Nový iPho­ne 6S neohú­ril no jed­no­znač­ne nes­kla­mal.

Robert Hallon / 10. septembra 2015 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť App­le dnes usku­toč­ni­la jed­nu z naj­väč­ších kon­fe­ren­cií vo svo­jej his­tó­rii, aby nám okrem iné­ho pred­sta­vi­la iPho­ne 6S a iPho­ne 6S Plus. Kon­fe­ren­cia opäť raz pri­nies­la nie­koľ­ko novi­niek, kto­ré ju posú­va­jú vpred opro­ti minu­lo­roč­né­mu mode­lu. Vylep­še­ný bol naj­mä har­dwa­re, kde náj­de­me App­le A9 pro­ce­sor či 2GB pamä­te RAM. Lep­ší je však aj foto­apa­rát a pri­chá­dza aj tech­no­ló­gia 3D Touch!

Výkon

Začne­me výko­nom nové­ho zaria­de­nia. App­le do nových iPho­nov pri­dal, ako ináč, oča­ká­va­ný pro­ce­sor App­le A9. Ten­to pro­ce­sor je omno­ho rých­lej­ší ako App­le A8 a aj vďa­ka tomu doká­že iPho­ne 6S robiť úko­ny, kto­ré by nor­mál­ne nebol schop­ný vyko­nať (naprí­klad pohyb­li­vé poza­dia). Lep­šie sú aj gra­fic­ké úko­ny. Gra­fi­ka je až o 90% výkon­nej­šia, čo zna­me­ná nové her­né zážit­ky! App­le tu nepri­dal len nový pro­ce­sor ale aj 2GB pamä­te RAM, vďa­ka čomu bude zaria­de­nie o čosi sta­bil­nej­šie. Momen­tál­ne sme iPho­ne vide­li len na pred­sta­ve­ní a tak si na sku­toč­né video­tes­ty, bench­mar­ky a porov­na­nia musí­me ešte pár dní počkať. App­le tiež dvoj­ná­sob­ne zvý­šil rých­losť LTE, Wifi či reak­cie Touch ID.

Foto­apa­rá­ty

App­le ide s dobou a už nie­koľ­ko rokov vo svo­jom iPho­ne ponú­ka tie naj­lep­šie foto­apa­rá­ty, kto­ré sa nachá­dza­jú na trhu. iPho­ne v porov­na­ní s kon­ku­ren­ci­ou poväč­ši­ne kon­čí ako jas­ný víťaz a to dokon­ca aj napriek tomu, že jeho objek­tív má už od roku 2011 roz­lí­še­nie “len” 8Mpx. Nie je to síce málo, no nie­ke­dy pri digi­tál­nom zoome sa hodí naozaj viac. A prá­ve s tým pri­chá­dza iPho­ne 6S. Na zadnej stra­ne náj­de­me pre­pra­co­va­ný foto­apa­rát s 12Mpx roz­lí­še­ním a lep­šou opti­kou. Foto­gra­fie tak budú kva­lit­nej­šie a ostrej­šie. Spo­loč­nosť sa navy­še pohra­la aj s far­ba­mi, kto­ré budú pod­stat­ne lep­šie ako pri pre­doš­lej ver­zii iSight kame­ry. App­le pri­dal aj 4K video a spo­ma­le­né zábe­ry vo FullHD.

App­le nevy­lep­šil len zadný foto­apa­rát, ale aj pred­ný, kde náj­de­me po novom 5Mpx, čo zna­me­ná, že tvo­je Sel­fie foto­gra­fie budú omno­ho kraj­šie a kva­lit­nej­šie. Dokon­ca App­le pri­dal aj men­šiu pozor­nosť v prí­pa­de bles­ku, aj keď nie har­dwe­ro­vé­ho ale len vo for­me disp­le­ja. Ten sa doká­že rozs­vie­tiť pri fot­kách až 3x jas­nej­šie ako pri kla­sic­kom nasta­ve­ní. Podob­ne to pozná­me aj pri Snap­cha­te.

Live Pho­to

App­le pred­sta­vil aj úpl­ne novú fun­kciu – Live Pho­tos. Je to úpl­ne nová for­ma pre­ze­ra­nia fotiek, kto­rá umož­ní vyob­ra­ziť aj to, ako fot­ka vzni­ka­la a uká­zať jej sku­toč­nú atmo­sfé­ru. iPho­ne nafo­tí nie­koľ­ko zábe­rov za sebou (samoz­rej­me v naj­vyš­šej mož­nej kva­li­te) a násled­ne ti ich spus­tí na pár sto­tín sekun­dy ako video, dokon­ca aj so zvu­kom. Pek­ná vychy­táv­ka. Všet­ko sa samoz­rej­me bude dať zapnúť a vypnúť. Prá­ve vďa­ka tomu sa nemu­síš obá­vať toho, že kaž­dá fot­ka bude “živá”.

