Neuve­ríš, aké bene­fity posky­tujú svo­jim zamest­nan­com známe sve­tové spo­loč­nosti

Henrieta Balázsová / 21. októbra 2016 / Business

Kým na Slo­ven­sku stále pova­žu­jeme za bene­fit stravný lís­tok, zmluvu s plne zdo­kla­do­va­ným príj­mom, či mož­nosť náh­rad­ného voľna v prí­pade nad­ča­sov, nie­kde vo svete exis­tujú firmy, ktoré pova­žujú za bene­fity niečo cel­kom iné.

Netf­lix

Zamest­nan­cov tejto spo­loč­nosti naro­de­nie die­ťaťa po finanč­nej stránke vôbec neo­hrozí. Každý má totiž právo na mater­skú alebo otcov­skú dovo­lenku s tým, že Netf­lix mu počas jej prvého roka garan­tuje prí­jem, na aký bol zvyk­nutý.

Airbnb

Práca v Airbnb je pre väč­ších dob­ro­dru­hov. Spo­loč­nosť totiž venuje každý rok v pre­počte 1 800€ svo­jim zamest­nan­com na využi­tie aké­ho­koľ­vek uby­to­va­nia z ich ponuky. Vybral by si si? :-)

airbnb

Zdroj: filifiona.com

PwC

Nie každý vie, že súčas­ťou „ame­ric­kého sna“ je aj to, že väč­šina absol­ven­tov uni­ver­zít končí školu s dlhmi. Poplatky na štú­dium sú totiž v Ame­rike naozaj veľké. PwC preto venuje svo­jim zamest­nan­com zaťa­že­ným štu­dent­skými pôžič­kami kaž­do­ročne v pre­počte 1 100€.

Bur­ton

Bene­fit spo­loč­nosti Bur­ton síce neprek­vapí, ale veľmi poteší. Spo­loč­nosť totiž svo­jim zamest­nan­com posky­tuje plne hra­dené sezónne ski­pasy. Skve­lými sú aj tzv. snow days, kedy má zamest­na­nec právo vziať si voľno a ísť na svah v prí­pade, že nasneží.

Twit­ter

Ťažko pove­dať, ako by sa tvá­ril zamest­na­nec Twit­teru pri náv­števe nie­kto­rej zo slo­ven­ských závod­ných jedální… Je totiž zvyk­nutý na vyšší štan­dard. Zamest­nanci Twit­teru majú počas pra­cov­ného času zabez­pe­čené tri chody jedál. Aku­punk­túra po práci zdarma je samoz­rej­mos­ťou…

twitter_cover

Zdroj: themexpert.com

Accen­ture

Accen­ture poci­ťuje silný závä­zok voči prá­vam komu­nity LGBT, čomu pod­ria­dila aj svoj sku­točne neoby­čajný bene­fit. Názor si utvor sám – zamest­nanci majú nárok na plne hra­denú ope­rá­ciu zmeny pohla­via.

Walt Dis­ney Com­pany

Prej­dime na tie roz­práv­ko­vej­šie bene­fity. Walt Dis­ney sku­točné dbá na šťas­tie svo­jich zamest­nan­cov, preto im posky­tuje vstup zdarma do všet­kých svo­jich zábav­ných par­kov. K dis­po­zí­cii sú aj zľavy na vlastné hotely, či na vlastný tovar.

Face­book

Mark sa nehrá. Čo by ste pove­dali na bonus 3 650€ v prí­pade naro­de­nia die­ťaťa? Nepred­sta­vi­teľné? Pre zamest­nan­cov Face­bo­oku je to ale samoz­rej­mos­ťou.

facebook-privacy

Zdroj: theimaginativeconservative.org

Adobe

Vyzerá to tak, že Adobe si vzalo prí­klad z našich „celo­zá­vod­ných dovo­le­niek“. Celá spo­loč­nosť totiž kaž­do­ročne na 2 týždne zatvorí svoje dvere – v období Via­noc a v lete. Zamest­nan­com sa ale tieto dni z dovo­lenky samoz­rejme neuk­ra­jujú.

Google

Google s rodi­nami zosnu­lých naozaj súcití. V prí­pade úmr­tia zamest­nanca spo­loč­nosť pre­platí jeho rodine 50% jeho 10 roč­ného príjmu. Klo­búk dolu.

Zdroj: fastweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mockupd.wordpress.com/cogniview.com

Pridať komentár (0)