Nová Wi-Fi ti ušet­rí bater­ku v mobi­le desať­ti­síc­ná­sob­ne

Martin Bohunický / 27. februára 2016 / Tech a inovácie

Ak si nie­ke­dy dumal nad tým, ako ušet­riť tro­chu bater­ky, zrej­me bol jeden z prvých tipov vypnu­tie Wi-Fi.

Napriek tomu, že je Wi-Fi jeden z naj­lep­ších vyná­le­zov v his­tó­rií ľud­stva, pou­ží­va stá­le prí­liš veľa ener­gie. Mám však dob­ré sprá­vy. Tech­ni­ci a ved­ci v Ame­ri­ke priš­li s novým typom Wi-Fi, kto­rá využí­va 0,01% ener­gie bež­nej Wifi­ny. Nazý­va­jú ju pasív­na Wi-Fi a je to nie­čo, čo potre­bu­je­me v našich mobi­loch ešte dnes.

Sna­ží­me sa zis­tiť, či vie­me dosiah­nuť vysie­la­nie cez Wi-Fi s abso­lút­nym mini­mom využi­tej ener­gie,” pre­zra­dil tím v roz­ho­vo­re. A cel­kom sa im darí. Ich Wi-Fi mies­to ener­ge­tic­ky nároč­né­ho vysie­la­nia vlast­ných vĺn vybe­rá rádi­ové vlny a pre­mie­ňa ich na sig­nál, pri­čom z nich záro­veň pri­jí­ma ener­giu na chod.

image.png

foto: repro you­tu­be

Momen­tál­ne sa poda­ri­lo dosiah­nuť maxi­mál­nu rých­lo 11 Mbps čo nie je extra veľa, no je to jed­no­znač­ne pou­ži­teľ­ná rých­losť. Dosah také­ho­to zaria­de­nia je aj cez ste­ny do vzdia­le­nos­ti 30 met­rov. A čo je fakt super že nepot­re­bu­ješ žiad­ne extra vyba­ve­nie, ten­to rou­ter fun­gu­je bez prob­lé­mov aj s kla­sic­kým pri­jí­ma­čom. Výrob­ná cena také­ho­to zaria­de­nia by nema­la pre­kro­čiť pri­tom ani jed­no euro.

Tech­no­ló­gia bola zara­de­ná tímom z MIT do zozna­mu TOP 10 tech­no­ló­gii roku 2016 a to opráv­ne­ne. Všet­ci potre­bu­je­me koneč­ne Wi-Fi, kto­rá nám nezo­že­rie mobil.

zdroj: sciencealert.com, titul­ná foto: toomanyadapters.com

Pridať komentár (0)