Nebez­pe­čen­stvá sociál­nych sietí: Nedo­voľ Face­bo­oku ovlád­nuť tvoj život

Tatiana Blazseková / 18. decembra 2015 / Zaujímavosti

Katy Krause je spi­so­va­teľka a edi­torka, ktorá píše do maga­zí­nov ako je Monocle či The Wall Street Jour­nal Europe. Nedávno sa roz­pí­sala o tom, prečo sa vzdala sociál­nych médií. 

Jed­ného dňa si Katy uve­do­mila, že jediné čo celý deň robí, je kon­tro­lo­va­nie Face­bo­oku, Twit­teru, či Ins­ta­gramu. Nevy­uží­vala ich na prácu, eventy, či na kon­tak­to­va­nie pria­te­ľov. Len ticho sedela a ref­res­ho­vala. Bol to útek, nech­cela na nič mys­lieť, nič robiť, tak kon­zu­mo­vala čo jej bolo naser­ví­ro­vané. Zis­tila, že trpí dep­re­siou. Táto neus­tála čin­nosť aktu­ali­zo­va­nia bolo jediné, čo chcela robiť. Nech­cela nič iné, len s práz­dno­tou sle­do­vať per­fektné životy ostat­ných.

Nemala ener­giu, nemohla sa sústre­diť, jed­nať s ľuďmi, nemohla sa vyspo­ria­dať so stre­som. Sle­do­vala zau­jí­mavé prí­behy, dob­ro­druž­stvá svo­jich pria­te­ľov, kytice a šperky od pria­te­ľov, roman­tické zás­nuby a svadby svo­jich pria­te­ľov. Nič necí­tila, okrem toho, že je loser. Uve­do­mila si, že takto to ďalej nepôjde a tak vyhľa­dala pomoc.

phone-869669_960_720

Katy sa sna­žila nájsť spo­ji­tosti medzi dep­re­siou a sociál­nymi médiami. Exis­tuje nie­koľko štú­dii, ktoré doka­zujú, ako sociálne média ovplyv­ňujú stav dep­re­sie, ale aj štú­die, ktoré doka­zujú opak. Skú­sila sa o tomto prob­léme poroz­prá­vať so psy­cho­lo­gič­kou, ktorá vidí prob­lém v neus­tá­lej dostup­nosti. Člo­vek je neus­tále prí­stupný, neus­tále v strese, kedy sa čo komu udeje, a tak je vysta­vený stresu. 

Tesne pred dru­hým kolap­som požia­dal Katin pria­teľ- ume­lec, o pomoc pri tvorbe nového diela. Na kameru mala čítať svoje prís­pevky z Face­bo­oku a porov­nať tak život online a off­line. Úžasné prís­pevky z Tokya, NYC, Istan­bulu, články ktoré napí­sala, šikovné komen­táre a postrehy- neod­vratný dôkaz toho, že je úspešná a šťastná. Člo­vek sa často­krát pod­ce­ňuje. Ak má nejaký sen a usku­toční ho, zrazu si uve­domí, že to nebolo také nedo­sia­hnu­teľné, ako sa sprvu zdalo.

Uve­do­mila si, že jej život na sociál­nych médiách je šťastný, veselý, bez­prob­lé­mový. Sku­toč­nosť je však iná. Chcelo to veľa snahy, šikov­nosti a námahy, aby sa dostala tam, kde je. Zis­tila, že dep­re­sia, ktorú zažíva, nie je spô­so­bená samo­tou ako takou, ale neschop­nos­ťou komu­ni­ko­vať s najb­liž­šími ľuďmi. Neuve­do­mo­vala si ich sku­točný svet.

monks-975366_960_720

Neus­tále sa porov­ná­va­nie s inými spô­so­buje úzkosť, o kto­rej si mys­lela, že ani neexis­tuje. Všetky tie reči o tom, ako sociálne média ško­dia ľuďom a ich vzťa­hom, boli pre mňa para­no­jou.  Poda­ktorí však sku­točne stra­tili pojem o tom, kde žijú svoj život a aké sú dôvody ich kona­nia. Sociálne médiá neboli vytvo­rené, aby člo­veku ško­dili. Práve naopak. Ide o to, ako sa s nimi naučíme zaob­chá­dzať. My „starší“, ktorí sme zažili éru bez Face­bo­oku sa tomu možno sme­jeme. Pre tých mlad­ších môže byť Face­book všet­kým: len aby tá ich vir­tu­álna iden­tita bola per­fektná. Je dôle­žité uve­do­miť si, že tento pád hrozí a je dôle­žité deba­to­vať o ňom. 

Na roz­diel od autorky článku si mys­lím, že so slo­vom dep­re­sia by sa malo jed­nať opatr­nej­šie. Dep­re­sia nie je len nejaký krát­ko­dobý pocit smútku, či apa­tie. Tieto pojmy by sme mali roz­li­šo­vať. Kaž­do­pádne, ak člo­vek cíti, že niečo nie je v poriadku, nemal by nič pod­ce­ňo­vať. Ľudia si často­krát neuve­do­mujú váž­nosť situ­ácie a vtedy by malo rea­go­vať ich oko­lie. Možno aj vy poznáte nie­koho, kto ticho žiada o pomoc.

Samotná Katy nevy­užíva Face­book už 7 mesia­cov. Nepou­žíva hry, appky na naku­po­va­nie. Vyme­nila ich za pre­chádzky a knihy. Možno sociálne siete nie sú pre všet­kých. Nie­koho pohl­tia a nevidí sku­točný život a iní ich pou­žíva bez prob­lé­mov. Sociálne siete nie sú zlom, treba ich však vedieť pou­ží­vať a nepre­pad­núť im. Ten pád sku­točne hrozí.

media-998990_960_720

Zdroj: www.medium.com

Pridať komentár (0)