Nový výskum naz­na­ču­je, že mari­hu­ana môže zlep­šiť noč­né vide­nie

Timotej Vančo / 31. októbra 2016 / Zaujímavosti

Mari­hu­ana môže mať na naše telo rôz­ne zau­jí­ma­vé účin­ky. Nový výskum tvr­dí, že sa v nej nachá­dza aj nový poten­ciál – lep­šie noč­né vide­nie.

Nová štú­dia potvr­dzu­je, že mari­hu­ana uro­bí siet­ni­cu cit­li­vej­šou na svet­lo. To nezna­me­ná len lep­šie vide­nie v noci ale­bo v tme, ale hlav­ne aj lie­če­nie dege­ne­rá­cie oka cho­ro­ba­mi, ako reti­ni­tis pig­men­to­sa.

Znie to tro­chu div­ne, ale nie je to po prvý­krát, čo bolo potvr­de­né zlep­še­nie noč­né­ho vide­nia vďa­ka mari­hu­ane. Už pred 25 rok­mi den­ník The Guar­dian tvr­dil, že miest­ny rybár z Jamaj­ky, kto­rý den­ne faj­čil mari­hu­anu a pil rum, mal jedi­neč­nú schop­nosť „vidieť v tme“. Rov­na­ké tvr­de­nie pochá­dza aj z Maro­ka, keď hovo­ri­li o rybá­ro­vi, kto­rý faj­čil hašiš – pro­dukt z rast­li­ny mari­hu­any – a v roku 2002 sa tím ved­cov z USA a Špa­niel­ska roz­ho­dol ten­to feno­mén ďalej skú­mať.

really-know-smoking-marijuana

Foto: easyhealthoptions.com

Ved­ci dali jed­né­mu dob­ro­voľ­ní­ko­vi pla­ce­bo a ďal­ším trom hašiš. Vo výsled­koch sa uká­za­lo, že všet­ci tra­ja mali lep­šie noč­né vide­nie po poži­tí dro­gy. Ten­to výsle­dok pub­li­ko­va­li v roku 2004 v Jour­nal of Eth­no-Phar­ma­ca­lo­gy.

Medzi tými­to uda­los­ťa­mi a dneš­kom, ale pre­šlo už veľa rokov a nikto zatiaľ na bio­lo­gic­kej úrov­ni neodô­vod­nil, ako s efek­tom noč­né­ho vide­nia súvi­sí mari­hu­ana.

Nedáv­no priš­li ved­ci, kto­rí uká­za­li, že člo­vek pou­ží­val viac CB1 recep­to­rov (ku kto­rým sa psy­cho­ak­tív­na lát­ka mari­hu­any via­že). Tak­že boli pre­sved­če­ní, že ak sa nie­čo deje, tak sa to deje v siet­ni­ci než vo vizu­ál­nom kor­te­xe.

cannabis_web_1024

Foto: sciencealert.com

Ako prvý expe­ri­ment, ved­ci apli­ko­va­li syn­te­tic­ký kana­bi­no­id (lát­ka vytvo­re­ná v labo­ra­tó­riu, ako náh­ra­da kanabisu/marihuany) do tka­ni­va oka žub­rie­nok a pou­ži­li mik­ro­elek­tró­dy pre zme­ra­nie ich cit­li­vos­ti na svet­lo. Výsle­dok uká­zal väč­šiu cit­li­vosť oka na svet­lo po apli­ko­va­ní kana­bi­no­idu. Ich cit­li­vosť bola rapíd­ne zvý­še­ná na jas­né a záro­veň tlme­né sve­tel­né lúče.

Ved­ci boli schop­ní uká­zať, že sa to deje z dôvo­du kana­bi­no­idu via­za­né­ho na CB1 recep­to­ry, kto­ré brá­nia pro­te­ínu s náz­vom NKC­C1 umož­ňo­vať pre­sú­va­nie iónov chló­ru dnu a von z buniek urče­ným pre elek­tric­ký poten­ciál.

V skrat­ke, expe­ri­ment uká­zal, že kana­bi­no­id zni­žu­je kon­cen­trá­ciu iónov chló­ru vo vnút­ri siet­ni­ce a robí ju cit­li­vej­šou na sve­tel­né lúče.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt tadpole

foto: keyword-suggestions.com

Žub­rien­ky sa v reál­nom sve­te sna­žia vyhnúť pre­dá­to­rom a odplá­vať pred nimi. Ich pre­dá­to­ri sú tma­ví. Ved­ci ten­to pud využi­li a v akvá­riu roz­miest­ni­li rôz­ne tma­vé body a zdro­je svet­la. Ak zaží­na­li svet­lo, tak sa všet­ky žub­rien­ky sprá­va­li rov­na­ko, ale keď zača­li pou­ží­vať tma­vé body so spo­je­ním jem­né­ho svet­la, iba žub­rien­ky s apli­ko­va­ným kana­bi­no­idom sa vyhli poten­ciál­ne­mu „pre­dá­to­ro­vi“.

Tak­že mari­hu­ana môže mať aj taký­to zau­jí­ma­vý poten­ciál noč­né­ho vide­nia, napriek tomu musí­me počkať na výsku­my potvr­de­né aj na ľudoch.

Zdroj člán­ku: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com/easyhealthoptions.com

Pridať komentár (0)