Nebuď naj­lac­nejší, buď naj­lepší!

Martin Bohunický / 9. novembra 2015 / Tools a produktivita

Často sa zakla­da­te­lia firiem trá­pia s pri­cin­gom svo­jich pro­duk­tov.

Sle­dujú, koľko si za pro­dukty účtuje kon­ku­ren­cia a nasta­vujú ceny tak, aby v tom roz­me­dzí cien boli čo naj­niž­šie. Robia to preto, pre­tože neve­ria, že ľudia sú ochotní pri­pla­tiť si za kva­litu a nechcú hneď cenou zabiť svoju šancu zís­kať prvých zákaz­ní­kov a neskorší úspech.

No nie­kto bude vždy lac­nejší

Môžeš sa hrať na naj­lac­nej­šieho, no prvý kon­ku­rent ťa cenou pre­bije. Prí­deš na trh ako nový hráč, zní­žiš cenu a sta­bilní hráči zare­a­gujú — v pohode ťa pre­bijú. Vyhráva zákaz­ník a kon­ku­rent, pre­hrá­vaš ty. Nepúš­ťaj sa s kon­ku­ren­ciou do ceno­vej vojny. Rad­šej sa sústreď na to, aby si bol lepší.

Ľudia chcú pla­tiť za kva­litu

Vieme, že nie sme naj­lac­nej­šou mož­nos­ťou na trhu, no našim kli­en­tom ponú­kame zážitky na celý život a naj­lep­šie pod­mienky,” hovorí Mike Brcic, zakla­da­teľ Sac­red Rices. Jeho firma ponúka výlety na hor­ských bicyk­loch a bola oce­nená takými znač­kami, ako je Nati­onal Geog­rap­hic Adven­ture, či Out­side Maga­zine.

Mike veľmi dobre vie, že jeho firma nie je naj­lac­nej­šia na trhu. No záro­veň vie, že jeho zákaz­níci sú ochotní za kva­litu si pri­pla­tiť. Vďaka takejto ceno­vej poli­tike jeho firma neus­tále agre­sívne ras­tie.

Rad­šej pre­dať jednu vec drah­šie, ako pre­dať sto lac­nej­šie

Rob Alday, spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nosti Abode, sa špe­cia­li­zuje na pre­ná­jom luxus­ných hor­ských chát. Mohol chcieť uspo­ko­jiť kaž­dého, no on si vybral rad­šej menej pre­da­jov a vyš­šie marže..

Naše chaty nie su pre kaž­dého a vôbec mi to nevadí. Môžme sa vďaka tomu lep­šie sústre­diť na našu cie­ľovku, náš mar­ke­ting je jed­no­duchší a aj vyťa­že­nosť našich ľudí nie je tak veľká,” tvrdí.

Takže keď nabu­dúce budeš nace­ňo­vať svoj pro­dukt, kašli na hra­nie sa s cen­tami a sústreď sa na to, aby si kli­en­tom ponú­kol tú naj­vyš­šiu kva­litu. Pri­náša to omnoho menej stresu, ako neus­tále hra­nie sa s drob­nými.

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)