me­le­ón budeš milo­vať

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Autor domu: doc. Ing. Mgr. akad. arch Petr Hájek (Petr Hajek Architekti) , v spolupráci s: Cornelia Klien, Ondřej Lipenský, Martin Stoss / 3. apríla 2016 / Zaujímavosti

Dom v Pra­he, “o kto­rom písa­li aj v The New York Times”. Zau­jí­ma­vý kon­cept vychá­dza­jú­ci zo špe­ci­fík mies­ta, výbor­né detai­ly i rea­li­zá­cia, skrát­ka die­lo, kto­ré sto­jí za pozor­nosť.

Dom pre štvor­člen­nú rodi­nu je zasa­de­ný do ťažis­ka krás­nej zahra­dy v Lipe­ni­ciach – mest­skej čas­ti Pra­hy. Mies­to má skôr cha­rak­ter býva­nia na vidie­ku, než v ruš­nej štvr­ti hlav­né­ho mes­ta. Stro­my nie sú vzá­jom­ne kom­po­no­va­né, ale sú spo­lo­čen­stvom soli­té­rov. Vzrast­lé stro­my pred­sta­vu­jú naj­väč­šiu hod­no­tu pozem­ku a dom sa im pris­pô­so­bu­je, keď­že v maxi­mál­nej mož­nej mie­re rešpek­tu­je záh­ra­du. Jed­no­pod­laž­ná budo­va je umiest­ne­ná upro­stred pozem­ku, na mies­to, kde pred­tým stá­la malá záh­rad­ná chat­ka.

cmsSiteBoxPhoto_10350-7192

Orto­fo­to­gra­fia pozem­ku

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Dom leží ako jaš­ter upro­stred pre­sl­ne­nej lúky. Kaž­dá miest­nosť má svo­ju špe­ci­fic­kú atmo­sfé­ru a vlast­ný výhľad. Inšpi­rá­ci­ou pre kon­cept návrhu je cha­me­le­ón. Oči-okná sa nezá­vis­le na sebe natá­ča­jú a pozo­ru­jú svo­je oko­lie. Jeho koža-fasá­da z poly­ure­tá­nu je pokry­tá ref­lex­ným fil­mom, v kto­rom sa jem­ne odrá­ža­jú far­by záh­ra­dy. Kaž­dá z miest­nos­tí je zasvä­te­ná jed­né­mu stro­mu. Obý­va­cia izba jab­lo­ni, spál­ňa rodi­čov čereš­ni, kúpeľ­ňa bros­ky­ni, hos­ťov­ská izba strie­bor­né­mu smre­ku a det­ské izby ore­chu.

cmsSiteBoxPhoto_10333-7177

foto: Bene­dikt Mar­kel

cmsSiteBoxPhoto_10361-7194

Inšpi­rá­cia

Geomet­ria stien domu vyme­dzu­je dva rôz­ne pries­to­ry v rám­ci jed­né­ho pozem­ku: pries­to­ry domu a pries­to­ry záh­ra­dy. Pries­to­ry domu sú zaos­tre­né na kon­krét­ny strom. Pries­to­ry záh­ra­dy pred­sta­vu­jú výse­če, do kto­rých nie je z inte­ri­é­ru vidieť.

cmsSiteBoxPhoto_10351-7193

Kon­cept

Pomy­sel­né ťažis­ko pre­chá­dza cen­trál­nym pries­to­rom s kuchy­ňou, jedál­ňou a krbom. Ďal­šie miest­nos­ti a ser­vis­né pries­to­ry domu sú orga­ni­zo­va­né po obvo­de. Kaž­dá miest­nosť má svo­ju špe­ci­fic­kú atmo­sfé­ru a vlast­ný výhľad. Do “mŕt­vych” uhlov sú potom namie­re­né pohľa­dy zo sused­né­ho domu a z pries­to­ru hlav­né­ho vjaz­du. Cen­trál­na časť je ako jedi­ná pri­svet­le­ná svet­lí­kom, čo tiež umož­ňu­je pri­ro­dze­né odvet­ra­nie kuchy­ne.

cmsSiteBoxPhoto_10362-7195

Ski­ca kon­cep­tu

cmsSiteBoxPhoto_10363-7196

Pôdo­rys

Dom má voľ­ný pôdo­rys s cen­trál­nym obyt­ným pries­to­rom obklo­pe­ným halou, spál­ňou, kúpeľ­ňou, obý­va­cou izbou, izbou pre hos­tí a det­ský­mi izba­mi. Miest­nos­ti sú od cen­trál­ne­ho pries­to­ru odde­le­né skle­ne­ný­mi prieč­ka­mi s dve­ra­mi. Obsluž­né pre­vádz­ky sú ukry­té do vsta­va­ných skríň. Pries­to­ry domu mož­no pohľa­do­vo pre­pá­jať, ale­bo izo­lo­vať záves­mi. Môžu tak vzni­kať pod­ľa potre­by rôz­ne spo­je­nia a kom­bi­ná­cie. Záve­sy tiež regu­lu­jú prie­hľa­dy cez dom a pohľa­dy dovnút­ra. Voľ­ne sto­ja­ce­ho nábyt­ku je mini­mum, väč­ši­na tech­nic­kých a skla­do­va­cích pries­to­rov je ukry­tá v ste­nách.

