NEULO­GY VEN­TU­RES má ďal­ší prí­ras­tok, spo­loč­nosť SEAK!

Lukáš Gašparík jr. / 6. júla 2015 / Lifehacking

Naj­nov­šie sa do rodi­ny Neulo­gy Ven­tu­res pri­da­la spo­loč­nosť SEAK. Jed­ná sa o uzná­va­nú spo­loč­nosť z pro­stre­dia sve­tel­né­ho ovlá­da­nia a roz­ví­ja­jú­ce­ho sa hrá­ča v inte­li­gent­ných LED osvet­le­niach a ener­ge­tic­kej úspo­re pre komerč­ných a prie­my­sel­ných zákaz­ní­kov.

V prie­be­hu rokov, SEAK vyvi­nul uni­kát­ny kom­plex tech­no­ló­gií ovlá­da­nia osvet­le­nia, využí­va­jú­cej elek­tric­ké vede­nie pre vnú­tor­né ako aj von­kaj­šie pou­ži­tie. Využi­tím rie­še­ní SEAK sa ušet­rí až do 40% ener­ge­tic­kých nákla­dov a slú­ži tak kli­en­tom ako napr. Volk­swa­genTES­CORTR ENER­GÍA and Ven­tu­re Ligh­ting. Slo­va­mi zakla­da­te­ľa pre­šov­ské­ho SEAK-u, Joze­fa Sed­lá­ka, spo­loč­nosť „nevy­rá­ba svie­tid­lá, ale robí ich viac inte­li­gent­ný­mi, čím vytvá­ra ener­ge­tic­ké a nákla­do­vé efek­tív­nos­ti na sys­té­mo­vej úrov­ni.” Pod­ľa infor­má­cií, kto­ré sa nám poda­ri­lo zís­kať by sa inves­tí­cia mala pohy­bo­vať vo výš­ke od 500k do 1 mili­ó­na eur.

Vítěz­slav Mize­ra, mana­žér úspo­ry ener­gie pre TES­CO obcho­dy na Slo­ven­sku a Čes­kej repub­li­ke defi­nu­je zákaz­níc­ku hod­no­tu: „Hľa­da­li sme sve­tel­nú opti­ma­li­zá­ciu a SEAK nám ponú­kol para­met­re, kto­ré per­fekt­ne zod­po­ve­da­jú naším kri­té­riám pre efek­tív­nu regu­lá­ciu pre obe von­kaj­šie a vnú­tor­né pries­to­ry Tes­ca.”
SEAK má uni­kát­nu pozí­ciu pre medzi­ná­rod­nú expan­ziu, zohľad­ňu­júc ras­tú­ci dopyt po rie­še­niach v mana­ge­men­te osvet­le­nia a v adop­to­va­ní LED osvet­le­nia. Neulo­gy Ven­tu­res vstú­pi­lo do spo­loč­nos­ti s cie­ľom pod­po­riť mana­ge­ment tím SEAK-u, upev­niť R&D akti­vi­ty a expan­do­vať v medzi­ná­rod­nom roz­vo­ji pod­ni­ka­nia spo­loč­nos­ti. Ivan Šte­fun­ko z Neulo­gy Ven­tu­res hovo­rí, „Sme hrdí byť súčas­ťou spo­loč­nos­ti, kto­rá má poten­ciál byť glo­bál­nym hrá­čom v oblas­ti úspo­ry ener­gie. Spo­lu, uro­bí­me všet­ko, čo bude v našich silách aby sme dosiah­li ten­to cieľ.”
zdroj: Neulo­gy Ven­tu­res
Pridať komentár (0)