Nová 25ka podnikov, ktoré to robia INAK je TU!

Zuzana Kotuliaková / 3. decembra 2017 / Zo Slovenska

  • Vy­brali sme 25 ďal­ších pod­ni­kov, ktoré sa môžu pý­šiť oce­ne­ním ino­va­tív­nosti
  • Vďaka týmto fir­mám je Slo­ven­sko lep­šie, viac trendy a najmä ino­va­tív­nej­šie
zdroj: facebook.com/fosinky, facebook.com/chodník korunami stromov
  • Vy­brali sme 25 ďal­ších pod­ni­kov, ktoré sa môžu pý­šiť oce­ne­ním ino­va­tív­nosti
  • Vďaka týmto fir­mám je Slo­ven­sko lep­šie, viac trendy a najmä ino­va­tív­nej­šie

1. Saftra Pho­to­nics

Firma, ktorá vy­hrala Star­tup Awards 2017 vznikla ako spin-ogg z ko­šic­kej uni­ver­zity Pavla Jo­zefa Ša­fá­rika. Oce­ne­nie si za­slú­žia za vy­ví­ja­nie per­so­na­li­zo­va­ného za­ria­de­nia na zis­ťo­va­nie trva­lých or­ga­nic­kých zne­čis­tení vo vode a po­tra­vi­nách.

2. Craf­ting Plas­tics Stu­dio

Tieto slo­ven­ské di­zaj­nové oku­liare do­dajú tvojmu vzhľadu ten správny šmrnc. Na­viac sa vy­rá­bajú z bio­plastu, a tým šet­ria naše ži­votné pro­stre­die. Je skvelé, že au­tori za­čle­ňujú udr­ža­teľné ma­te­riály do kaž­do­den­ného ži­vota.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (30)
zdroj: FB Craf­tin Plas­tics! Stu­dio

3. Fo­sinky

Che­e­se­cake-y, cup­cake-y či ma­ka­rónky, to všetko sme tu už mali. Te­raz pri­chá­dza na scénu nový sladký gas­tro pro­jekt, ktorý ťa za­ru­čene do­stane do ko­lien. Ich sne­ho­biela farba sa pre­krýva s bláz­ni­vou fa­reb­nou. Presne tak ako vy­ze­rajú na po­hľad, tak aj chu­tia. Rôz­no­rodá prek­va­pivá chuť sa ti bude rozp­lý­vať na ja­zyku. Za­tlies­kaj ori­gi­nál­nym Fo­sin­kám!

4. Minty

Minty je ľah­kou a jed­no­du­chou plat­for­mou pre pro­fe­si­onál­nych ilus­trá­to­rov, ktorí tu môžu pre­zen­to­vať svoju prácu, pre­dá­vať svoje naj­lep­šie diela, po­zý­vať si pria­te­ľov a or­ga­ni­zo­vať celú ko­lek­ciu svo­jich ume­lec­kých prác. Úžasný slo­ven­ský pro­jekt má dobre na­šliap­nuté na ce­lo­sve­tový úspech.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (30)
zdroj: sc­re­ens­hot tas­te­minty.com

5. black.

Čo­raz čas­tej­šie sa stre­tá­vame s am­bi­ci­óz­nymi pro­jek­tami, za kto­rými stoja už stre­doš­ko­láci. Sú od­hod­laní, plní ve­do­mostí a za­pá­lení pre niečo, čo si mys­lia, že má zmy­sel. Rov­nako sú na tom aj štu­denti zo SOŠ po­ly­gra­fic­kej v Bra­ti­slave, ktorí stoja za touto skve­lou ka­viar­ňou. Keď člo­vek chce, do­káže ne­uve­ri­teľné veci.

6. The No Li­mits Gym

Cvi­čiť sa dá aj inak ako v po­sil­ňovni. No li­mits štú­dio je toho ži­vým dô­ka­zom. Náj­deš tu ne­tra­dičné tré­ningy akými sú po­le­dance, ka­les­te­tika, hand­stand (tré­ningy sto­jek), ale aj mnoho iných. Ok­rem toho, že si tu skvele za­ma­káš, za­ži­ješ tu množ­stvo srandy a bu­deš sa tu vždy cí­tiť prí­jemne.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (30)
zdroj: FB The no li­mits Gym

7. Eco­terra

Sme za­va­le­ní plas­ta­mi, za kto­rých lik­vi­dá­ciu platí ži­vot­né pro­stre­die veľkú daň. Stačí si len spo­čí­tať, koľko plas­to­vých oba­lov denne po­u­ži­je­me a za­ho­dí­me. Na­šťas­tie pri­bú­da­jú eko­lo­gic­ké rie­še­nia a ini­cia­tí­vy, ako prí­ro­de ško­diť me­nej. Prí­kla­dom je aj eko pre­daj­ňa s ča­po­va­nou dro­gé­ri­ou Eco­ter­ra.

