Night of Chan­ces Busi­ness je tu opäť, štu­den­tom ponúkne aj debatu s pre­zi­den­tom SR

Zuzana Kotuliaková / 24. novembra 2016 / Zo Slovenska

Si zve­davý, ako bude vyze­rať práca v budúc­nosti, kam sa pre­su­nie z kan­ce­lá­rií? Alebo sa chceš priu­čiť zákla­dom online mar­ke­tingu či odkryť ako vyzerá manaž­ment 21. sto­ro­čia? Vyno­vené, celo­ve­černé podu­ja­tie pre štu­den­tov sa usku­toční už 30. novem­bra na Fakulte infor­ma­tiky a infor­mač­ných tech­no­ló­gií Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zity (FIIT STU) na Ilko­vi­čo­vej ulici v Bra­ti­slave. Príď sa počas akč­nej novem­bro­vej noci nakop­núť a nechať inšpi­ro­vať od viac ako tucta skú­se­ných líd­rov zo sveta biz­nisu.

Štu­dent­ské podu­ja­tie v Bra­ti­slave Night of Chan­ces Bus­si­nes 2016 (NOC), ktorú orga­ni­zuje občian­ske zdru­že­nie Nex­te­ria už po 6. raz, ide aj tento rok do hĺbky. Na štu­dent­skej pôde STU v Mlyn­skej doline otvorí, v šty­roch pane­lo­vých dis­ku­siách, pries­tor aktu­ál­nym horú­cim témam zo sveta pod­ni­ka­nia. Naprí­klad: Ako vlastne vyzerá zod­po­vedné pod­ni­ka­nie? Sú biz­nis lídri zod­po­vední za stav kra­jiny? Vydr­žia kor­po­rá­cie rýchle tempo zmien? Vznikne nový model pod­ni­ka­nia? Okrem hostí zo spo­loč­ností Adi­das Group, Accen­ture, Tatra banka či nezis­ko­vej orga­ni­zá­cie Teach for Slo­va­kia je nepo­chybne ťahá­kom aj prí­tom­nosť dvoch mužov s priez­vis­kom Kiska. Pre­zi­dent SR , tak ako aj hlavní par­tneri NOC-i, bude so štu­dentmi dis­ku­to­vať o tom, či sú aj biz­nis lídri zod­po­vední za stav našej kra­jiny. Jeho syn Andrej Kiska ml. zastu­pu­júci Credo Ven­tu­res sa bude v rámci svojho času sna­žiť zod­po­ve­dať otázku, kedy je osobné zly­ha­nie zlé, a naopak, kedy by sme sa z neho mali tešiť, prí­padne, či sa z neho dá vyťa­žiť aj pový­še­nie?

15133862_10207807106202907_96592127_o-png-2

Bol by som veľmi rád, aby si všetci mladí ľudia, ktorí sa o biz­nise učia alebo sa chys­tajú pod­ni­kať boli vedomí, že nie­len zisk, ale aj to, čo tejto kra­jine odo­vzdajú, je dôle­žité”, sa vyjad­ril pre­zi­dent Andrej Kiska v jeho pre­jave k účasti na pane­lo­vej dis­ku­sií.

Ak nech­ceš len počú­vať, ale priamo tvo­riť, stále sa môžeš skú­siť čo naj­skôr zapo­jiť do púta­vých works­ho­pov, aj keď prvé kolo pri­ra­ďo­va­nia už pre­bieha. Na výber je ich vyše dvad­sať, stačí len vopred zaslať svoje CV. Môžeš sa spo­ľa­hnúť, že ťa works­ho­pom pre­vedú tí naj­lepší z odboru. Nauč sa, naprí­klad, ako Tatra banka chápe inves­to­va­nie a či môže naozaj bežný člo­vek zaro­biť obcho­do­va­ním na burze. Alebo si vyskú­šaj, aké je to byť Sli.do Inte­rac­tion Expert a zisti, ako treba viesť dia­lóg s pub­li­kom priamo od zakla­da­teľa slo­ven­skej apli­ká­cie Petra Komor­níka. Ak sa chceš zase vžiť do role špe­cia­listu, ktorý pra­cuje s BIG DATA, vyber si works­hop od Tele­komu. Mož­ností je neúre­kom.

12274401_1134048259938971_8891455804717798123_n

Samoz­rejme, ani tento rok sa Night of Chan­ces Bus­si­nes 2016 neza­obíde bez obľú­be­ného i obá­va­ného Speed datingu. „Ide o 10 minút súkromného roz­ho­voru medzi štu­den­tom a vybra­ným líd­rom firmy. Po pre­ko­naní stra­chu či osty­chu tak má štu­dent jedi­nečnú šancu uviesť sa pred CEO alebo top mana­žé­rom veľ­kej úspeš­nej firmy ako sú Adidas Group, Tat­ra­banka či Tele­kom. Dokonca ich môže pre­sved­čiť aj o svo­jich danos­tiach a skú­se­nos­tiach na konkrétnu pra­covnú pozí­ciu a zís­kať tak vysnívanú prácu,“ vysvet­ľuje Tomáš Hasala z občian­skeho zdru­že­nia Nex­te­ria, ktoré Night of Chan­ces Bus­si­nes orga­ni­zuje.

Noc reál­nych skú­se­ností a know-how od tých naj­lep­ších z biz­nisu. Viac náj­deš o podu­jatí na webe http://nightofchances.sk/

Pridať komentár (0)