Nokia je späť v plnej sile! Spo­loč­nosť pri­pra­vuje smart­fóny s pro­ce­so­rom Snapd­ra­gon 820 a 2K disp­le­jom

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 19. júla 2016 / Business

Zrejme každý fanú­šik mobil­ných tech­no­ló­gií netr­pez­livo čakal na túto chvíľu. Spo­loč­nosť Nokia „vstáva z popola“ a po mier­nej odmlke má konečne pri­niesť smart­fón hodný tých naj­vyš­ších kri­té­rií. Vlaj­kové lode traste sa! Táto stále veľmi popu­lárna spo­loč­nosť má poriadne esá v rukáve.

V spo­loč­nosti Nokia nastali za posledné obdo­bie sku­točne veľké zmeny. Po nesláv­nom „vzťahu“ so spo­loč­nos­ťou Mic­ro­soft však Nokia už nie je tým výrob­com, kto­rého ospe­vo­vali po celom svete. Svedčí o tom aj fakt, že výrobu nových smart­fó­nov nebude zabez­pe­čo­vať nie­kdajší gigant, ale postará sa o ňu spo­loč­nosť HMD glo­bal. Tá má svoju základňu tak­tiež umiest­nenú v Hel­sin­kách a s Nokiou sa dohodla na 10 roč­nom par­tner­stve, počas kto­rého bude vyrá­bať nové pro­dukty. Aby toho však náho­dou nebolo málo, pri­bli­žujú sa hneď dve zaria­de­nia hrdo nesúce meno Nokia. Menší z nich, má ponúk­nuť 5,2-palcový disp­lej, zatiaľ čo ten väčší príde s 5,5-palcovým disp­le­jom. Oba panely novi­niek ponúknu jemné 2K roz­lí­še­nie, ktoré je vhodné aj pre potreby VR. Naozaj pozi­tívne vyznieva aj pou­žitý čip­set, kto­rým má byť výkonný Qual­comm Snapd­ra­gon 820.

Novinky budú „oba­lené“ v hli­ní­ko­vej kon­štruk­cii, ktorá by mala byť chrá­nená cer­ti­fi­ká­ciou IP68. Foto­apa­rát sa tak­tiež nene­chá zahan­biť a ponúkne 22,6 MPx roz­lí­še­nie. Čereš­nič­kou na torte je pou­žitý sys­tém. Nepo­pu­lárny Win­dows 10 Mobile je konečne preč a novinky od Nokie budú bežať na naj­nov­šom Andro­ide 7.0 Nou­gat. Smart­fóny s týmito nekom­pro­mis­nými špe­ci­fi­ká­ciami budú roz­hodne ata­ko­vať tie naj­vý­kon­nej­šie zaria­de­nia súčas­ného trhu. Pred­sta­ve­nie novi­niek sa oča­káva ešte do konca tohto roka a známa je už aj pred­bežná cena. Tá by sa mala pre obe ver­zie pohy­bo­vať okolo hra­nice 450 €. Na záver nechá­vame pries­tor na men­šiu dis­ku­siu. Ako vní­mate návrat tejto legendy?

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: nokia

Pridať komentár (0)