Nie­kto­ré pra­cov­né pozí­cie sú ohro­ze­né robot­mi

Christián Mikláš / 18. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: wikipedia.org

Doba robo­tov sa blí­ži a budúc­nosť je dnes. OSN sa na nedáv­nej kon­fe­ren­cii veno­va­la prob­lé­mu nahra­dzo­va­nia ľud­skej pra­cov­nej sily robot­mi.

OSN poda­lo sprá­vu o tom, ako auto­ma­ti­zá­cia ovplyv­ňu­je ľudí žijú­cich v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách. „Čas­tej­šie pou­ži­tie robo­tov v roz­vi­nu­tých kra­ji­nách ohro­zu­je tra­dič­nú výho­du lac­nej pra­cov­nej sily v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách.” tvr­dí sprá­va. Tá záro­veň citu­je sprá­vu Sve­to­vej Ban­ky, v kto­rej sa píše: “Podiel zamest­na­ní, kto­ré by moh­la zasiah­nuť znač­ná auto­ma­ti­zá­cia, je vyš­ší v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách, než v tých roz­vi­nu­tých, kde veľa z tých­to zamest­na­ní už vymiz­lo.”

V skrat­ke to zna­me­ná, že pra­cov­né pozí­cie, kto­ré nevy­ža­du­jú výni­moč­né schop­nos­ti v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách sú zra­ni­teľ­nej­šie, keď­že tie­to prá­ce by moh­li byť ľah­ko vyko­ná­va­né robot­mi. V čís­lach to zna­me­ná, že ohrom­né dve tre­ti­ny zamest­na­ní v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách sa sta­nú obe­ťou auto­ma­ti­zá­cie.

foto: wikipedia.org

Sprá­va pokra­ču­je tvr­diac, že auto­ma­ti­zá­cia spô­so­bí návrat prie­my­sel­nej výro­by pod­ni­kov do ich domov­ských kra­jín. Ten­to dej pre­bie­ha už v súčas­nos­ti, ale len poma­lým tem­pom. Prog­nó­za hovo­rí, že toto tem­po sa v budúc­nos­ti dra­ma­tic­ky zrých­li.

Ako ochrá­niť ohro­ze­né pra­cov­né mies­ta pred robo­ti­zá­ci­ou? Pod­ľa sprá­vy by sa mali náro­dy pri­pra­viť na rapíd­ne zni­žo­va­nie pra­cov­ných miest už teraz. Kra­ji­nám sa odpo­rú­ča pri­jať túto “digi­tál­nu revo­lú­ciu” pro­stred­níc­tvom “pod­po­ru­jú­cej mak­ro­eko­nó­mie, spo­lo­čen­ských a prie­my­sel­ných naria­de­ní”. Musí­me teda hlb­šie zapo­jiť počí­ta­če do náš­ho vzde­lá­va­cie­ho sys­té­mu a od zákla­dov zme­niť spô­sob, akým fun­gu­je naša spo­loč­nosť. Toto nebu­de ľah­ká úlo­ha, obzvlášť pre nie­kto­ré kra­ji­ny s nefun­gu­jú­cim verej­ným sek­to­rom.

foto: wikipedia.org

Jed­no z mož­ných rie­še­ní je uni­ver­zál­ny prí­jem. Teda garan­to­va­ný prí­jem bez ohľa­du na zamest­na­nie ale­bo eko­no­mic­kú situ­áciu jedin­ca. Ten­to sys­tém je momen­tál­ne tes­to­va­ný vo Fín­sku a iných kra­ji­nách. Môže­me teda v blíz­kej dobe ana­ly­zo­vať ich výsled­ky a ak budú pozi­tív­ne, adek­vát­ne pre­pra­co­vať eko­no­mic­ký a spo­lo­čen­ský sys­tém.

Narú­ša­jú­ce tech­no­ló­gie vždy pri­ná­ša­jú zmes výhod a rizík.” píše sa v sprá­ve. Vždy by sme mali zvá­žiť rizi­ká tých­to tech­no­ló­gii a súčas­ne hľa­dať nové spô­so­by, ako nimi zlep­šiť život v spo­loč­nos­ti.

zdroj: futurism.com

Pridať komentár (0)