Nebez­pe­čen­stvá sociál­nych sie­tí: Nedo­voľ Face­bo­oku ovlád­nuť tvoj život

Tatiana Blazseková / 18. decembra 2015 / Zaujímavosti

Katy Krau­se je spi­so­va­teľ­ka a edi­tor­ka, kto­rá píše do maga­zí­nov ako je Monoc­le či The Wall Stre­et Jour­nal Euro­pe. Nedáv­no sa roz­pí­sa­la o tom, pre­čo sa vzda­la sociál­nych médií. 

Jed­né­ho dňa si Katy uve­do­mi­la, že jedi­né čo celý deň robí, je kon­tro­lo­va­nie Face­bo­oku, Twit­te­ru, či Ins­ta­gra­mu. Nevy­uží­va­la ich na prá­cu, even­ty, či na kon­tak­to­va­nie pria­te­ľov. Len ticho sede­la a ref­res­ho­va­la. Bol to útek, nech­ce­la na nič mys­lieť, nič robiť, tak kon­zu­mo­va­la čo jej bolo naser­ví­ro­va­né. Zis­ti­la, že trpí dep­re­si­ou. Táto neus­tá­la čin­nosť aktu­ali­zo­va­nia bolo jedi­né, čo chce­la robiť. Nech­ce­la nič iné, len s práz­dno­tou sle­do­vať per­fekt­né živo­ty ostat­ných.

Nema­la ener­giu, nemoh­la sa sústre­diť, jed­nať s ľuď­mi, nemoh­la sa vyspo­ria­dať so stre­som. Sle­do­va­la zau­jí­ma­vé prí­be­hy, dob­ro­druž­stvá svo­jich pria­te­ľov, kyti­ce a šper­ky od pria­te­ľov, roman­tic­ké zás­nu­by a svad­by svo­jich pria­te­ľov. Nič necí­ti­la, okrem toho, že je loser. Uve­do­mi­la si, že tak­to to ďalej nepôj­de a tak vyhľa­da­la pomoc.

phone-869669_960_720

Katy sa sna­ži­la nájsť spo­ji­tos­ti medzi dep­re­si­ou a sociál­ny­mi média­mi. Exis­tu­je nie­koľ­ko štú­dii, kto­ré doka­zu­jú, ako sociál­ne média ovplyv­ňu­jú stav dep­re­sie, ale aj štú­die, kto­ré doka­zu­jú opak. Skú­si­la sa o tom­to prob­lé­me poroz­prá­vať so psy­cho­lo­gič­kou, kto­rá vidí prob­lém v neus­tá­lej dostup­nos­ti. Člo­vek je neus­tá­le prí­stup­ný, neus­tá­le v stre­se, kedy sa čo komu ude­je, a tak je vysta­ve­ný stre­su. 

Tes­ne pred dru­hým kolap­som požia­dal Katin pria­teľ- ume­lec, o pomoc pri tvor­be nové­ho die­la. Na kame­ru mala čítať svo­je prís­pev­ky z Face­bo­oku a porov­nať tak život onli­ne a off­li­ne. Úžas­né prís­pev­ky z Tokya, NYC, Istan­bu­lu, člán­ky kto­ré napí­sa­la, šikov­né komen­tá­re a postre­hy- neod­vrat­ný dôkaz toho, že je úspeš­ná a šťast­ná. Člo­vek sa často­krát pod­ce­ňu­je. Ak má neja­ký sen a usku­toč­ní ho, zra­zu si uve­do­mí, že to nebo­lo také nedo­sia­hnu­teľ­né, ako sa spr­vu zda­lo.

Uve­do­mi­la si, že jej život na sociál­nych médiách je šťast­ný, vese­lý, bez­prob­lé­mo­vý. Sku­toč­nosť je však iná. Chce­lo to veľa sna­hy, šikov­nos­ti a náma­hy, aby sa dosta­la tam, kde je. Zis­ti­la, že dep­re­sia, kto­rú zaží­va, nie je spô­so­be­ná samo­tou ako takou, ale neschop­nos­ťou komu­ni­ko­vať s najb­liž­ší­mi ľuď­mi. Neuve­do­mo­va­la si ich sku­toč­ný svet.

monks-975366_960_720

Neus­tá­le sa porov­ná­va­nie s iný­mi spô­so­bu­je úzkosť, o kto­rej si mys­le­la, že ani neexis­tu­je. Všet­ky tie reči o tom, ako sociál­ne média ško­dia ľuďom a ich vzťa­hom, boli pre mňa para­no­jou.  Poda­kto­rí však sku­toč­ne stra­ti­li pojem o tom, kde žijú svoj život a aké sú dôvo­dy ich kona­nia. Sociál­ne médiá nebo­li vytvo­re­né, aby člo­ve­ku ško­di­li. Prá­ve naopak. Ide o to, ako sa s nimi naučí­me zaob­chá­dzať. My „star­ší“, kto­rí sme zaži­li éru bez Face­bo­oku sa tomu mož­no sme­je­me. Pre tých mlad­ších môže byť Face­bo­ok všet­kým: len aby tá ich vir­tu­ál­na iden­ti­ta bola per­fekt­ná. Je dôle­ži­té uve­do­miť si, že ten­to pád hro­zí a je dôle­ži­té deba­to­vať o ňom. 

Na roz­diel od autor­ky člán­ku si mys­lím, že so slo­vom dep­re­sia by sa malo jed­nať opatr­nej­šie. Dep­re­sia nie je len neja­ký krát­ko­do­bý pocit smút­ku, či apa­tie. Tie­to poj­my by sme mali roz­li­šo­vať. Kaž­do­pád­ne, ak člo­vek cíti, že nie­čo nie je v poriad­ku, nemal by nič pod­ce­ňo­vať. Ľudia si často­krát neuve­do­mu­jú váž­nosť situ­ácie a vte­dy by malo rea­go­vať ich oko­lie. Mož­no aj vy pozná­te nie­ko­ho, kto ticho žia­da o pomoc.

Samot­ná Katy nevy­uží­va Face­bo­ok už 7 mesia­cov. Nepou­ží­va hry, app­ky na naku­po­va­nie. Vyme­ni­la ich za pre­chádz­ky a kni­hy. Mož­no sociál­ne sie­te nie sú pre všet­kých. Nie­ko­ho pohl­tia a nevi­dí sku­toč­ný život a iní ich pou­ží­va bez prob­lé­mov. Sociál­ne sie­te nie sú zlom, tre­ba ich však vedieť pou­ží­vať a nepre­pad­núť im. Ten pád sku­toč­ne hro­zí.

media-998990_960_720

Zdroj: www.medium.com

Pridať komentár (0)