Nová Wi-Fi ti ušetrí baterku v mobile desať­ti­síc­ná­sobne

Martin Bohunický / 27. februára 2016 / Tech a inovácie

Ak si nie­kedy dumal nad tým, ako ušet­riť tro­chu baterky, zrejme bol jeden z prvých tipov vypnu­tie Wi-Fi.

Napriek tomu, že je Wi-Fi jeden z naj­lep­ších vyná­le­zov v his­tó­rií ľud­stva, pou­žíva stále prí­liš veľa ener­gie. Mám však dobré správy. Tech­nici a vedci v Ame­rike prišli s novým typom Wi-Fi, ktorá využíva 0,01% ener­gie bež­nej Wifiny. Nazý­vajú ju pasívna Wi-Fi a je to niečo, čo potre­bu­jeme v našich mobi­loch ešte dnes.

Sna­žíme sa zis­tiť, či vieme dosiah­nuť vysie­la­nie cez Wi-Fi s abso­lút­nym mini­mom využi­tej ener­gie,” pre­zra­dil tím v roz­ho­vore. A cel­kom sa im darí. Ich Wi-Fi miesto ener­ge­ticky nároč­ného vysie­la­nia vlast­ných vĺn vyberá rádi­ové vlny a pre­mieňa ich na sig­nál, pri­čom z nich záro­veň pri­jíma ener­giu na chod.

image.png

foto: repro you­tube

Momen­tálne sa poda­rilo dosiah­nuť maxi­málnu rýchlo 11 Mbps čo nie je extra veľa, no je to jed­no­značne pou­ži­teľná rých­losť. Dosah také­hoto zaria­de­nia je aj cez steny do vzdia­le­nosti 30 met­rov. A čo je fakt super že nepot­re­bu­ješ žiadne extra vyba­ve­nie, tento rou­ter fun­guje bez prob­lé­mov aj s kla­sic­kým pri­jí­ma­čom. Výrobná cena také­hoto zaria­de­nia by nemala pre­kro­čiť pri­tom ani jedno euro.

Tech­no­ló­gia bola zara­dená tímom z MIT do zoznamu TOP 10 tech­no­ló­gii roku 2016 a to opráv­nene. Všetci potre­bu­jeme konečne Wi-Fi, ktorá nám nezo­že­rie mobil.

zdroj: sciencealert.com, titulná foto: toomanyadapters.com

Pridať komentár (0)