Neko­nečný rast nemá zmy­sel: Aj malý biz­nis si zaslúži obrov­ský rešpekt!

Martin Bohunický / 12. novembra 2015 / Tools a produktivita

Ak pod­ni­káš, určite často dostá­vaš otázku, “ako ide biz­nis?”

Je to len také pre­ho­de­nie pár slov zo zdvo­ri­losti, v zahra­ničí by sme to nazvali small talk. No napriek tomu sa nahá­ňame za čo naj­lep­šou odpo­ve­ďou, ktorá bude ako tak prav­divá. Čím väč­šie čísla, tým lep­šie vyze­ráš. Ak máš nad 100 zamest­nan­cov, ľudí ohro­míš, ak máš malý biz­nis, zdvo­ri­lostne ti pove­dia, že je to fajn.

Prečo je to tak? Prečo je cie­ľom vždy expan­zia? Čo nás tak láka, okrem nášho ega? Čo je zlé na tom, obja­viť správnu veľ­kosť svojho biz­nisu a držať sa jej?

Pozri sa na Har­vard alebo Oxford. Mohli by expan­do­vať do celého sveta, najať tisíce pro­fe­so­rov a mať kam­pusy po celom svete…potom by to boli skvelé školy. Zdajú sa ti tieto slová hlúpe? Jasne že sú. Nehod­no­tíme ich kva­litu podľa týchto merí­tok. Tak prečo tak meriame biz­nis?

Možno sú správ­nou veľ­kos­ťou tvo­jej firmy piati zamest­nanci. Možno šty­rid­sať. Možno dve­sto. Možno len ty a note­book. Nikam sa nena­há­ňaj. Nemu­síš nabrať kopec ľudí aby si vyze­ral dobre a aby si zachvíľu skra­cho­val. 

Malý biz­nis nemusí byť pre­chod­ným kro­kom. Môže byť cie­ľom.

Nikdy si si nevši­mol firmy, ktoré túžili byť väč­šie a keď sa to poda­rilo, tak túžili po fle­xi­bi­lite? Navyše, keď máš pod sebou stovky zamest­nan­cov, je ťažké sa zmen­šiť späť bez toho, aby si nevy­ha­dzo­val ľudí, neka­zil morálku a totálne neme­nil svoje ciele.

Byť stále väčší nemusí byť tvoj cieľ. A to neplatí len o zamest­nan­coch, ale aj o nákla­doch, náj­moch, infra­štruk­túre, atď. To nie su veci, ktoré sa ti stanú. Roz­ho­du­ješ o nich ty sám. A keď si nalo­žíš prí­liš, čaká ťa bolesť hlavy. Nie je han­bou túžiť po malom biz­nise. Každý, kto roz­behne niečo udr­ža­teľné a zis­kové, či je malý alebo veľký, môže byť na seba ohromne pyšný.

zdroj: medium.com
Pridať komentár (0)