Nový elek­tor­bi­cy­kel pre fakt poriad­nych nad­šen­cov hudby

Michaela Líšková / 26. novembra 2016 / Tech a inovácie

Urban štýl ako ho ešte nepoz­náš.

Cenu sa ti aj bojíme pove­dať, ale pokiaľ ide o štýl, cene sa medze asi tiež nekladú. Aspoň tak je tomu v prí­pade slo­vin­ského výrobcu značky Noor­dung, ktorý pred­staví limi­to­vanú edí­ciu elek­tro­nic­kých bicyk­lov. A nebude to len tak hoci­jaký elek­tro bicy­kel.

noordung-electric-bike-blk-03-1020x610

foto: inhabitat.com

Tento je doslova uni­kát v urban štýle, čomu napo­vedá via­cero fak­to­rov. Prvým z nich je dizajn, ktorý si obľúbi každý hips­ter, ale aj ten, kto tvrdí, že ním nie je. Dru­hým je boom­box, repro­duk­tor, ktorý sa nachá­dza priamo na tele elet­ric­kého bicykla. Takže, ak si naozaj, ale naozaj veľký fanú­šik hudby a chceš to dať najavo celému svetu, tento bike je aj pre teba.

noordung-electric-bike-blk-02-1020x610

foto: inhabitat.com
Bude sa údajne vyrá­bať a pre­dá­vať iba 15 kusov z Angel Edi­tion, ako tento kúsok Noor­dung nazval. Možno spo­loč­nosť vie, že viac kupu­jú­cich si túto hračku pre veľ­kých chlap­cov nemôže dovo­liť, keďže cenu sta­no­vili na pek­ných pár tisíc, čo je ďalší fak­tor pra­vého urban štýlu. Čím drah­šie, tým kva­lit­nej­šie, aj keď 9 760 eur je už cena, za ktorú máš auto. V kto­rom môžeš tiež počú­vať hudbu. A nena­prší ti doň. Ale proti gustu žia­den diš­pu­tát.

noordung-electric-bike-blk-01-1020x610

foto: inhabitat.com

Noor­dung sa pokúša o pre­po­je­nie hudby a mes­tkého bicyk­lo­va­nia úplne novým štý­lom. Elek­trický bicy­kel je vyba­vený boom­bo­xom, ktorý je pohá­ňaný baté­riou so silou 32 Li-Ion a dvoma repro­duk­tormi. Tento boom­box si jed­no­du­cho napo­jíš na smart­fón, vďaka čomu môžeš počú­vať svoje obľú­bené pla­y­listy.

noordung-electric-bike-iso-01-1-1020x610

foto: inhabitat.com

A keďže repro­duk­tory sme­rujú k cyk­lis­tovi, nepo­die­ľajú sa tak vo veľ­kom na oko­li­tom hluku, čo môže byť fajn aj v prí­pade, že nie každý zdieľa rov­naký hudobný vkus ako ty. Nikto ale nespo­mína, čo sa deje v prí­pade, že na bicykli zasta­neš a hudba stále fičí. Kaž­do­pádne je to ale myš­lienka, ktorá je pri­naj­men­šom odvážna, najmä vzhľa­dom na cenu výrobku.

noordung-electric-bike-iso-02-1020x610

foto: inhabitat.com

Aby si ale nepo­ve­dal, že sa ti nepáči nechá­vať si celý reprák vonku, Noor­dung mys­lel aj na to, a preto túto vychy­távku vyzb­ro­jil rúč­kou a dokonca aj prac­kou, ktorú si pre­ho­díš cez plece a môžeš svoju párty brať všade so sebou.

noordung-electric-bike-iso-04-1020x610

foto: inhabitat.com

Angel Edi­tion ti na jedno nabi­tie vydrží až do vzdia­le­nosti 30 km, takže máš dosta­tok šťavy na to, aby si sa všet­kým kamo­šom v meste pochváli svo­jim naj­nov­ším kús­kom. Tak čo, bral by si?

noordung-electric-bike-street-02-1020x610

foto: inhabitat.com

Ak ťa obrázky nepre­sved­čili, pozri si aj moti­vu­júce video:

Zdroj a foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)