Neochotný čaš­ník? Vďaka myMeo minu­losť!

Luky Gašparík / 10. september 2014 / Business

Appka myMeo pri­náša rie­še­nie več­ného slo­ven­ského prob­lému — neochot­nej obsluhy. Nech­cem hádzať všet­kých do jed­ného vreca, ale buďme úprimní, kto to ešte neza­žil???

Stále ta istá pes­nička dookola. Máme peknú prí­rodu? Máme. Máme pekné hory? Máme. Čo však nemáme, sú kva­litné služby. Tento rpob­lém šikovne obišlo myMeo tým, že skom­bi­no­valo štipku tech­no­ló­gie a roz­umu. Appka myMeo slúži na rýchle objed­ná­va­nie a rezer­vo­va­nie v reštau­rá­ciách. Abso­lútne vítaný krok, lebo nie­kedy to je ozaj na zbláz­ne­nie, hlavne keď sa chce člo­vek nebo­daj posťa­žo­vať. Na Slo­ven­sku aku­rát tak na Lam­párni! V appke je priamo integ­ro­vaná aj mož­nosť hod­no­te­nia reštau­rá­cie — pred­po­kla­dajme, že dokonca ani na Slo­ven­sku, nie je maji­te­ľom úplne jedno aké majú ich reštau­rá­cie povesť.

A keby bolo už úplne naj­hor­šie, môžete napí­sať aj mail priamo mana­žé­rovi (pre Staf­fino vzniká mini kon­ku­ren­cia :)). Ako vzni­kol názov tento zau­jí­mavý názov? “Náš názov vzni­kol jed­no­du­cho, ako mix slov mana­ging (my, meal, order), niečo v tomto duchu”, objas­nil mi Rado­slav Balajka.

Po stia­hnutí appky — v mojom prí­pade na Android (sorry iOS), som sa pus­til do skú­ma­nia jej fun­kci­ona­lity. Poďme sa teda pozrieť, či myMeo ula­hodí nie len nášmu bru­chu, ale aj oku. Po spus­tení appky sa zobrazí jed­no­du­chý pre­hľadný screen, pomo­cou kto­rého si môžete nasní­mať QR kód alebo ID stola, za kto­rým práve sedíte. Tým si appka hneď iden­ti­fi­kuje, kde sa vlastne nachá­dzate a otvorí menúčko danej reštau­rá­cie a vy si rovno vybe­ráte z aktu­ál­neho jedál­níčka. 

Skvelé na celej appke je, že je všetko naozaj intu­itívne spra­vené a člo­vek by sa musel veľmi sna­žiť, aby sa v nej stra­til. Menúčko myMeo je jed­no­du­ché a pre­hľadné a obsa­huje presne to, čo potre­bu­jete a ani s jednu zby­toč­nosť navyše — čo veľmi kvi­tu­jem. Appku som síce ešte nemal mož­nosť vyskú­šať v teréne, ale som odhod­laný ju poriadne pre­ve­riť — teda neja­kého chu­dáka, ktorý ma vyfa­suje za zákaz­níka.

Aj keď je pravda, že podob­ných sys­té­mov začína vzni­kať čo raz via­cej, je otázne, ktorý sys­tém sa reálne pre­sadí. Objed­ná­va­nie pri stole je ale nepo­chybne trendy a je úspo­rou ako času, tak aj našich ner­vov. Prob­lém môže nastať v momente, keď tu vznikne via­cero appiek a reštau­rá­cie budú pou­ží­vať rôzne appky a sys­témy. Preto sa obá­vam boja medzi objed­ná­va­ním za sto­lom cez tab­let (síce tiež cez appku) v jed­nej reštike a naopak, v dru­hej cez mobilnú appku vo vašom tele­fóne. MyMeo má už aj prvé tes­to­va­cie pre­vádzky, zatiaľ len v Bra­ti­slave. Ak chcete vedieť, ktoré to sú, treba si stiah­nuť appku ;) Kaž­do­pádne mobilná appka vo vašom tele­fóne má svoje výhody:

1. Viete si cez ňu uro­biť rýchlo a pohodlne rezer­vá­ciu stola

2. Dať feed­back, sťaž­nosť alebo hod­no­te­nie reštau­rá­cie aj mimo reštau­rá­cie

3. Zbie­rať ver­nostné body za pou­ží­va­nie myMeo (plá­no­vané)

4. Rýchlo si pozrieť pre­hľad den­ného menúčka

Ak ste teda maji­teľ reštau­rá­cie alebo len hladný zákaz­ník, sťa­hujte túto appku, lebo tu leží ozaj budúc­nosť. Hneď ako ju otes­tu­jem v teréne, uvi­díme či bude palec hore alebo dole. Zatiaľ som však prí­jemne prek­va­pený.

Zdroj: mymeo.menu  

Pridať komentár (0)