Nový iPhone 6S neohú­ril no jed­no­značne nes­kla­mal.

Robert Hallon / 10. septembra 2015 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Apple dnes usku­toč­nila jednu z naj­väč­ších kon­fe­ren­cií vo svo­jej his­tó­rii, aby nám okrem iného pred­sta­vila iPhone 6S a iPhone 6S Plus. Kon­fe­ren­cia opäť raz pri­niesla nie­koľko novi­niek, ktoré ju posú­vajú vpred oproti minu­lo­roč­nému modelu. Vylep­šený bol najmä har­dware, kde náj­deme Apple A9 pro­ce­sor či 2GB pamäte RAM. Lepší je však aj foto­apa­rát a pri­chá­dza aj tech­no­ló­gia 3D Touch!

Výkon

Začneme výko­nom nového zaria­de­nia. Apple do nových iPho­nov pri­dal, ako ináč, oča­ká­vaný pro­ce­sor Apple A9. Tento pro­ce­sor je omnoho rých­lejší ako Apple A8 a aj vďaka tomu dokáže iPhone 6S robiť úkony, ktoré by nor­málne nebol schopný vyko­nať (naprí­klad pohyb­livé poza­dia). Lep­šie sú aj gra­fické úkony. Gra­fika je až o 90% výkon­nej­šia, čo zna­mená nové herné zážitky! Apple tu nepri­dal len nový pro­ce­sor ale aj 2GB pamäte RAM, vďaka čomu bude zaria­de­nie o čosi sta­bil­nej­šie. Momen­tálne sme iPhone videli len na pred­sta­vení a tak si na sku­točné video­testy, bench­marky a porov­na­nia musíme ešte pár dní počkať. Apple tiež dvoj­ná­sobne zvý­šil rých­losť LTE, Wifi či reak­cie Touch ID.

Foto­apa­ráty

Apple ide s dobou a už nie­koľko rokov vo svo­jom iPhone ponúka tie naj­lep­šie foto­apa­ráty, ktoré sa nachá­dzajú na trhu. iPhone v porov­naní s kon­ku­ren­ciou poväč­šine končí ako jasný víťaz a to dokonca aj napriek tomu, že jeho objek­tív má už od roku 2011 roz­lí­še­nie “len” 8Mpx. Nie je to síce málo, no nie­kedy pri digi­tál­nom zoome sa hodí naozaj viac. A práve s tým pri­chá­dza iPhone 6S. Na zadnej strane náj­deme pre­pra­co­vaný foto­apa­rát s 12Mpx roz­lí­še­ním a lep­šou opti­kou. Foto­gra­fie tak budú kva­lit­nej­šie a ostrej­šie. Spo­loč­nosť sa navyše pohrala aj s far­bami, ktoré budú pod­statne lep­šie ako pri pre­doš­lej ver­zii iSight kamery. Apple pri­dal aj 4K video a spo­ma­lené zábery vo FullHD.

Apple nevy­lep­šil len zadný foto­apa­rát, ale aj predný, kde náj­deme po novom 5Mpx, čo zna­mená, že tvoje Sel­fie foto­gra­fie budú omnoho kraj­šie a kva­lit­nej­šie. Dokonca Apple pri­dal aj men­šiu pozor­nosť v prí­pade blesku, aj keď nie har­dwe­ro­vého ale len vo forme disp­leja. Ten sa dokáže rozs­vie­tiť pri fot­kách až 3x jas­nej­šie ako pri kla­sic­kom nasta­vení. Podobne to poznáme aj pri Snap­chate.

Live Photo

Apple pred­sta­vil aj úplne novú fun­kciu – Live Pho­tos. Je to úplne nová forma pre­ze­ra­nia fotiek, ktorá umožní vyob­ra­ziť aj to, ako fotka vzni­kala a uká­zať jej sku­točnú atmo­sféru. iPhone nafotí nie­koľko zábe­rov za sebou (samoz­rejme v naj­vyš­šej mož­nej kva­lite) a následne ti ich spustí na pár sto­tín sekundy ako video, dokonca aj so zvu­kom. Pekná vychy­távka. Všetko sa samoz­rejme bude dať zapnúť a vypnúť. Práve vďaka tomu sa nemu­síš obá­vať toho, že každá fotka bude “živá”.

