Oficiálne pravidlá súťaže „Cesta 66“

pexels-photo-210112
pexels.com

PRE ÚČASŤ ALEBO VÝHRU NIE JE POTREBNÁ ŽIADNA KÚPA.

Tieto Oficiálne pravidlá súťaže sú platné iba v Slovenskej republike.

 1. Záväzný súhlas. Prihlásením sa do súťaže („Súťaž“) popísanej nižšie vstupujete do elektronického zmluvného vzťahu so Sponzorom, ktorý je viazaný týmito Oficiálnymi pravidlami Súťaže. Sponzor Vám odporúča, aby ste si vytlačili a uschovali kópiu týchto oficiálnych pravidiel pre Vašu
 2. Súťaž Vám sprístupnila spoločnosť
 3. Súťaž začína 24. septembra 2018 od 10:00 hod. a končí15. októbra 2018 do 24:00 hod. („doba trvanie“).
 4. Spôsobilosť. Súťaž je určená len tým osobám, ktoré dosiahli vek dospelosti v Slovenskej republike (18 rokov) a sú spôsobilé na právne úkony. Súťaž sa riadi všetkými platnými zákonmi a nariadeniami a uskutočňuje sa v Slovenskej Zamestnanci Sponzora ani žiadne pridružené osoby, distribútori či predajcovia, ich zástupcovia alebo členovia ich najbližšej rodiny, ani osoby žijúce v tej istej domácnosti nemajú právo zúčastniť sa ani vyhrať.
 5. Prihláška. Súťaž je dostupná na oficiálnom Youtube profile Startitup s.r.o. bude realizovaná formou odpovedi na otázku a následného náhodného losovania stranou Startitup s.ro. Pre zaradenie do súťaže účastník uvedie svoju e-mailovú adresu alebo účet na Instagram. Účastník sa do súťaže prihlási po zadaní správnej odpovede v komentáre, ktorého udelenie je nevyhnutné na účely účasti v súťaži.
 6. Súťaž. Súťaž je dostupná na na webovej stránke startitup.sk a na oficiálnom Youtube profile Startitup s.r.o.
 7. Výhra a Výber výhercu. Celkom sa súťaží o víkend s vozidlom Sponzora. VÝHERCA CENY JE OPRÁVNENÝ ZÍSKAŤ CENU LEN RAZ A MUSÍ PRITOM SPLNIŤ VŠETKY POŽIADAVKY UVEDENÉ V TÝCHTO OFICIÁLNYCH PRAVIDLÁCH. Ceny sú neprenosné, výherca ceny ich nemôže nahradiť a nie je možné ich vymeniť za hotovosť a v žiadnom prípade nebude ponúknutá náhrada. Všetky dane, poplatky, clo, prirážky, ak nejaké existujú, v súvislosti s udelením výhry sú vo výhradnej zodpovednosti výhercu. Sponzor si vyhradzuje právo na náhradu ceny rovnakej alebo vyššej hodnoty z akéhokoľvek dôvodu. Všetky ceny budú prístupné výhercom do tridsiatich dní od žrebovania. Sponzor zaviaže doručovateľa Cien ku kontrole totožnosti a plnoletosti výhercu súťaže.
 8. Vylúčenie Sponzor nezodpovedá za žiadne Vstupy do súťaže, ktoré prídu oneskorene, ktoré meškajú, sú nemiestne, nečitateľné alebo neúplné a Sponzor nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne systémové chyby a poruchy, mechanické poruchy zariadení, vírusy, útoky hackerov, chybné prenosy a iné telekomunikačné poruchy. Dôkaz o prenose nie je dôkazom o podaní prihlášky. Vstupom do Súťaže každý účastník súhlasí s tým, že bude viazaný týmito Oficiálnymi pravidlami a rozhodnutiami Sponzora. Oneskorené, urážajúce a vulgárne vstupy budú technicky zablokované.
 9. Právo na zrušenie alebo ukončenie. Ak z akéhokoľvek dôvodu nemôže súťaž prebiehať podľa plánu, vrátane infikovania počítačovým vírusom, červami, manipulácie, neoprávneného zásahu, podvodu, technických porúch, poškodenia údajov, útokov hackerov, chybných prenosov, zásahu vyššej moci alebo akejkoľvek inej príčiny mimo kontroly Sponzora, ktorá môže narušiť alebo ovplyvniť administráciu, bezpečnosť, spravodlivosť, integritu alebo správnu realizáciu Súťaže, si sponzor vyhradzuje právo podľa svojho vlastného uváženia na zrušenie, ukončenie, úpravu alebo pozastavenie Súťaže. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie týchto Oficiálnych pravidiel bude považovať za neplatné alebo nevykonateľné, všetky ostatné ustanovenia zostanú v plnej platnosti a účinnosti.
 10. Povolenie na použitie Ktorýkoľvek potenciálny výherca svojou prihláškou do Súťaže udeľuje Sponzorovi povolenie k používaniu jeho alebo jej mena, miesta pobytu a podoby podľa spôsobu vykonávania Súťaže, vrátane kontaktovania výhercu s cieľom oznámiť mu výhru a zaslať požiadavku na odsúhlasenie správnosti adresy. Sponzor si vyhradzuje toto právo, môže sa však rozhodnúť, že toto právo nevyužije.
 11. Oslobodenie od Každý účastník tým, že sa zúčastní súťaže, a výhercovia tým, že vyhrajú cenu, uvoľňujú Sponzora a pobočky Sponzora distribútorov a predajcov a ich zástupcov, riaditeľov, úradníkov, agentov a zamestnancov, spod akejkoľvek zodpovednosti, nárokov a úkonov akéhokoľvek druhu za akékoľvek poškodenie, stratu alebo zranenie (s vylúčením smrti alebo osobného zranenia spôsobeného nedbanlivosťou) vyplývajúcej z účasti v Súťaži, a čo sa týka výhercov, prijatia, používania, zneužitia, vlastnenia, straty alebo nesprávneho využitia cien.
 12. Správanie. Svojou účasťou vyjadrujete súhlas s tým, že budete dodržiavať a budete viazaný týmito Oficiálnymi pravidlami. Nedodržanie týchto oficiálnych pravidiel môže viesť k diskvalifikácii alebo nespôsobilosti pre získanie Ďalej súhlasíte s tým, že budete dodržiavať a budete viazaný rozhodnutiami Sponzora, ktoré budú vo všetkých ohľadoch konečné. Sponzor si vyhradzuje právo podľa svojho vlastného odôvodneného uváženia na diskvalifikáciu každej osoby, o ktorej zisti nasledovné: (a) osoba manipuluje alebo sa snaží manipulovať s postupom súťaže a/alebo so stránkou súťaže; (b) osoba porušuje tieto Oficiálne pravidlá; (c) osoba koná nešportovo alebo rušivým spôsobom, alebo s úmyslom obťažovať, zneužívať, vyhrážať sa alebo obťažovať iné osoby.
 13. Vyhlásenie. Cena bude odovzdaná tak, ako je, a Sponzor v plnom rozsahu povolenom zákonom odmieta akékoľvek zastúpenie alebo záruky akéhokoľvek druhu týkajúce sa Avšak nič v týchto pravidlách nesmie mať vplyv na Vaše zákonné práva vo vzťahu k produktu Sponzora, ktorý získate ako Cenu.
 14. Rozhodné právo a Súťaž sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Oznámenie o ochrane osobných údajov pre účastníkov súťaže „Cesta 66“