cmsSiteBoxPhoto_10342-7186
Mož­nos­ti funkč­né­ho dele­nia pries­to­ru

cmsSiteBoxPhoto_10364-7197

Axo­no­met­ria

cmsSiteBoxPhoto_10334-7178

foto: Bene­dikt Mar­kel

V inte­ri­é­ri hra­jú hlav­nú úlo­hu pohľa­dy do rôz­nych čas­tí záh­ra­dy. Pou­ži­té mate­riá­ly sú: betón, sklo, dre­vo a oceľ. Ste­ny i strop sú betó­no­vé a pod­la­ha je dre­ve­ná. Čle­ne­nie jed­not­li­vých pod­la­ho­vých dosiek zod­po­ve­dá doskám deb­ne­nia odtla­če­ných do betó­no­vé­ho stro­pu. Skle­ne­né prieč­ky, rámy a kova­nia sú maxi­mál­ne sub­tíl­ne. V kúpeľ­ni, spr­chách, WC a vstup­nej hale sú navr­hnu­té betón-epo­xi­do­vé stier­ky, kto­ré sa dob­re udr­žu­jú a sú vodo­tes­né.

cmsSiteBoxPhoto_10335-7179

foto: Bene­dikt Mar­kel

Osvet­le­nie inte­ri­é­ru domu je navr­hnu­té pre­važ­ne nepria­mo z ník lemu­jú­cich vsta­va­ný náby­tok. Pria­me osvet­le­nie je pou­ži­té v pries­to­roch kuchy­ne a jedál­ne. Pra­cov­né sto­ly a lôž­ka sú osvet­le­né stol­ný­mi lam­pa­mi. Hlav­né roz­vo­dy elek­tro­in­šta­lá­cií sú vede­né v pod­la­he. Vypí­na­če a zásuv­ky sú pred­nost­ne umiest­ňo­va­né na náby­tok ale­bo do pod­la­hy z dôvo­du pou­ži­tia pohľa­do­vé­ho betó­nu na ste­nách.

cmsSiteBoxPhoto_10337-7181

foto: Bene­dikt Mar­kel

cmsSiteBoxPhoto_10339-7183

foto: Pavel Pszc­zol­ka

cmsSiteBoxPhoto_10336-7180

foto: Bene­dikt Mar­kel

Sub­tíl­nosť pre­sk­le­nia pri pohľa­de z von­ku je dosia­hnu­tá zre­za­ním stien a stro­pu do úzkej hra­ny. Cez dva z výbež­kov je mož­né prejsť do záh­ra­dy, ostat­né majú úzke ver­ti­kál­ne vet­ra­cie čas­ti. Okrem pre­sk­le­ných čel­ných stien sú všet­ky ostat­né obvo­do­vé múry plné a neob­sa­hu­jú ďal­šíe oken­né otvo­ry.

cmsSiteBoxPhoto_10338-7182

foto: Rad­ka Jan­ko­va

cmsSiteBoxPhoto_10365-7198

Kon­štrukč­ný detail. Sub­tíl­nosť pre­sk­le­nia pri pohľa­de z von­ku je dosia­hnu­tá zre­za­ním stien a stro­pu do úzkej hra­ny.

cmsSiteBoxPhoto_10340-7184

foto: Pavel Pszc­zol­ka

cmsSiteBoxPhoto_10341-7185

foto: Pavel Pszc­zol­ka

Fasá­da zatiaľ chý­ba a je otáz­kou, či bude dokon­če­ná. Poly­ure­tá­no­vý nástrek tepel­nej izo­lá­cie s ref­lex­ným nástre­kom je momen­tál­ne von­kaj­šou vidi­teľ­nou vrstvou. Plášť domu bol pôvod­ne navr­hnu­tý z lesk­lej poko­ve­nej fólie.

cmsSiteBoxPhoto_10347-7191

Ref­lex­ný povrch tepel­nej izo­lá­cie

cmsSiteBoxPhoto_10366-7199

Roz­lo­že­ná axo­no­met­ria

cmsSiteBoxPhoto_10344-7188cmsSiteBoxPhoto_10345-7189

Autor­ské ski­ce

Dom bol v tom­to roku nomi­no­va­ný na Mies Van Der Rohe Award.

zdroj: archinfo.sk, pod­kla­dy: Petr Hajek Archi­tek­ti, autor titul­nej foto­gra­fie: Bene­dikt Mar­kel

Pridať komentár (0)