Nezod­po­ved­nosť Tesly môže vrá­tiť auto­nómne ria­de­nie o desať rokov späť

Martin Bohunický / 14. decembra 2015 / Tech a inovácie

Tvoj úplne nový Jaguar za teba neod­bočí, rov­nako ako auto­ma­ticky nezmení jazdný pruh.

A nie je to preto, že by značka, ktorá má namie­rené na Slo­ven­sko, nemala potrebné tech­no­ló­gie. Práve naopak. No podľa slov inži­niera z Jagu­aru si spo­loč­nosť myslí, že auto­nómna tech­no­ló­gia je nebez­pečná.

Auto­ma­tický brzdný sys­tém Jagu­aru v nových mode­loch pomôže v prí­pade blí­žia­ceho sa nebez­pe­čen­stva zrážky dra­ma­ticky zní­žiť rých­losť, aby tak čo naj­viac limi­to­val náraz. No nedo­káže zabrz­diť auto a zasta­viť. Na to už je nutná spo­lu­práca vodiča, ktorý ten pedál stlačí až na pod­lahu. Tento brzdný sys­tém je len pomoc­ní­kom.

A opäť sme pri tom. Nie je to preto, že by Jaguar neve­del zabrz­diť dosta­točne. Je to preto, že podľa inži­nie­rov by správa o plne auto­ma­tic­kom sys­téme dala vodi­čom falošný pocit bez­pe­čia. Ak by člo­vek za volan­tom vedel, že sys­tém zabráni zrážke, ani sa nebude sna­žiť s tým niečo uro­biť. Toto sú dôvody, prečo Jaguar nepo­núka tech­no­ló­gie, kto­rými sa pýši rival z Tesly.

Máme rov­naký har­dware ako Tesla,” pre­zra­dil pro­jek­tový mana­žér modelu XF Step­hen Boul­ter. “Na auto­pi­lota nepot­re­bu­jete elek­trické vozidlo, len elek­trické ria­de­nie.”

A je to pravda, Adap­tive Cru­ise Con­trol sys­tem fun­guje na veľmi podob­ných kame­rách a sen­zo­roch, ako auto­pi­lot Tesla. Sta­čilo by pri­dať pár drob­ností a auto­pi­lot by fun­go­val. To sa však nestane. Boul­ter totiž tvrdí, že tech­no­ló­gia vôbec nie je pri­pra­vená a od úpl­nej bez­peč­nosti má ďaleko.

Elon Musk sám pod­čiar­kol tieto slová, keď po zhliad­nutí videí, na kto­rých robia vodiči s auto­pi­lo­tom spros­tosti, začal obme­dzo­vať fun­kcie auto­pi­lota.

Navyše, Boul­ter tvrdí, že nasa­de­nie tohoto sys­tému bolo “totálne nezod­po­vedné.”

Ak sa niečo s Auto­pi­lo­tom stane, posu­nie to tech­no­ló­giu o desať­ro­čie späť,” hovorí Boul­ter. A to hlavne preto, že aká­koľ­vek nehoda by vystra­šila všet­kých vodi­čov a záko­no­dar­cov na dlhé roky.

zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)