NEULOGY VEN­TU­RES má ďalší prí­ras­tok, spo­loč­nosť SEAK!

Lukáš Gašparík jr. / 6. júla 2015 / Tools a produktivita

Naj­nov­šie sa do rodiny Neulogy Ven­tu­res pri­dala spo­loč­nosť SEAK. Jedná sa o uzná­vanú spo­loč­nosť z pro­stre­dia sve­tel­ného ovlá­da­nia a roz­ví­ja­jú­ceho sa hráča v inte­li­gent­ných LED osvet­le­niach a ener­ge­tic­kej úspore pre komerč­ných a prie­my­sel­ných zákaz­ní­kov.

V prie­behu rokov, SEAK vyvi­nul uni­kátny kom­plex tech­no­ló­gií ovlá­da­nia osvet­le­nia, využí­va­jú­cej elek­trické vede­nie pre vnú­torné ako aj von­kaj­šie pou­ži­tie. Využi­tím rie­šení SEAK sa ušetrí až do 40% ener­ge­tic­kých nákla­dov a slúži tak kli­en­tom ako napr. Volk­swa­genTESCORTR ENER­GÍA and Ven­ture Ligh­ting. Slo­vami zakla­da­teľa pre­šov­ského SEAK–u, Jozefa Sed­láka, spo­loč­nosť „nevy­rába svie­tidlá, ale robí ich viac inte­li­gent­nými, čím vytvára ener­ge­tické a nákla­dové efek­tív­nosti na sys­té­mo­vej úrovni.” Podľa infor­má­cií, ktoré sa nám poda­rilo zís­kať by sa inves­tí­cia mala pohy­bo­vať vo výške od 500k do 1 mili­óna eur.

Vítěz­slav Mizera, mana­žér úspory ener­gie pre TESCO obchody na Slo­ven­sku a Čes­kej repub­like defi­nuje zákaz­nícku hod­notu: „Hľa­dali sme sve­telnú opti­ma­li­zá­ciu a SEAK nám ponú­kol para­metre, ktoré per­fektne zod­po­ve­dajú naším kri­té­riám pre efek­tívnu regu­lá­ciu pre obe von­kaj­šie a vnú­torné pries­tory Tesca.”
SEAK má uni­kátnu pozí­ciu pre medzi­ná­rodnú expan­ziu, zohľad­ňu­júc ras­túci dopyt po rie­še­niach v mana­ge­mente osvet­le­nia a v adop­to­vaní LED osvet­le­nia. Neulogy Ven­tu­res vstú­pilo do spo­loč­nosti s cie­ľom pod­po­riť mana­ge­ment tím SEAK–u, upev­niť R&D akti­vity a expan­do­vať v medzi­ná­rod­nom roz­voji pod­ni­ka­nia spo­loč­nosti. Ivan Šte­funko z Neulogy Ven­tu­res hovorí, „Sme hrdí byť súčas­ťou spo­loč­nosti, ktorá má poten­ciál byť glo­bál­nym hrá­čom v oblasti úspory ener­gie. Spolu, uro­bíme všetko, čo bude v našich silách aby sme dosiahli tento cieľ.”
zdroj: Neulogy Ven­tu­res
Pridať komentár (0)