Nitra a lesy Zobora sa dočkajú jarného upratovania

Soňa Otajovičová/TS / 7. marca 2019 / Eko

  • 9. marca budú dob­ro­voľ­níci čis­tiť oko­lie rieky Nitra
  • O me­siac na to sa spustí aj ak­cia Jarné čis­te­nie Zo­bora
zdroj: Zobor/Wikimedia
  • 9. marca budú dob­ro­voľ­níci čis­tiť oko­lie rieky Nitra
  • O me­siac na to sa spustí aj ak­cia Jarné čis­te­nie Zo­bora

Nit­rian­ska prí­roda, po­dobne ako aj v iných čas­tiach sveta, trpí veľ­kým množ­stvom zá­sa­hov zo strany člo­veka a od­pad­kami, s kto­rými si ne­môže sama po­ra­diť. Dob­ro­voľ­níci sa to však roz­hodli zme­niť a vy­čis­tiť oko­lie rieky Nitra, ne­skôr aj lesy Zo­bora.

Všetko od­štar­tuje túto so­botu 9.3. a zá­u­jem­co­via sa zídu pri ga­lé­rii Tra­fačka. „Bu­deme zbie­rať od­padky popri brehu rieky Nitry po­zdĺž Bra­ti­slav­skej cesty. Vre­cia na zber budú za­bez­pe­čené, stačí si pri­niesť vlastné ru­ka­vice. Po ak­cii sa te­šíme na po­se­de­nie v Tra­fačke,“ in­for­mo­vali or­ga­ni­zá­tori v tla­čo­vej správe.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Jo­anna (@kar­wo­ism),

 

V ap­ríli by po­tom malo za­čať po­du­ja­tie s náz­vom Jarné čis­te­nie Zo­bora. „Nit­rian­sky hor­ský spo­lok v spo­lu­práci s mes­tom Nitra a Sprá­vou Chrá­ne­nej kra­jin­nej ob­lasti Po­nit­rie za­čí­najú v týchto dňoch príp­ravy na čis­te­nie les­ných chod­ní­kov a čis­ti­niek. Toto tra­dičné po­du­ja­tie, ktoré pra­vi­delne pri­tiahne do krás­nej zo­bor­skej prí­rody mnoho mi­lov­ní­kov prí­rody, sa usku­toční v po­lo­vici ap­ríla. O pres­nom ter­míne bu­deme včas in­for­mo­vať,“ uviedla Ľud­mila Sy­na­ková z mest­ského úradu.

Zdroj: TASR

Pridať komentár (0)