Newy­or­ský star­tup pre labuž­ní­kov – donáška domá­ceho jedla “ako od mamy”

Eva Takáčová / 27. septembra 2016 / Startupy

Poznáš to. Variť sa ti nechce, no z kla­sic­kých doná­šok si už una­vený.
Umi Kit­chen je star­tup, ktorý chce ponúk­nuť rie­še­nie v prí­pade, že si hladný, tak tro­chu pohodlný a túžiš po domá­com jedle ako od mamičky. 

Apli­ká­cia, kto­rej autor­kou je Hal­lie Meyer (23), dcéra zná­meho ame­ric­kého reštau­ra­téra Dan­nyho Mey­era, dáva pries­tor domá­cim kuchá­rom, aby svoje poc­tivé jedlo ponúkli na pre­daj hlad­ným Ame­ri­ča­nom. Pilotná ver­zia Umi kit­chen je v Bro­ok­lyne dostupná od apríla a iOS bola uve­dená na trh začiat­kom tohto mesiaca.

Väč­šina podobne zame­ra­ných star­tu­pov sa sna­žila pre­ra­ziť cez biz­nis model donášky jedla Blue Apron, ktorá doru­čuje zákaz­ní­kom ingre­dien­cie na vare­nie spolu s recep­tom. Umi kit­chen však ide svo­jou vlast­nou ces­tou.

Donáška domá­ceho jedla je jed­nou z tých oblastí, kde zatiaľ nie sú jasne zade­fi­no­vané pra­vidlá, ako nasta­viť spô­sob donášky a etiku samot­ného vare­nia a zdie­ľa­nia. My sme sa roz­hodli pre uni­kátny spô­sob mecha­nizmu, ktorý na trhu zatiaľ neexis­tuje.” hovorí spo­lu­za­kla­da­teľ Kha­lil Tawil.

https-blueprint-api-production-s3-amazonaws-com-uploads-card-image-206872-umi_chef_screen__1_

foto: mashable.com

Zákaz­níci, ktorí chcú využí­vať Umi Kit­chen si stiahnu apli­ká­ciu, kde zadajú počet por­cií a želaný čas doru­če­nia. Jedna por­cia stojí okolo 15 dolá­rov, čo je pri­bližne taká istá cena ako pri donáške z reštau­rá­cií. O samotné doru­čo­va­nie sa stará kuri­ér­ska služba Postma­tes – kuri­éri na bicyk­loch.

Jedlá sú doru­čo­vané s kom­plet­ným zozna­mom ingre­dien­cií a per­so­na­li­zo­va­ným odka­zom od tvorcu jedla. Mnoho kuchá­rov varí jedlá šité na mieru zákaz­ní­kov so špe­ciál­nymi dié­tami, ako bez­lep­ková, vegán­ska či iné. Zatiaľ je v apli­ká­cii aktív­nych 40 newy­or­ských kuchýň a ďal­ších 380 sa uchá­dza o pri­ja­tie. Spo­loč­nosť svo­jich kuchá­rov sta­rost­livo pre­ve­ruje, aby bola zaru­čená maxi­málna kva­lita a bez­peč­nosť.

capture3

foto: umi.kitchen

Tawil and Hal­lie Meyer dostali nápad zalo­žiť túto spo­loč­nosť počas post­gra­du­ál­neho štú­dia na Yale, pre­tože im aj ich spo­lu­žia­kom chý­bala domáca kuchyňa. Názov “Umi” pochá­dza z arab­činy a zna­mená “moja mama”.

Aktu­álne apli­ká­cia pokrýva iba časť New Yorku, no zakla­da­te­lia chcú expan­do­vať aj do iných miest. S rodin­ným know-how a zvuč­ným menom v oblasti reštau­ra­tér­stva, ktoré Hal­lie Meyer má, sú pred­po­klady na úspech vysoké.

Sme nad­šení, že tento spo­lo­čen­ský model zdie­ľa­nia sa ľudom páči. Je to niečo, čo chcete uro­biť aj viac­krát do týždňa, nemusí na to byť špe­ciálna prí­le­ži­tosť.”

Zdroj článku: mashable.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: harri.com

Pridať komentár (0)