Nový výskum naz­na­čuje, že mari­hu­ana môže zlep­šiť nočné vide­nie

Timotej Vančo / 31. októbra 2016 / Zaujímavosti

Mari­hu­ana môže mať na naše telo rôzne zau­jí­mavé účinky. Nový výskum tvrdí, že sa v nej nachá­dza aj nový poten­ciál – lep­šie nočné vide­nie.

Nová štú­dia potvr­dzuje, že mari­hu­ana urobí siet­nicu cit­li­vej­šou na svetlo. To nezna­mená len lep­šie vide­nie v noci alebo v tme, ale hlavne aj lie­če­nie dege­ne­rá­cie oka cho­ro­bami, ako reti­ni­tis pig­men­tosa.

Znie to tro­chu divne, ale nie je to po prvý­krát, čo bolo potvr­dené zlep­še­nie noč­ného vide­nia vďaka mari­hu­ane. Už pred 25 rokmi den­ník The Guar­dian tvr­dil, že miestny rybár z Jamajky, ktorý denne faj­čil mari­hu­anu a pil rum, mal jedi­nečnú schop­nosť „vidieť v tme“. Rov­naké tvr­de­nie pochá­dza aj z Maroka, keď hovo­rili o rybá­rovi, ktorý faj­čil hašiš – pro­dukt z rast­liny mari­hu­any – a v roku 2002 sa tím ved­cov z USA a Špa­niel­ska roz­ho­dol tento feno­mén ďalej skú­mať.

really-know-smoking-marijuana

Foto: easyhealthoptions.com

Vedci dali jed­nému dob­ro­voľ­ní­kovi pla­cebo a ďal­ším trom hašiš. Vo výsled­koch sa uká­zalo, že všetci traja mali lep­šie nočné vide­nie po požití drogy. Tento výsle­dok pub­li­ko­vali v roku 2004 v Jour­nal of Ethno-Phar­ma­ca­logy.

Medzi týmito uda­los­ťami a dneš­kom, ale pre­šlo už veľa rokov a nikto zatiaľ na bio­lo­gic­kej úrovni neodô­vod­nil, ako s efek­tom noč­ného vide­nia súvisí mari­hu­ana.

Nedávno prišli vedci, ktorí uká­zali, že člo­vek pou­ží­val viac CB1 recep­to­rov (ku kto­rým sa psy­cho­ak­tívna látka mari­hu­any viaže). Takže boli pre­sved­čení, že ak sa niečo deje, tak sa to deje v siet­nici než vo vizu­ál­nom kor­texe.

cannabis_web_1024

Foto: sciencealert.com

Ako prvý expe­ri­ment, vedci apli­ko­vali syn­te­tický kana­bi­noid (látka vytvo­rená v labo­ra­tó­riu, ako náh­rada kanabisu/marihuany) do tka­niva oka žub­rie­nok a pou­žili mik­ro­elek­tródy pre zme­ra­nie ich cit­li­vosti na svetlo. Výsle­dok uká­zal väč­šiu cit­li­vosť oka na svetlo po apli­ko­vaní kana­bi­no­idu. Ich cit­li­vosť bola rapídne zvý­šená na jasné a záro­veň tlmené sve­telné lúče.

Vedci boli schopní uká­zať, že sa to deje z dôvodu kana­bi­no­idu via­za­ného na CB1 recep­tory, ktoré brá­nia pro­te­ínu s náz­vom NKCC1 umož­ňo­vať pre­sú­va­nie iónov chlóru dnu a von z buniek urče­ným pre elek­trický poten­ciál.

V skratke, expe­ri­ment uká­zal, že kana­bi­noid zni­žuje kon­cen­trá­ciu iónov chlóru vo vnútri siet­nice a robí ju cit­li­vej­šou na sve­telné lúče.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt tadpole

foto: keyword-suggestions.com

Žub­rienky sa v reál­nom svete sna­žia vyhnúť pre­dá­to­rom a odplá­vať pred nimi. Ich pre­dá­tori sú tmaví. Vedci tento pud využili a v akvá­riu roz­miest­nili rôzne tmavé body a zdroje svetla. Ak zaží­nali svetlo, tak sa všetky žub­rienky sprá­vali rov­nako, ale keď začali pou­ží­vať tmavé body so spo­je­ním jem­ného svetla, iba žub­rienky s apli­ko­va­ným kana­bi­no­idom sa vyhli poten­ciál­nemu „pre­dá­to­rovi“.

Takže mari­hu­ana môže mať aj takýto zau­jí­mavý poten­ciál noč­ného vide­nia, napriek tomu musíme počkať na výskumy potvr­dené aj na ľudoch.

Zdroj článku: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com/easyhealthoptions.com

Pridať komentár (0)