Nie je PPC reklama ako PPC reklama. Btw. vedeli by ste správnu odpo­veď?

HYPE.SK: Ondrej Macháček / 31. január 2015 / Business

Chcete vedieť, ako si vybrať agen­túru a na čo si dávať pozor pri tvorbe PPC? Čítajte ďalej.

Streti ste sa už nie­kedy s poj­mom PPC? Pred­po­kla­dám, že áno. Či už ste o tom čítali nie­kde na webe, spo­me­nuli vám to známi, prí­padne sa vám už svoje služby sna­žili pre­dať via­ceré agen­túry. Všetci spo­mí­nali pri­tia­hnu­tie poten­ciál­nych zákaz­ní­kov, zvý­še­nie náv­štev­nosti stránky, pre­daja pro­duk­tov, či slu­žieb. Znie to lákavo, tak prečo to nevys­kú­šať? A najmä keď “pay-per-click” — pla­títe iba za klik­nu­tie na vašu reklamu.

Ako však začať správne s PPC? 

Mož­ností je via­cero. Ako naj­jed­no­duch­šia sa väč­ši­nou javí “niečo si o tom pre­čí­tam na inter­nete, pozriem nejaké videá a skú­sim to sám. Veď to nemôže byť až také ťažké”. Áno, výho­dou je, eli­mi­ná­cia výdav­kov navyše. No práve voľba správ­nej stra­té­gie, prvotné nasta­ve­nie a pro­fe­si­onálna správa kam­pane je to naj­pod­stat­nej­šie, čo pri­ne­sie výsledky.

Po neús­peš­nom pokuse o laickú PPC kam­paň, ktorá nepri­niesla želaný efekt, väč­šina pod­ni­ka­te­ľov túto mož­nosť reklamy buď úplne zavrhne alebo zostanú voči nej a jej prí­no­som skep­tickí. V tom lep­šom prí­pade sa pokú­sia nájsť nie­koho, kto by im vedel pomôcť. Či už fre­e­lan­cera alebo agen­túru, ktorá mu s kam­pa­ňou pomôže. 

Ako vybrať správnu agen­túru?

Mar­ke­tin­go­vých, digi­tál­nych, online či PPC agen­túr vyrástlo v posled­ných rokoch ako húb po daždi. No ich kva­lita sa rôzni. Kli­enti by si mali teda vybe­rať, komu zve­ria nie­len svoju kam­paň, ale aj svoje zdroje na komu­ni­ká­ciu.

Kva­litná agen­túra je v prvom rade o kva­lit­ných ľuďoch. To zna­mená pro­fe­si­onáli s nie­koľ­ko­roč­nými skú­se­nos­ťami nie­len s PPC kam­pa­ňami, ale aj kom­plex­ným digi­tál­nym mar­ke­tin­gom a dnes už tak­mer “povin­nými” cer­ti­fi­kátmi od Google. Tie vám zaru­čia, že títo ľudia ovlá­dajú nie­len teóriu AdWords kam­paní, ale majú aj infor­má­cie o naj­nov­ších tren­doch a mož­nos­tiach, ktoré vedia aj využí­vať. Ešte vyšší level tvo­ria tzv. Google Par­tners cer­ti­fi­ko­vané agen­túry. Tieto majú okrem vyš­šie uve­de­ných pro­fe­si­oná­lov aj dosta­točný objem spra­vo­va­ných kam­paní, ktorý tiež napo­vie o veľ­kosti agen­túry.

Avšak ani cer­ti­fi­ká­cia, alebo veľ­kosť vám neza­ručí, že sa vám bude s touto agen­tú­rou dobre spo­lu­pra­co­vať, a že bude vaším kam­pa­niam veno­vať dosta­tok času a spraví pre ich výkon maxi­mum. Treba teda hľa­dať také, ktoré vedia poskyt­núť dobré refe­ren­cie, naj­lep­šie z oblasti vášho pod­ni­ka­nia. Ak potre­bu­jete zvý­šiť počet inšta­lá­cií vašej apli­ká­cie na vytvá­ra­nie fak­túr, nene­chajte sa uchvá­tiť refe­ren­ciami na bran­din­govú kam­paň pre veľkú módnu značku.

Dobrá agen­túra má tiež ľudí, ktorí okrem reklam­ného sys­tému, ana­ly­tiky a mar­ke­tingu ako takému, roz­umejú aj potre­bám kli­enta. Zau­jí­majú sa o vašu firmu, odvet­vie v kto­rom pod­ni­káte, vašu cie­ľovú sku­pinu zákaz­ní­kov, pro­dukty, ich výhody, nevý­hody a kon­ku­ren­ciu. Pre­tože toto všetko je potrebné pre návrh kva­lit­nej kam­pane, ktorá aj pri­ne­sie želaný efekt. Od agen­túry, ktorá sa nespýta ani na cieľ, ktorý chcete kam­pa­ňou dosiah­nuť, rad­šej ruky preč. Rov­nako už aj prvotná komu­ni­ká­cia niečo napo­vie. Rých­losť odpo­vede na váš dopyt, ochota, množ­stvo otá­zok pred vypra­co­va­ním ceno­vej ponuky, prí­padne bez­plat­nej prvot­nej ana­lýzy a návrhu kam­pane vám potvrdí kva­litu, alebo presný opak.

