Nové nad­zvu­kové lie­tadlo Richarda Bran­sona ťa dopraví z Lon­dýna do New Yorku za menej ako 3 a pol hodiny

/ 22. november 2016 / Zaujímavosti

Z Lon­dýna do New Yorku si budeš môcť čoskoro odbe­hnúť aj “na otočku”. Let takýmto lie­tad­lom ti ušetrí viac ako 3,5 hodiny.

Spo­loč­nosť Spa­ces­hip, ktorú vlastní brit­ský miliar­dár Richard Bran­son, začala spo­lu­pra­co­vať so spo­loč­nos­ťou Boom za úče­lom vývoja nového nad­zvu­ko­vého lie­tadla. Napriek tomu, že na nad­zvu­ko­vom lie­tadle už pra­cujú aj iné spo­loč­nosti ako Air­bus, či dokonca ame­rická ves­mírna agen­túra NASA, Bran­son tvrdí, že je vysoko prav­de­po­dobné, že budú prví, komu sa to podarí.

ad_226114202

Nové nad­zvu­kové lie­tadlo s náz­vom Boom bude rých­lej­šie ako Con­corde, a až 2,6-krát rých­lej­šie ako hocik­toré iné komerčné lie­tadlo. Lie­tadlo bude mať kapa­citu 40 seda­diel a z Lon­dýna do New Yorku sa dostane za menej ako tri a pol hodiny. Cena spia­toč­ných lete­niek sa odha­duje na 5 000 dolá­rov (cca 4 700 EUR). Prvé tes­to­va­cie lety by mali začať už na začiatku roka 2017.

ad_226192072-e1479282843388

Richard Bran­son pre­zra­dil, že už dlh­šie sa zau­jí­mal o letecké ino­vá­cie a roz­voj vyso­ko­rých­lost­ných komerč­ných letov. „Roz­hod­nu­tie Vir­gin Galac­tic týka­júce sa spo­lu­práce s Boom preto bolo jed­no­du­ché,” pove­dal Bran­son.

Lie­tadlo, vyro­bené z ľah­kých uhlí­ko­vých vlá­kien, využíva exis­tu­júce tech­no­ló­gie, no s maxi­mál­nou rých­los­ťou 1,451 míľ (2,335 km) za hodinu bude až o 10% rých­lej­šie ako Con­corde.

zdroj článku a foto­gra­fií: metro.co.uk zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž caribjournal.com/sbs.com.au

Pridať komentár (0)