8. Pes v nú­dzi

Ro­mana Kli­me­ková a Do­mi­nika Ho­mo­lová sú diev­čatá, ktoré v roku 2008 za­lo­žili ob­čian­ske zdru­že­nie Pes v nú­dzi, ktoré po­máha práve opus­te­ným a nech­ce­ným psí­kom. Ich po­sols­tvom je zni­žo­va­nie po­čtu nech­ce­ných zvie­rat, preto aj rôz­nymi spô­sobmi vy­zý­vajú ve­rej­nosť, aby si psí­kov ne­ku­po­vali, ale adop­to­vali. Zdru­že­nie Pes v nú­dzi sa zá­ro­veň snaží do­po­môcť ku zme­nám v le­gis­la­tíve, ktorá na­šich chl­pá­čov stále ne­dos­ta­točne chráni.

9.Pa­la­cinka La­cinka

Je na­ozaj len málo ta­kých miest ako je pa­la­cinka La­cinka. Kva­litné, poc­tivé a z do­má­cich su­ro­vín. Na tomto mieste ako keby za­stal čas, ale vô­bec to ne­vadí. Nie­ktoré veci jed­no­du­cho ne­treba ino­vo­vať, stačí keď si za­cho­vajú svoj šmrnc a ne­zme­nenú tra­dičnú chuť.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (30)
zdroj: FB Máme radi pa­la­cinky od Pa­la­cinka La­cinka

10. Fo­od­man

Po­čul si už nie­kedy o pop-up kon­cepte re­štau­rá­cie? Ku­li­nár­ske zá­žitky pri­náša aj do miest, kde by si ich vô­bec ne­ča­kal. Po­krmy hodné mi­che­li­nov­skej hviezdy vy­tvorí po­kojne aj v tvo­jej ku­chyni. S týmto je­di­neč­ným ná­pa­dom pri­šiel mladý slo­ven­ský ku­chár Mi­chal Kor­doš, ktorý si ho­vorí Fo­od­man.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (30)
zdroj: FB Fo­od­man/mi­chal Kor­doš

11. Kel­lys Bi­cyc­les

Cyk­lis­tika je na Slo­ven­sku čo­raz po­pu­lár­nej­šia. No veľa ľudí ne­tuší, že aj u nás máme kva­lit­ných vý­rob­cov bi­cyk­lov, ktorí do­kážu kon­ku­ro­vať sve­to­vým znač­kám. Jed­nou ta­kouto fir­mou je aj Kel­lys Bike, ktorá vy­rába na­ozaj kva­litné bi­cykle. Svedčí o tom aj fakt, že až 80 % sa ide pre­dá­vať do za­hra­ni­čia.

Ga­lé­ria, ktorá ne­sku­točne pra­cuje s pries­to­rom. Po­dobné mú­zeum je je­di­ného svojho druhu na Slo­ven­sku

13. U dob­ro­žrúta

Bežná gas­tro pre­vádzka do­káže vy­pro­du­ko­vať ob­rov­ské množ­stvo od­padu. A to nie­len v pre­dajni v po­dobe oba­lov od po­tra­vín, ale tiež množ­stvom take away oba­lov, ktoré dnes zá­kaz­níci s ob­ľu­bou po­u­ží­vajú. Známi slo­ven­skí mi­lov­níci zdra­vej stravy Dob­ro­žrúti po­ve­dali dosť a ot­vo­rili vlastnú zero waste pe­ká­reň.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (30)
zdroj: FB U dob­ro­žrúta

14. Smart­head

Smart­Head je plat­forma spá­ja­júca firmy a ľudí, kto­rým nie je ľa­hos­tajné pro­stre­die, v kto­rom žijú. Náj­deš tam in­for­má­cie o tom, ako firmy po­má­hajú zlep­šo­vať pro­stre­die okolo nás a sám mô­žeš zdie­ľať vý­sledky vlast­ných ak­ti­vít zo sveta spo­lo­čen­skej zod­po­ved­nosti.

