Neko­nečná radosť 8-roč­nej Isa­bely, ktorá dostala novú ruku z 3D tla­čiarne

Rišo Néveri / 24. október 2015 / Business

Všetci po nie­čom túžime, iba veľmi málo z nás by sa však nie­čomu tešilo tak, ako Isa­bela, kto­rej dob­ro­voľ­ník vyro­bil novú ruku! Jej úsmev hovorí za všetko :).

Toto video ti prav­de­po­dobne utk­vie v pamäti. Exis­tujú momenty, keď na všetko, čo sa deje zabud­neš a jed­no­du­cho si šťastný. Presne o tom je toto video. Isa­bela dostala od dob­ro­voľ­níka Step­hena Daviesa robo­tickú ruku, ktorá je schopná hmatu a je vyro­bená na 3D tla­čiarni. Davies spo­lu­pra­cuje so sku­pi­nou e-NABLE, ktorá vyrába ľuďom nové kon­ča­tiny. Ces­to­val z mesta Swan­sea až k Isa­bele domov do anglic­kého Bris­tolu, aby jej dal novú ruku osobne. 

Davies pat­ril sám medzi ľudí, kto­rým sku­pina e-NABLE pomohla. Dostal ruku z 3D tla­čiarne, ktorú tes­to­val a roz­ho­dol sa rov­nako pomôcť. Celú uda­losť nahral na video, ktoré oble­telo svet. Isa­bela začala s novou rukou expe­ri­men­to­vať hneď ako ju dostala: “Je úžasná, MILU­JEM jej farby!”.

zdroj: huffingtonpost.com

Pridať komentár (0)