Nový bicy­kel Pet­ra Saga­na bude obsa­ho­vať revo­luč­nú tech­no­ló­giu od McLa­ren

Jakub Jablonický / 18. septembra 2016 / Tech a inovácie

Ten­to tech­no­lo­gic­ky zau­jí­ma­vý bicy­kel vzni­kol v rám­ci spo­lu­prá­ce zná­mej auto­mo­bil­ky s výrob­com bicyk­lov Spe­cia­li­zed.

Znač­ka, kto­rá je zná­ma naj­mä z for­mu­ly 1, na prvý pohľad mož­no vyze­rá ako prek­va­pi­vý kan­di­dát na spo­lu­prá­cu so Spe­cia­li­zed. No McLa­ren pri spo­lu­prá­ci s výrob­com pro­fe­si­onál­nych bicyk­lov zužit­ko­val prá­ve svo­je skú­se­nos­ti z výro­by rých­lych áut a vozi­diel for­mu­ly 1.

Pomo­cou soft­vé­ru, kto­rý sa nor­mál­ne využí­va na navrho­va­nie áut, doká­zal tím z anglic­ké­ho Wokin­gu vytvo­riť kom­plex­ný model bicyk­la s jazd­com. Pomo­cou neho potom boli schop­ní otes­to­vať množ­stvo rôz­nych pre­men­ných. Medzi nimi naprí­klad aj vplyv odpru­že­nia na vib­rá­cie jazd­co­vých lak­ťov.

specialized-roubaix-2017-min

Finál­ne­mu pro­duk­tu pred­chá­dza­lo 2 000 pre­mo­de­lo­va­ní a 6 reál­nych pro­to­ty­pov. Kon­štruk­té­ri napl­no využi­li aj infor­má­cie z tes­tov v aero­dy­na­mic­kom tune­li.

Cie­ľom tej­to zau­jí­ma­vej spo­lu­prá­ce bolo vytvo­re­nie novej ver­zie mode­lu Rou­baix pre rok 2017. Nad­šen­com cyk­lis­ti­ky už názov mode­lu napo­vie, že ide o bicy­kel urče­ný pre cyk­lis­tic­ké kla­si­ky, kto­ré majú čas­to nekva­lit­né povr­chy.

Naprí­klad sláv­na kla­si­ka Paríž-Rou­baix, po kto­rej dostal ten­to model svo­je meno, je zná­ma kilo­met­ra­mi dla­žob­ných kociek. Prá­ve na nekva­lit­ných povr­choch by mala jazd­com pomôcť nová tech­no­ló­gia odpru­že­nia Futu­reS­hock, kto­rá bola vyvi­nu­tá pomo­cou zaria­de­nia, kto­rým McLa­ren tes­tu­je výdrž pod­voz­kov svo­jich áut.

roubaix-head-tube

Výrob­ca tvr­dí, že vďa­ka tej­to tech­no­ló­gii je nový model až o 1000 per­cent kom­for­tnej­ší ako jeho pred­chod­ca. Okrem Futu­reS­hock by ku zvý­še­né­mu kom­for­tu mal pris­pieť aj vylep­še­ný rám vyro­be­ný z kar­bó­nu Fact 11 a kole­sá Roval CLX32.

Hmot­nosť Rou­baix 2017 je 6,8 kg a pre­dá­vať sa bude za cenu od cca 2 300 eur za základ­ný model do cca 9 000 eur za high-endo­vý model s pre­vo­dov­kou SRAM eTap a naj­nov­ší­mi hyd­rau­lic­ký­mi dis­ko­vý­mi brz­da­mi.

Bicyk­le znač­ky Spe­cia­li­zed využí­val v tíme Tin­koff aj Peter Sagan. Rov­na­kú znač­ku pou­ží­va aj tím Bora-Hansg­ro­he, v kto­rom bude jaz­diť budú­cu sezó­nu. Rou­baix 2017 si teda veľ­mi prav­de­po­dob­ne bude­me môcť pozrieť v akcii už na najb­liž­ších jar­ných kla­si­kách.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: cyclingmagazine.ca / shorthand.com, zdroj foto­gra­fií: cycling-today.com

Pridať komentár (0)