3D Touch

Jedna z naj­väč­ších novi­niek, ktorú sme mali mož­nosť na toh­to­roč­nej kon­fe­ren­cií vidieť, je určite 3D Touch, ktorý nahrá­dza multi-touch disp­lej. Nena­hrá­dza samoz­rejme cha­rak­te­ris­tické vlast­nosti disp­leja, ktorý poznáme dnes prak­ticky už od prvého iPhonu, ale dopĺňa ho o skvelú fun­kciu Force Touch, ktorá sa v prí­pade iPhonu 6S bude nazý­vať 3D Touch. Je to pre­dov­šet­kým preto, lebo nejde len o kla­sický Force Touch ale Force Touch so značne vylep­še­nými fun­kciami. Jedna z nich je naprí­klad tá, že ponúka inú úro­veň klik­nu­tia (dopo­siaľ táto tech­no­ló­gia pod­po­ro­vala len dva kliky).

Vďaka tejto tech­no­ló­gii bude možné ovlá­dať iPhone omnoho jed­no­duch­šie a rých­lej­šie ako kedy­koľ­vek pred­tým. Všetko čo bude potrebné, bude len vyvi­nu­tie sil­nej­šie tlaku na disp­lej. Navyše, iOS 9 bol navr­hnutý presne pre takéto ovlá­da­nie a tak bude všetko doko­nalé a pri­ro­dzené! iPhone 6S okrem iného ponúka aj Tap­Tic Engine, ktorý môžeme poznať naprí­klad z Track­Pa­dov na nových Mac­Bo­okoch. Ide vlastne o úplne novú gene­rá­ciu tech­no­ló­gie Multi-Touch, mini­málne tak o tom hovorí samotný Apple.

Táto tech­no­ló­gia je jed­no­du­cho fan­tas­tická, momen­tálne ti ju však detail­nej­šie popí­sať nevieme. Čoskoro sa ale určite obja­via prvé videá, ktoré ti ukážu všetky jeho fun­kcie omnoho bliž­šie!

Nové nabí­jačky a obaly

Spo­loč­nosť Apple ponúkla pre nový iPhone aj špe­ciálne doc­ko­va­cie sta­nice vyro­bené z exklu­zív­nych mate­riá­lov, špe­ciálne vo far­bách zaria­de­nia. Okrem iného sa môžme tešiť aj na nové obaly, ktoré však prav­de­po­dobne nebudú naj­lac­nej­šie.

Ver­zia pre ženy

Tak, ako sme dopredu naz­na­čo­vali, Apple dnes pred­sta­vil nový iPhone v ďal­šej fareb­nej variante nazý­va­nej “Rose Gold.” Ide o odtieň ružo­vej, ktorá roz­šíri paletu farieb tohto zaria­de­nie aj pre naše polo­vičky, ktoré majú rad­šej čer­vené odtiene. Určite si tak pri tejto novinke nejedna žena príde na svoje! Len tak mimo­cho­dom, je viac než možné, že o to, že Apple pred­sta­vilo túto farbu sa pri­či­nil aj náš maga­zín, keďže sme vydali ako prví ren­dery, ktoré zdie­ľali naj­väč­šie weby na svete! :)

Cena a dostup­nosť

Určite ťa zau­jíma aj cena a dostup­nosť nového iPhonu, pre­tože to je momen­tálne to naj­dô­le­ži­tej­šie, čo o novinke potre­buje každý správny fanú­šik vedieť. Pred­pre­daje začnú už 12. sep­tem­bra, ofi­ciálny pre­daj potom 25. sep­tem­bra. Žiaľ, u nás si bude potrebné na túto Cuper­tin­skú novinku počkať, vzhľa­dom na to, že Apple logicky upred­nost­ňuje väč­šie trhy. Už dnes ti však vieme uká­zať mini­málne pri­bližný náhľad cien, za ktoré sa bude nový iPhone pre­dá­vať u nás. (Ceny sú orien­tačné nakoľko na Slo­ven­sku nie je žia­den ofi­ciálny Apple Store!)

iPhone 6S

iPhone 6S 16GB – 699€ 

iPhone 6S 64GB – 799€

iPhone 6S 128GB – 899€ 

iPhone 6S Plus

iPhone 6S Plus 16GB – 799€

iPhone 6S Plus 64GB – 899€

iPhone 6S Plus 128GB – 999€

Snímka obrazovky 2015-09-09 o 21.22.53zdroj:tento člá­nok bol uve­rej­nený na svetapple.sk

Pridať komentár (0)