Nice­reply: Zákaz­ník je pán!

Peter Kováč / 9. júl 2014 / Business

Je to služba, ktorá umožní naprí­klad vašim zákaz­ní­kom hod­no­tiť kva­litu vašich emai­lo­vých odpo­vedí. Poučte sa z hod­no­tení a vylep­šite spô­sob, ako komu­ni­ku­jete.

Prečo Nice­reply?

”Hovorí sa že človek/firma by sa mal držať toho, v čom je dobrý, a nám okrem hos­tingu cel­kom dobre ide aj zákaz­nícka pod­pora. Zamest­nanci jed­no­du­cho vyba­vo­vali emaily a zákaz­níci ich hod­no­tili. Už po pár dňoch sme mali jasnú pred­stavu o tom, s kto­rými zamest­nan­cami sú zákaz­níci naj­viac a naj­me­nej spo­kojní. Takže preto – tento nástroj nám tak pomo­hol a pri­šiel nám taký parádny, že sme sa roz­hodli s ním pode­liť ”, pove­dal Michal Tru­ban.

Nice­reply už nie­koľko rokov umož­ňuje svo­jim kli­en­tom zís­kať feed­back na ich akti­vity spo­jené so zákaz­níc­kou pod­po­rou. V júni sme prišli s nie­koľ­kými novin­kami. Pred­sta­vili sme nový Nice­reply Dash­bo­ard, v kto­rom si uží­va­te­lia môžu nasta­viť a trac­ko­vať Goals, spre­hľad­nili sme charty v podobe His­to­gramu a Lea­der­bo­ardu, pri­dali Issues sprí­stup­ňu­júce „prob­lé­mové“ tic­kety jed­ným kli­kom, no naj­väč­šou novin­kou je roz­ší­re­nie služby: Nice­reply Cart.

Ako už názov napo­vedá (cart – nákupný vozík), Nice­reply Cart je určený pri­márne pre eshopy. Uží­va­te­ľom umož­ňuje zbie­rať feed­back od zákaz­ní­kov ich esho­pov pomo­cou nie­koľ­kých alter­na­tív:

  • Cart embed
  • Cart link
  • Cart kód

Aké sú výhody Nice­reply Cart? 

Hoci je bežné, že zákaz­níci posky­tujú iným poten­ciál­nym zákaz­ní­kom refe­ren­cie na pro­dukt či službu, nie vždy sú využi­telné alebo rele­vantné aj pre obchod­níka. Nice­reply Cart umož­ňuje zákaz­ní­kovi poskyt­núť priamy feed­back obchod­ní­kovi.

Môže ho ohod­no­tiť hviez­dič­kami – naroz­diel od Nice­reply pre zákaz­nícku pod­poru sme ten­to­krát zvo­lili jed­no­duch­šiu a zro­zu­mi­teľ­nej­šiu 5 hviez­dič­kovú stup­nicu. Samoz­rej­mos­ťou je aj slovný feed­back, v kto­rom môže zákaz­ník popí­sať kon­krétny prob­lém alebo skú­se­nosť s nákup­ným pro­ce­som. Všetky feed­backy vidí obchod­ník na svo­jom účte v kon­krét­nom Cart­case.

Regis­trá­cia je úplne zadarmo a sta­čia na ňu e-mail, meno a heslo.

Zdroj: websupport.blog

Pridať komentár (0)