Nokia je späť v plnej sile! Spo­loč­nosť pri­pra­vu­je smart­fó­ny s pro­ce­so­rom Snapd­ra­gon 820 a 2K disp­le­jom

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 19. júla 2016 / Business

Zrej­me kaž­dý fanú­šik mobil­ných tech­no­ló­gií netr­pez­li­vo čakal na túto chví­ľu. Spo­loč­nosť Nokia „vstá­va z popo­la“ a po mier­nej odml­ke má koneč­ne pri­niesť smart­fón hod­ný tých naj­vyš­ších kri­té­rií. Vlaj­ko­vé lode tras­te sa! Táto stá­le veľ­mi popu­lár­na spo­loč­nosť má poriad­ne esá v ruká­ve.

V spo­loč­nos­ti Nokia nasta­li za posled­né obdo­bie sku­toč­ne veľ­ké zme­ny. Po nesláv­nom „vzťa­hu“ so spo­loč­nos­ťou Mic­ro­soft však Nokia už nie je tým výrob­com, kto­ré­ho ospe­vo­va­li po celom sve­te. Sved­čí o tom aj fakt, že výro­bu nových smart­fó­nov nebu­de zabez­pe­čo­vať nie­kdaj­ší gigant, ale posta­rá sa o ňu spo­loč­nosť HMD glo­bal. Tá má svo­ju základ­ňu tak­tiež umiest­ne­nú v Hel­sin­kách a s Noki­ou sa dohod­la na 10 roč­nom par­tner­stve, počas kto­ré­ho bude vyrá­bať nové pro­duk­ty. Aby toho však náho­dou nebo­lo málo, pri­bli­žu­jú sa hneď dve zaria­de­nia hrdo nesú­ce meno Nokia. Men­ší z nich, má ponúk­nuť 5,2-palcový disp­lej, zatiaľ čo ten väč­ší prí­de s 5,5-palcovým disp­le­jom. Oba pane­ly novi­niek ponúk­nu jem­né 2K roz­lí­še­nie, kto­ré je vhod­né aj pre potre­by VR. Naozaj pozi­tív­ne vyznie­va aj pou­ži­tý čip­set, kto­rým má byť výkon­ný Qual­comm Snapd­ra­gon 820.

Novin­ky budú „oba­le­né“ v hli­ní­ko­vej kon­štruk­cii, kto­rá by mala byť chrá­ne­ná cer­ti­fi­ká­ci­ou IP68. Foto­apa­rát sa tak­tiež nene­chá zahan­biť a ponúk­ne 22,6 MPx roz­lí­še­nie. Čereš­nič­kou na tor­te je pou­ži­tý sys­tém. Nepo­pu­lár­ny Win­do­ws 10 Mobi­le je koneč­ne preč a novin­ky od Nokie budú bežať na naj­nov­šom Andro­ide 7.0 Nou­gat. Smart­fó­ny s tými­to nekom­pro­mis­ný­mi špe­ci­fi­ká­cia­mi budú roz­hod­ne ata­ko­vať tie naj­vý­kon­nej­šie zaria­de­nia súčas­né­ho trhu. Pred­sta­ve­nie novi­niek sa oča­ká­va ešte do kon­ca toh­to roka a zná­ma je už aj pred­bež­ná cena. Tá by sa mala pre obe ver­zie pohy­bo­vať oko­lo hra­ni­ce 450 €. Na záver nechá­va­me pries­tor na men­šiu dis­ku­siu. Ako vní­ma­te návrat tej­to legen­dy?

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: nokia

Pridať komentár (0)