Neuve­ríš, aké bene­fi­ty posky­tu­jú svo­jim zamest­nan­com zná­me sve­to­vé spo­loč­nos­ti

Henrieta Balázsová / 21. októbra 2016 / Business

Kým na Slo­ven­sku stá­le pova­žu­je­me za bene­fit strav­ný lís­tok, zmlu­vu s plne zdo­kla­do­va­ným príj­mom, či mož­nosť náh­rad­né­ho voľ­na v prí­pa­de nad­ča­sov, nie­kde vo sve­te exis­tu­jú fir­my, kto­ré pova­žu­jú za bene­fi­ty nie­čo cel­kom iné.

Netf­lix

Zamest­nan­cov tej­to spo­loč­nos­ti naro­de­nie die­ťa­ťa po finanč­nej strán­ke vôbec neo­hro­zí. Kaž­dý má totiž prá­vo na mater­skú ale­bo otcov­skú dovo­len­ku s tým, že Netf­lix mu počas jej prvé­ho roka garan­tu­je prí­jem, na aký bol zvyk­nu­tý.

Airb­nb

Prá­ca v Airb­nb je pre väč­ších dob­ro­dru­hov. Spo­loč­nosť totiž venu­je kaž­dý rok v pre­poč­te 1 800€ svo­jim zamest­nan­com na využi­tie aké­ho­koľ­vek uby­to­va­nia z ich ponu­ky. Vybral by si si? :-)

airbnb

Zdroj: filifiona.com

PwC

Nie kaž­dý vie, že súčas­ťou „ame­ric­ké­ho sna“ je aj to, že väč­ši­na absol­ven­tov uni­ver­zít kon­čí ško­lu s dlh­mi. Poplat­ky na štú­dium sú totiž v Ame­ri­ke naozaj veľ­ké. PwC pre­to venu­je svo­jim zamest­nan­com zaťa­že­ným štu­dent­ský­mi pôžič­ka­mi kaž­do­roč­ne v pre­poč­te 1 100€.

Bur­ton

Bene­fit spo­loč­nos­ti Bur­ton síce neprek­va­pí, ale veľ­mi pote­ší. Spo­loč­nosť totiž svo­jim zamest­nan­com posky­tu­je plne hra­de­né sezón­ne ski­pa­sy. Skve­lý­mi sú aj tzv. snow days, kedy má zamest­na­nec prá­vo vziať si voľ­no a ísť na svah v prí­pa­de, že nasne­ží.

Twit­ter

Ťaž­ko pove­dať, ako by sa tvá­ril zamest­na­nec Twit­te­ru pri náv­šte­ve nie­kto­rej zo slo­ven­ských závod­ných jedál­ní… Je totiž zvyk­nu­tý na vyš­ší štan­dard. Zamest­nan­ci Twit­te­ru majú počas pra­cov­né­ho času zabez­pe­če­né tri cho­dy jedál. Aku­punk­tú­ra po prá­ci zdar­ma je samoz­rej­mos­ťou…

twitter_cover

Zdroj: themexpert.com

Accen­tu­re

Accen­tu­re poci­ťu­je sil­ný závä­zok voči prá­vam komu­ni­ty LGBT, čomu pod­ria­di­la aj svoj sku­toč­ne neoby­čaj­ný bene­fit. Názor si utvor sám – zamest­nan­ci majú nárok na plne hra­de­nú ope­rá­ciu zme­ny pohla­via.

Walt Dis­ney Com­pa­ny

Prej­di­me na tie roz­práv­ko­vej­šie bene­fi­ty. Walt Dis­ney sku­toč­né dbá na šťas­tie svo­jich zamest­nan­cov, pre­to im posky­tu­je vstup zdar­ma do všet­kých svo­jich zábav­ných par­kov. K dis­po­zí­cii sú aj zľa­vy na vlast­né hote­ly, či na vlast­ný tovar.

Face­bo­ok

Mark sa neh­rá. Čo by ste pove­da­li na bonus 3 650€ v prí­pa­de naro­de­nia die­ťa­ťa? Nepred­sta­vi­teľ­né? Pre zamest­nan­cov Face­bo­oku je to ale samoz­rej­mos­ťou.

facebook-privacy

Zdroj: theimaginativeconservative.org

Ado­be

Vyze­rá to tak, že Ado­be si vza­lo prí­klad z našich „celo­zá­vod­ných dovo­le­niek“. Celá spo­loč­nosť totiž kaž­do­roč­ne na 2 týžd­ne zatvo­rí svo­je dve­re – v obdo­bí Via­noc a v lete. Zamest­nan­com sa ale tie­to dni z dovo­len­ky samoz­rej­me neuk­ra­ju­jú.

Goog­le

Goog­le s rodi­na­mi zosnu­lých naozaj súci­tí. V prí­pa­de úmr­tia zamest­nan­ca spo­loč­nosť pre­pla­tí jeho rodi­ne 50% jeho 10 roč­né­ho príj­mu. Klo­búk dolu.

Zdroj: fastweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mockupd.wordpress.com/cogniview.com

Pridať komentár (0)