15. Bez Od­padu

E-shop, ktorý po­núka pro­dukty s po­zi­tív­nym do­pa­dom na ži­votné pro­stre­die. Na e-shope si vy­be­rieš to­var, ktorý chceš a jed­no­du­chou ob­jed­náv­kou sa do­stane až k tebe do­mov. Na ba­le­nie po­tra­vín po­u­ží­vajú pa­pie­rové vrecká, roz­lo­ži­teľné či zno­vu­pou­ži­teľné obaly – na­prí­klad lát­kové obaly alebo sk­le­nené po­háre, či fľaše.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (30)
zdroj: be­z­od­padu.sk

16. Spin Coc­tail  Bar

Ak chceš za­žiť vý­ni­močný ve­čer, tak choď jed­no­značne do Spin Baru. Je­di­nečné kok­te­ily, skvelá at­mo­sféra a pro­fe­si­ona­lita na naj­vyš­šej úrovni. Na tomto mieste ve­dia uro­biť drinky ako ni­kde inde.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (30)
zdroj: FB Spin Coc­tail Bar

17. But­terfly ef­fect prog­ram

But­terfly Ef­fect je plat­for­mou za­me­ria­va­jú­cou sa na prak­tické vzde­lá­va­nie pre di­gi­tálny biz­nis. V rámci nej sa môžu štu­denti a za­čí­na­júci pro­fe­si­onáli z ob­lastí ako IT, gra­fický di­zajn a biz­nis za­po­jiť do 5me­sač­ného vzde­lá­va­cieho prog­ramu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (30)
zdroj: But­terfly ef­fect

18. Je­dá­leň Vert

Oce­ne­nie si za­slú­žia za to, že va­ria kva­litne, dobre a za pri­ja­teľné ceny. Vert po­va­žu­jeme za top „tác­ka­reň“ v Bra­ti­slave.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (30)
zdroj: je­da­len­vert.sk

19. Ko­la­chella by my cu­isine

Tieto ko­lá­čiky si za­slú­žia oce­ne­nie nie len vďaka ich fa­móz­nej chuti, ale aj vďaka tomu ako vy­ze­rajú. Sú také pekné, že ti ich bude ľúto zjesť. :)

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (30)
zdroj: FB Ko­la­chella by my­cu­isine

20. Fake Lo­y­alty

Slo­ven­ská značka, ktorá sa in­špi­ro­vala te­to­va­niami a na­vrhla tieto su­per ve­cičky.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (30)
zdroj: FB Fake Lo­y­alty

21. Bach­ledka a ich chod­ník v ko­ru­nách stro­mov

Za to, že sa mô­žeme po­zrieť na ko­runy stro­mov z úplne inej per­spek­tívy a za to, že vy­bu­do­vali ta­kúto uni­kátnu vec na Slo­ven­sku. Pri­budlo nám ďal­šie miesto pri poľ­ských hra­ni­ciach, kam mô­žeme ísť na vý­let do prí­rody. :)

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (30)
zdroj: Fb bach­ledka ski and sun

22.  Sa­tori Stage

Sa­tori stage je spo­je­nie ka­viarne a skve­lých even­tov. Ide­álne miesto na niečo chutné pod zub alebo dobrú kávu. Tiež je to skvelé miesto, ktoré ťa vie in­špi­ro­vať rôz­nymi skve­lými even­tami.

23.Čierny drak

Ga­mer­ský e-shop, ktorý má veci, ktoré ni­kde inde na Slo­ven­sku ne­zo­že­nieš. Naj­nov­šie ot­vo­rili aj sho­wroom a ka­via­reň v jed­nom. Skvelé miesto pre všet­kých ga­me­rov.

24. Folks Food Truck

Keď si ku­chár z Kem­pin­ski ho­tela roz­hodne ot­vo­riť food truck, ne­môže to predsa do­pad­núť zle. Tu ti na­va­ria slo­ven­ské kla­siky na mo­derný spô­sob. Vrelo od­po­rú­čame.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (30)
zdroj: FB Folks Food Truck

25. Mat­suko

Ve­deli ste, že jed­nou z na­jús­peš­nej­ších hier na svete As­sas­sin’s Creed bola spolu vy­ví­janá na Slo­ven­sku? A presne za týmto úspe­chom stojí táto firma.  Mat­suko pra­cuje aj na 3D te­lep­re­sence, aby sa ľu­dia mohli stre­tá­vať v zmie­ša­nej re­a­lite v 3D – tak, ako keby na­ozaj boli tvá­rou v tvár na jed­nom mieste.

Tiež by sme radi po­ďa­ko­vali Slo­ven­skej Spo­ri­teľni, ktorá celý pro­jekt pod­po­ruje.

 

Pridať komentár (0)