I. Aký je účel tohto oznámenia?

Účelom tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov pre účastníkov súťaže „Cesta 66“ (ďalej len „Oznámenie”), je poskytnúť účastníkom súťaže „Cesta 66“ prehľadné informácie týkajúce sa spracúvania ich osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Na účel zosúladenia tohto Oznámenia s platnými právnymi predpismi ochrany osobných údajov, možno v tomto Oznámení v budúcnosti vykonať potrebné zmeny alebo ho prípadne nahradiť novým Oznámením.

II. Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť.

III. Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje v rozsahu: (i) meno, (ii) priezvisko, (iii) emailová adresa/instagrom účet (iv) adresa pro doručení výhry (iba v prípade výhercov), sú spracúvané na účel konania súťaže (organizácia a vyhodnotenie) a kontaktovania úspešných účastníkov súťaže prostredníctvom adresy elektronickej pošty (e-mailu) v prípade výhry a doručení výher. Na iný účel, ako je uvedený v tomto bode, Vaše osobné údaje nespracúvame.

IV. Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. (1) písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, na základe právneho základu – spracovanie je nevyhnutné na účely plnenia zmluvy

V. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Po odoslaní cien výhercom budú osobné údaje účastníkov vymazané, najneskôr však po 6 mesiacov z dôvodu ochrany oprávnených záujmov Sponzora po ukončení súťaže.

VI. Aké máte práva?

Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k Vašim osobným údajom nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na ich opravu,
 • právo na ich vymazanie,
 • právo na obmedzenie ich spracúvania,
 • právo na prenosnosť Vašich osobných údajov,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.

Okrem vyššie uvedených práv, právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Kontaktné údaje na Úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27 Slovenská republika IČO: 36064220

email: [email protected] https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

VII. Dodatočné informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov

Príjemcovia Vašich osobných údajov

Údaje poskytnuté súťažiacim môžu okrem sponzora, technického správcu, spracovávať ako spracovateľ marketingovej spoločnosti poverenej usporiadateľom súťaže, a to spôsobom obvyklým pre zaisťovanie súťaží, doručovateľskej spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovné, daňoví a právny poradcovia. Prístup k osobným údajom budú mať Startitup s.r.o. Galvaniho 17/B
Bratislava 821 04, Slovenská republika, IČO: 47 759 089

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín mimo územia EÚ a EHS.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Informácie ohľadom používania cookies nájdete na stránke https://www.startitup.sk/pravidla-pouzivania-suborov-cookies-cookies-policy/

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech