Nový Zéland ude­lil ľud­ské prá­va rie­ke

Ľubica Račeková / 6. apríla 2017 / Eko

zdroj: oxfordpoetryelection.com

Na Novom Zélan­de si prí­ro­du vážia.

Je zau­jí­ma­vé, že na Slo­ven­sku nemá prá­va ešte ani pes a stá­le je pova­žo­va­ný len sa vec. No na Novom Zélan­de dali prá­va rie­ke. Tamoj­ší ľudia za ňu vraj dlho bojo­va­li a opla­ti­lo sa. Rie­ka Whan­ga­nui Iwi je naj­dl­h­šou splav­nou rie­kou v kra­ji­ne a nedáv­no dosta­la svoj práv­ny sta­tus.

Chris Fin­la­y­son, jeden z minis­trov v par­la­men­tne Nové­ho Zélan­du, sa vyjad­ril: “Viem, že nie­kto­rí ľudia si budú hovo­riť, že je div­né dať prí­rod­né­mu zdro­ju prá­va,” pove­dal a dodal, že pod­ľa neho to nie je nič zvlášt­ne.

pinterest.com

Bol to sku­toč­ne dlhý boj. Za rie­ky Whan­ga­nui iwi bojo­va­li ľudia od roku 1850. Člo­vek, kto­rý rie­ku zastu­po­val pre­hlá­sil: “Vždy sme vede­li, že je nede­li­teľ­ným cel­kom, kto­rý zahŕňa všet­ky fyzic­ké i duchov­né prv­ky z hôr cen­trál­ne­ho Sever­né­ho ostro­va až k moru.”

pexels.com

Miest­ne kme­ne, kto­ré žijú pop­ri rie­ke sú s ňou veľ­mi spä­té. “Kme­ne Whan­ga­nui si berú ich mená, ich ducha a svo­ju silu z veľ­kej rie­ky… Ľudia hovo­ria — Ja som rie­ka. Rie­ka je mnou.” Títo ľudia boli dokon­ca aj v par­la­men­te pri pri­ja­tí záko­na. Pri finál­nom číta­ní návrhu záko­na zača­li spie­vať.

Verí­me, že aj na Slo­ven­sku si viac začne­me vážiť prí­ro­du a živé bytos­ti. Napriek tomu, že u nás neži­jú žiad­ne kme­ne, aj my máme krás­ne prí­rod­né pamiat­ky, kto­ré je potreb­né zacho­vá­vať. Prvým kro­kom vpred by mohol byť prá­ve spo­mí­na­ný zákon o tom, že pes nie je vec. Ako by si hla­so­val ty?

Zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)