Nový Zéland upúšťa od striktnej vízovej politiky. Za všetko môže kivi

Jakub Horváth / 15. mája 2018 / Zaujímavosti

zdroj: flickr.com
  • Nový Zé­land je os­trovný štát s úžas­nou fau­nou a fló­rou.
  • Je ces­to­va­teľ­ským snom mno­hých na­šin­cov.
  • Nie kaž­dému sa však po­darí zís­kať ví­zum, a tak iba zo­pár „vy­vo­le­ných“ má toto pri­vi­lé­gium, Ppre všet­kých však svitá nová ná­dej.
  • A to všetko vďaka kivi.

 

Špe­ci­fi­kom tejto kra­jiny je tiež bo­hatá pro­duk­cia do­slova ton ovo­cia. V kra­jine sa vo veľ­kom pes­tujú cit­róny, ja­blká, ja­hody, po­ma­ranče a tiež kivi. Brit­ský por­tál The Gu­ar­dian in­for­mo­val, že sve­tový do­pyt po kivi tento rok vzrás­tol o jednu pä­tinu. Dô­vo­dom tohto ná­rastu je hlavne do­pyt z Číny. V dô­sledku toho pä­tina plo­dov stále čaká na krí­koch a nemá ju kto zbie­rať.

Kra­jina tak pr­vý­krát v his­tó­rii rieši prob­lém ne­dos­tatku lo­kál­nych pra­cov­ní­kov. Re­a­guje na to zvoľ­ne­ním ví­zo­vej po­li­tiky, na­koľko chce do zberu za­po­jiť aj za­hra­ničnú pra­covnú silu. Pre­mi­érka No­vého Zé­landu, Ja­cinda Ar­dern, na margo vznik­nu­tej si­tu­ácie uviedla:

„Po­sledná vec, ktorú chceme, je hni­júce ovo­cie na stro­moch alebo pod nimi.“

Ako dobre vieme, ví­zová po­li­tika tejto kra­jiny je striktná. Ak to pre­miet­neme do čí­sel, tzv. wor­king ho­li­day visa na Nový Zé­land môže zís­kať len 100 Slo­vá­kov ročne. V po­rov­naní so su­sed­ným Čes­kom je to veľmi málo, na­koľko kvóta pre Českú re­pub­liku je 1 200 Če­chov ročne. Fak­to­rom roz­ho­du­jú­cim o úspe­chu v tomto smere je rých­losť vy­pl­ne­nia a odo­sla­nia for­mu­lára.

Ďal­šími pod­mien­kami zís­ka­nia a týchto víz je vek 18-35 ro­kov, ob­čian­stvo SR, bez­det­nosť, žia­dosť môžu po­slať aj man­že­lia, je platné 12 me­sia­cov. Wor­king ho­li­day ví­zum na Nový Zé­land však mô­žete zís­kať len raz v ži­vote. Na­vý­še­nie vyš­šie uve­de­nej kvóty no­vo­zé­land­ská vláda za­tiaľ ne­uvá­dza. Mo­men­tál­nou stra­té­giou kra­jiny je čo naj­rých­lej­šie rie­šiť vznik­nutú si­tu­áciu, a tak umožní v sa­doch pra­co­vať aj cu­dzin­com, ktorí sú v kra­jine na tu­ris­tické či štu­dent­ské víza.

To je skvelá prí­le­ži­tosť pre všet­kých, ktorí tú­žia nav­ští­viť túto kra­jinu a na­vyše si za­ro­biť. Stačí si zo­hnať kla­sické víza, zba­liť si ku­for a ísť. Na zá­klade na­ria­de­nia ta­moj­šej vlády, ovo­ci­nár­ske firmy mu­sia vy­plá­cať mi­ni­málnu ho­di­novú mzdu vo výške 16,5 no­vo­zé­land­ského do­lára, čo je v pre­počte tak­mer 10 eur na ho­dinu.

Na zá­klade tohto vý­voja mô­žeme v bu­dúc­nosti pred­po­kla­dať na­vý­še­nie zo­znamu wor­king ho­li­day visa, čo umožní nav­ští­viť túto kra­jinu via­ce­rým Slo­vá­kom ako len „vy­vo­le­nej stovke“.

Zdroj: The Gu­ar­dian

Pridať komentár (0)