Nezod­po­ved­nosť Tes­ly môže vrá­tiť auto­nóm­ne ria­de­nie o desať rokov späť

Martin Bohunický / 14. decembra 2015 / Lifehacking

Tvoj úpl­ne nový Jagu­ar za teba neod­bo­čí, rov­na­ko ako auto­ma­tic­ky nezme­ní jazd­ný pruh.

A nie je to pre­to, že by znač­ka, kto­rá má namie­re­né na Slo­ven­sko, nema­la potreb­né tech­no­ló­gie. Prá­ve naopak. No pod­ľa slov inži­nie­ra z Jagu­aru si spo­loč­nosť mys­lí, že auto­nóm­na tech­no­ló­gia je nebez­peč­ná.

Auto­ma­tic­ký brzd­ný sys­tém Jagu­aru v nových mode­loch pomô­že v prí­pa­de blí­žia­ce­ho sa nebez­pe­čen­stva zráž­ky dra­ma­tic­ky zní­žiť rých­losť, aby tak čo naj­viac limi­to­val náraz. No nedo­ká­že zabrz­diť auto a zasta­viť. Na to už je nut­ná spo­lu­prá­ca vodi­ča, kto­rý ten pedál stla­čí až na pod­la­hu. Ten­to brzd­ný sys­tém je len pomoc­ní­kom.

A opäť sme pri tom. Nie je to pre­to, že by Jagu­ar neve­del zabrz­diť dosta­toč­ne. Je to pre­to, že pod­ľa inži­nie­rov by sprá­va o plne auto­ma­tic­kom sys­té­me dala vodi­čom faloš­ný pocit bez­pe­čia. Ak by člo­vek za volan­tom vedel, že sys­tém zabrá­ni zráž­ke, ani sa nebu­de sna­žiť s tým nie­čo uro­biť. Toto sú dôvo­dy, pre­čo Jagu­ar nepo­nú­ka tech­no­ló­gie, kto­rý­mi sa pýši rival z Tes­ly.

Máme rov­na­ký har­dwa­re ako Tes­la,” pre­zra­dil pro­jek­to­vý mana­žér mode­lu XF Step­hen Boul­ter. “Na auto­pi­lo­ta nepot­re­bu­je­te elek­tric­ké vozid­lo, len elek­tric­ké ria­de­nie.”

A je to prav­da, Adap­ti­ve Cru­ise Con­trol sys­tem fun­gu­je na veľ­mi podob­ných kame­rách a sen­zo­roch, ako auto­pi­lot Tes­la. Sta­či­lo by pri­dať pár drob­nos­tí a auto­pi­lot by fun­go­val. To sa však nesta­ne. Boul­ter totiž tvr­dí, že tech­no­ló­gia vôbec nie je pri­pra­ve­ná a od úpl­nej bez­peč­nos­ti má ďale­ko.

Elon Musk sám pod­čiar­kol tie­to slo­vá, keď po zhliad­nu­tí videí, na kto­rých robia vodi­či s auto­pi­lo­tom spros­tos­ti, začal obme­dzo­vať fun­kcie auto­pi­lo­ta.

Navy­še, Boul­ter tvr­dí, že nasa­de­nie toho­to sys­té­mu bolo “totál­ne nezod­po­ved­né.”

Ak sa nie­čo s Auto­pi­lo­tom sta­ne, posu­nie to tech­no­ló­giu o desať­ro­čie späť,” hovo­rí Boul­ter. A to hlav­ne pre­to, že aká­koľ­vek neho­da by vystra­ši­la všet­kých vodi­čov a záko­no­dar­cov na dlhé roky.

zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)