Novoročná 20-tka biznisov „Robíme to INAK“ je tu!

Zuzana Kotuliaková / 5. januára 2017 / Zo Slovenska

Nový rok už beží v pl­nom prúde, a preto je na čase ti pri­niesť ďal­ších 20 biz­ni­sov, kto­rých po­va­žu­jeme za ino­vá­to­rov. S tý­mito pod­nikmi ich už bude do kopy 60. Po­stupne sa vy­tvára po­merne veľká ko­mu­nita ino­va­tív­nych pod­ni­kov na Slo­ven­sku, čomu sa ne­smierne te­šíme.

Nový rok už beží v pl­nom prúde, a preto je na čase ti pri­niesť ďal­ších 20 biz­ni­sov, kto­rých po­va­žu­jeme za ino­vá­to­rov. S tý­mito pod­nikmi ich už bude do kopy 60. Po­stupne sa vy­tvára po­merne veľká ko­mu­nita ino­va­tív­nych pod­ni­kov na Slo­ven­sku, čomu sa ne­smierne te­šíme.

Nie­ktoré pre­vádzky si už aj na­le­pili oce­ne­nia a po­slali nám fotky. Ak chceš vi­dieť ná­lepku, mô­žeš si ísť ju omrk­núť na­prí­kald do KC Du­naj.

img_0226

foto: KC Du­naj

A nie­ktoré biz­nisy sa roz­hodli dať si logo aj na web.

screen-shot-2017-01-03-at-22-59-34

foto: printsc­reen waki-vaky.sk

Tak a te­raz už prej­dime k oce­ňo­va­niu

 

Sashe

Oce­ňu­jeme ich za vy­tvo­re­nie uni­kát­neho por­tálu, kde náj­deš tie najk­raj­šie hand-made ve­cičky.

14731155_10157664814615171_4953872339957183197_n

Foto: Fb Sashe.sk

BARsKDE

Ich pas­trami sa ne­dajú slo­vami ani vy­jad­riť, to mu­síš jed­no­du­cho skú­siť.

15078842_565039033693091_4478956845657094894_n

foto: Fb BAR­sKDE

Svet bed­ni­čiek

Far­már­ske vý­robky sú su­per, no ich do­stup­nosť býva nie­kedy ná­ročná. Svet bed­ni­čiek to vy­rie­šil a vy­tvo­ril on­line far­már­sky trh, kde ti tieto de­li­ka­tesy do­ne­sie až do­mov.

1012395_587064198011531_702622960_n

foto: Fb svet deb­ni­čiek

Lo­ve­Life

Oce­ňu­jeme ich za to, že na­šli efek­tívny spô­sob, ako od­strá­niť stres a pri tom vy­tvo­riť niečo pekné.

14333603_1748736175407404_7912503000515700643_n

foto: FB Lo­ve­Life.de­sign

Pán Krá­li­ček

Oce­ne­nie si za­slú­žia vďaka ich ta­ke­a­way káve, ktorá je vždy po ruke. Už viac­krát nás ich káva za­chrá­nila. :)

537766_379638855467373_72543144_n

foto: Fb Pán Krá­li­ček

Sy­gic

Je­den z na­jús­peš­nej­ších slo­ven­ských star­tu­pov. Za ich úspech si za­slú­žia uzna­nie nás všet­kých.

14457522_750070321799917_8738896609723727315_n

foto: Fb Sy­gic

Pi­xel Fe­de­ra­tion

Do­ká­zali, že aj Slo­váci ve­dia ro­biť herný biz­nis. Tlies­kame.

15181546_10154139983391452_5943684616109356359_n

foto: Fb Pi­xel Fe­de­ra­tion

Slido

Za ich su­per pre­zen­tačný tool, ktorý má úspech po ce­lom svete.

14601062_1216635675048898_6164286289674240546_n

foto: Fb Slido

Fo­ots­hop

Lebo tu náj­deš uni­kátne mo­dely a li­mi­to­vané edí­cie, ktoré na Slo­ven­sku ni­kde inde ne­náj­deš.

screen-shot-2016-12-29-at-15-26-11

foto: sc­re­ens­hot fo­ots­hop.sk

Ze­lená pošta

Za to, že poš­to­vým služ­bám dali nový roz­mer.

11329829_416985125151499_8742678616647731255_n

foto: Fb Ze­lená pošta

Mi­chal­ská Coc­tail Room

Alebo inak Sec­ret bar alebo Bar v skrini. Tie naj­lep­šie kok­taily v meste sú tak trošku scho­vané, ale ich náj­de­nie stojí za to.

15356613_694204264077538_8157669267913456931_n

foto: Fb Mi­chal­ská Coc­tail Room

Ne­hera

Jed­no­du­ché mi­ni­ma­lis­tické ob­le­če­nie, ktoré po­chá­dza zo Slo­ven­ska. Ne­hera do­ka­zuje, že aj na Slo­ven­sku sa dá ro­biť kva­litný módny biz­nis.

13895062_1059646907417617_4713039851606841723_n

foto: Fb Ne­hera

C2i-Com­po­si­tes In­no­va­ti­ons In­ter­na­ti­onal

Lebo ich kar­bó­nové kom­po­nenty do­dá­vajú znač­kám ako je Porshe, Ben­tley či Ja­guár. To sa na Slo­ven­sku tak často ne­vidí.

13240080_1575307272767078_2168016608668236607_n

foto: Fb C2i-Com­po­si­tes In­no­va­ti­ons In­ter­na­ti­onal

Mile

Oce­ňu­jeme ich za najk­raj­šie ob­le­če­nie pre naj­men­ších, ktoré si za­mi­lu­jete a bu­dete chcieť no­siť aj vy

11061309_637611059715958_2461532441567822955_n

foto: Fb Mile

Ru­les Ar­chi­tekti

Za ich ar­chi­tek­túru, ktorá je vždy pre­mys­lená do de­tai­lov.

10519239_1037709662905814_2309344186718800101_n

foto: Fb Ru­les Ar­chi­tekti

Ben­tianna

Uni­kátny slo­ven­ský li­kér, ktorý chce do­stať naše meno do sveta.

14611007_593177330889315_6066724821310152190_n

foto: Fb Ben­tianna

Uavo­nic

Lebo drony sú ich váš­ňou a to ve­dia to s nimi ako ni­kto iní.

14355742_1771720129748671_5276799367106403882_n

foto: Fb uavo­nic

Mo­ods ba­kery and cof­fee

Ak nie­kde na ra­ňajky, tak do Mo­ods ba­kery. Skvelé ko­láče, chle­bíčky, jed­no­du­cho všetko, na čo si zmys­líš.

14563400_1173595566042638_3217500379275949498_n

foto: Fb Mo­ods ba­kery and cof­fee

Gen­tle­man’s world

Oce­ne­nie si za­slú­žia za je­den z naj­lep­ších bar­ber sho­pov na Slo­ven­sku.

1458681_452096174921510_535512171_n

foto: Fb Gen­tle­man’s World

 

Ate­liér Pa­pa­ver

Keď nie­kto robí, to čo ho baví je to vi­dieť. Toto kve­ti­nár­stvo je iné, krásne a in­špi­ra­tívne. :)

15433770_1505029992848146_5232611888061019918_n

foto: Fb Ate­líer Pa­pa­ver

Oce­ne­ným gra­tu­lu­je­meee. :)

Pridať komentár (0)