Nemecký Ama­zon bude na Slo­ven­sko posie­lať balíčky úplne zadarmo

/ 2. november 2016 / Zaujímavosti

Via­noce sú síce ešte rela­tívne ďaleko, táto správa ťa zaru­čene poteší. Pred­stav si, že dar­čeky objed­náš z gauča a prídu ti domov zadarmo.

V inter­ne­to­vom obchode Ama­zon náj­deš všetko. Ponúka neuve­ri­teľne široký sor­ti­ment. Pôvodne sa zame­ria­val len na knihy, ale postupne sa roz­rás­tol na jeden z naj­väč­ších e-sho­pov na svete. Svedčí o tom aj jeho názov — Ama­zon, podľa rieky v Juž­nej Ame­rike s veľ­kým množ­stvom prí­to­kov.

Okrem hlav­nej ame­ric­kej pobočky, je v Európe brit­ská a nám najb­liž­šia nemecká — amazon.de. Neviem ako ty, ale my v Star­ti­tup sme Ama­zon ako e-shop veľmi nevy­uží­vali. Poš­tovné bolo prí­liš vysoké a najmä pri tých bež­ných pro­duk­toch sa to skrátka neo­pla­tilo. Rad­šej sme upred­not­nili slo­ven­ský e-shop. To sa ale teraz zmení.

Amazon.com Fulfillment Center RNO1 Fernley, Nevada, August 8, 2007. (IMAGE BY Ken James)

zdroj: media.corporate-ir.net

Za bežnú zásielku z nemec­kého Ama­zonu sa pred­tým pla­tilo 5eur za jednu zásielku + 1,30 za každý jej kilo­gram. Odte­raz bude poš­tovné na Slo­ven­sko úplne zadarmo, ak v inter­ne­to­vom obchode nakú­piš aspoň za 39eur, čo s takým širo­kým výbe­rom nebude vôbec žiadny prob­lém. Už máš dolá­riky v očiach a nevieš sa doč­kať via­noč­ného nákupu z pohod­lia gauča? My tiež.:)

Je nutné ale dodať, že poš­tovné je free iba pri kla­sic­kom zaslaní, ktoré trvá 5 až 9 dní. Ak by si chcel dar­ček expresne za 2 až 4 dni, pekne si pri­pla­tíš. Preto ani tento pohodlný nákup nene­chá­vaj na poslednú chvíľu.

zdroj: amazon.de zdroj titul­nej foto­gra­fie: i.dailymail.co.uk|huffingtonpost.com

Pridať komentár (0)