Cena, alebo veľ­kosť agen­túry nie je sama o sebe uka­zo­va­te­ľom kva­lity. Aj men­šia agen­túra po spl­není vyš­šie uve­de­ného môže zalo­žiť a spra­vo­vať kam­pane lep­šie a samoz­rejme aj lac­nej­šie.

Čo od spo­lu­práce s agen­tú­rou oča­ká­vať?

Je to v prvom rade dosia­hnu­tie vopred sta­no­ve­ných cie­ľov (KPI). Tieto ciele si však treba nasta­viť spolu s agen­tú­rou tak, aby boli aj reálne spl­ni­teľné. Časom sa samoz­rejme môžu meniť a sprís­ňo­vať, keďže efek­ti­vita kam­paní ras­tie. Keď sa dohod­nete na odme­ňo­vaní podľa dosia­hnu­tia KPI, bude agen­túra moti­vo­vaná pra­co­vať na efek­ti­vite ešte viac. No tento spô­sob odmeny nie je vhodný pre každý pro­dukt alebo kam­paň, preto na nej netrvajte v kaž­dom prí­pade, ale nechajte si pora­diť. Ak je to však možné a odme­ňo­va­nie je nasta­vené správne, nemá agen­túra dôvod nepri­jať ho, keď bude sama moti­vo­vaná vašimi dosia­hnu­tými výsled­kami.

Spo­lu­práca zna­mená najmä dobrú komu­ni­ká­ciu. Na jed­nej strane musí mať agen­túra snahu pomôcť a na strane dru­hej musí byť kli­ent nápo­mocný. Keďže aj pre agen­túry sú aj dobrí a zlí kli­enti, snažte sa byť ten dobrý. A teda byť dostupný, dosta­točne rýchly, čo najp­res­nej­šie zod­po­ve­dať otázky potrebné pre správne nasta­ve­nie kam­pane, byť nápo­mocný pri nasta­vo­vaní cie­ľov, potreb­ných úprav v kóde, sch­va­ľo­vaní kre­a­tív, infor­mo­vať agen­túru o pri­pra­vo­va­ných zme­nách na stránke, či pro­duk­to­vom port­fó­liu. 

Dobrá agen­túra by vám mala dať okrem povin­ného pra­vi­del­ného reportu aj inter­pre­tá­ciu výsled­kov a odpo­rú­ča­nia na zlep­še­nie na ďal­šie obdo­bie. Nadš­tan­dar­dom môžu byť tiež rady na zlep­še­nie webo­vej stránky, e-shopu, komu­ni­ká­cie na sociál­nych sie­ťach, PR, mera­nia výkon­nosti a iné služby. Nebojte sa opý­tať na čokoľ­vek, čo s vašou online komu­ni­ká­ciou súvisí, no neča­kajte, že každá služba bude zadarmo.

Samos­tat­nou kapi­to­lou je spo­lu­práca s full-ser­vice agen­tú­rou, ktorá vie zabez­pe­čiť nie­len kom­plexnú mediálnu stránku kam­pane, ale aj idea making, príp­ravu ban­ne­rov, efek­tív­nych reklam­ných tex­tov, alebo pod­kla­dov pre off­line časť kam­pane. Takou agen­tú­rou sme aj my v Hype.sk. Preto, ak máte aké­koľ­vek otázky, opý­tajte sa nás. Radi vám pomô­žeme.

Treba si uve­do­miť, že spo­lu­práca by mala byť dlho­dobá. Pred výbe­rom si teda vopred sta­novte, čo je pre vás naj­dô­le­ži­tej­šie. Vybe­rajte dôsledne. Jedná sa predsa o váš úspech a efek­tívne využi­tie vašich peňazí.

Chcete sa dozve­dieť, aké sú základné pra­vidlá úspe­chu v mar­ke­tingu? Ako a kde komu­ni­ko­vať vašu značku? Sle­dujte náš blog. Postupne v ňom rozo­be­ráme témy od jed­no­du­chých zákla­dov, až po detailné spra­co­va­nie kam­paní. Keby ste nenašli, čo vás zau­jíma alebo máte záu­jem, aby sme pomohli s mar­ke­tin­gom aj vašej firme, kon­tak­tujte nás.

Pridať komentár (0)