3D Touch

Jed­na z naj­väč­ších novi­niek, kto­rú sme mali mož­nosť na toh­to­roč­nej kon­fe­ren­cií vidieť, je urči­te 3D Touch, kto­rý nahrá­dza mul­ti-touch disp­lej. Nena­hrá­dza samoz­rej­me cha­rak­te­ris­tic­ké vlast­nos­ti disp­le­ja, kto­rý pozná­me dnes prak­tic­ky už od prvé­ho iPho­nu, ale dopĺňa ho o skve­lú fun­kciu For­ce Touch, kto­rá sa v prí­pa­de iPho­nu 6S bude nazý­vať 3D Touch. Je to pre­dov­šet­kým pre­to, lebo nej­de len o kla­sic­ký For­ce Touch ale For­ce Touch so znač­ne vylep­še­ný­mi fun­kcia­mi. Jed­na z nich je naprí­klad tá, že ponú­ka inú úro­veň klik­nu­tia (dopo­siaľ táto tech­no­ló­gia pod­po­ro­va­la len dva kli­ky).

Vďa­ka tej­to tech­no­ló­gii bude mož­né ovlá­dať iPho­ne omno­ho jed­no­duch­šie a rých­lej­šie ako kedy­koľ­vek pred­tým. Všet­ko čo bude potreb­né, bude len vyvi­nu­tie sil­nej­šie tla­ku na disp­lej. Navy­še, iOS 9 bol navr­hnu­tý pres­ne pre také­to ovlá­da­nie a tak bude všet­ko doko­na­lé a pri­ro­dze­né! iPho­ne 6S okrem iné­ho ponú­ka aj Tap­Tic Engi­ne, kto­rý môže­me poznať naprí­klad z Track­Pa­dov na nových Mac­Bo­okoch. Ide vlast­ne o úpl­ne novú gene­rá­ciu tech­no­ló­gie Mul­ti-Touch, mini­mál­ne tak o tom hovo­rí samot­ný App­le.

Táto tech­no­ló­gia je jed­no­du­cho fan­tas­tic­ká, momen­tál­ne ti ju však detail­nej­šie popí­sať nevie­me. Čosko­ro sa ale urči­te obja­via prvé videá, kto­ré ti uká­žu všet­ky jeho fun­kcie omno­ho bliž­šie!

Nové nabí­jač­ky a oba­ly

Spo­loč­nosť App­le ponúk­la pre nový iPho­ne aj špe­ciál­ne doc­ko­va­cie sta­ni­ce vyro­be­né z exklu­zív­nych mate­riá­lov, špe­ciál­ne vo far­bách zaria­de­nia. Okrem iné­ho sa môž­me tešiť aj na nové oba­ly, kto­ré však prav­de­po­dob­ne nebu­dú naj­lac­nej­šie.

Ver­zia pre ženy

Tak, ako sme dopre­du naz­na­čo­va­li, App­le dnes pred­sta­vil nový iPho­ne v ďal­šej fareb­nej varian­te nazý­va­nej “Rose Gold.” Ide o odtieň ružo­vej, kto­rá roz­ší­ri pale­tu farieb toh­to zaria­de­nie aj pre naše polo­vič­ky, kto­ré majú rad­šej čer­ve­né odtie­ne. Urči­te si tak pri tej­to novin­ke nejed­na žena prí­de na svo­je! Len tak mimo­cho­dom, je viac než mož­né, že o to, že App­le pred­sta­vi­lo túto far­bu sa pri­či­nil aj náš maga­zín, keď­že sme vyda­li ako prví ren­de­ry, kto­ré zdie­ľa­li naj­väč­šie weby na sve­te! :)

Cena a dostup­nosť

Urči­te ťa zau­jí­ma aj cena a dostup­nosť nové­ho iPho­nu, pre­to­že to je momen­tál­ne to naj­dô­le­ži­tej­šie, čo o novin­ke potre­bu­je kaž­dý správ­ny fanú­šik vedieť. Pred­pre­da­je začnú už 12. sep­tem­bra, ofi­ciál­ny pre­daj potom 25. sep­tem­bra. Žiaľ, u nás si bude potreb­né na túto Cuper­tin­skú novin­ku počkať, vzhľa­dom na to, že App­le logic­ky upred­nost­ňu­je väč­šie trhy. Už dnes ti však vie­me uká­zať mini­mál­ne pri­bliž­ný náhľad cien, za kto­ré sa bude nový iPho­ne pre­dá­vať u nás. (Ceny sú orien­tač­né nakoľ­ko na Slo­ven­sku nie je žia­den ofi­ciál­ny App­le Sto­re!)

iPho­ne 6S

iPho­ne 6S 16GB – 699€ 

iPho­ne 6S 64GB – 799€

iPho­ne 6S 128GB – 899€ 

iPho­ne 6S Plus

iPho­ne 6S Plus 16GB – 799€

iPho­ne 6S Plus 64GB – 899€

iPho­ne 6S Plus 128GB – 999€

Snímka obrazovky 2015-09-09 o 21.22.53zdroj:tento člá­nok bol uve­rej­ne­ný na svetapple.sk

Pridať komentár (0)