Objav svet s GoDis­co­ver. Slo­ven­ská apli­ká­cia, ktorá má šancu pre­ra­ziť.

Ľudovít Nastišin / 3. február 2015 / Business

Prí­beh apli­ká­cie GoDis­co­ver sa začal písať minulý rok na Star­tup Wee­kend-e v Bra­ti­slave. Na začiatku išlo len o par­tiu kama­rá­tov z Pieš­ťan, ktorí sa chceli najmä zaba­viť. Motív myš­lienky vzi­šiel z výletu Lukáša Imri­cha po Bal­káne, počas kto­rého nav­ští­vil 10 miest za necelé dva týždne. Myš­lienka samotná sa však zro­dila až na SW: “Sadol som si s Janom Mik­lá­šom a roz­mýš­ľali sme, čo spra­viť. Vedeli sme, že potre­bu­jeme nápad usku­toč­ni­teľný do 54 hodín. Hľa­dali sme niečo jed­no­du­ché a mňa napa­dol Tin­der pre mest­ské pamiatky. Jano sa nach­víľu zamys­lel a pove­dal, že by to šlo. Tak vzni­kol GoDis­co­ver”.

Star­tUp Wee­kend im uká­zal, ako veľmi sa dá zaba­viť, keď člo­vek robí na nie­čom, čo ho baví. To bol aj dôvod, prečo tam šli. Užili si kopec zábavy. Až toľko, že ani nevy­chá­dzali z miest­nosti. Jedli, spali a pra­co­vali na jed­nom mieste. Víkend pre­šiel, nad­še­nie opadlo a väč­šina tímu sa vrá­tila k svo­jim povin­nos­tiam. Na to aby mohol GoDis­co­ver pokra­čo­vať potre­bo­val Lukáš co-foun­dera s tech­no­lo­gic­kým záze­mím. Pre­šlo pár stret­nutí a spo­jil sily so Samu­e­lom Lás­kom: “Je to mladý per­spek­tívny cha­lan a per­fektne mu to myslí. Vyhral pre­došlý roč­ník SW Bra­ti­slava a neskôr sa pri­dal ku Kick­Re­sume. Pomoc mu ešte pri­sľú­bil aj Majo, gra­fik z pôvod­ného tímu.

Situ­ácia sa začala vyví­jať sľubne a o GoDis­co­ver rás­tol záu­jem. Cha­lani boli pozvaní do Hub­Raum Kra­kowthe SPOT, kde mali mož­nosť “pitc­hnúť”. Dostali sa aj do užšieho výberu BOOS­TER-aSTAR­TU­PY­ARD akce­le­rá­tora. Nako­niec ich však nikde nepri­jali, pre­tože reálne mali len nápad a to vo veľmi kon­ku­renč­nom sek­tore. Nastal tak krátky útlm. GoDis­co­ver je však zasa späť: “Medzi­ča­som som sa so Samom pre­su­nul do Bra­ti­slavy a kon­com janu­ára sme začali znovu makať”.

Pri­már­nym cie­ľom GoDis­co­ver je pomôcť štu­den­tom, ktorí sú na zahra­nič­ných štu­dij­ných poby­toch. “Sám som bol v tejto pozí­cii a viem, že spon­tánne výlety nie sú ničím výni­moč­ným. Neraz sa stane, že sa ocit­nete v meste bez aké­ho­koľ­vek plánu či tuše­nia, čo oča­ká­vať.” Práve v týchto situ­áciách má GoDis­co­ver pomôcť. Vďaka fot­kám naz­načí, čo je v okolí. Štu­dent či turista si fotky prejde a označí “like-om” tie, čo sa mu páčia. Ostatné nechá tak. Vo výsledku dostane mapu uka­zu­júcu cestu k pamiat­kam, o ktoré pre­ja­vil záu­jem.

Hlav­nou výzvou pre tím GoDis­co­ver je však pocho­piť, čo uží­va­teľ v danom momente chce a odpo­ru­čiť mu práve to. Znie to jed­no­du­cho, no vôbec to nie je tri­viálny prob­lém. Vez­mite si Európu, kaž­dých pár kilo­met­rov je tu iný národ s inou kul­tú­rou a mierne odliš­ným vní­ma­ním sveta.” GoDis­co­ver chce vyz­dvi­hnúť uni­kát­nosť kaž­dého náv­štev­níka a nedo­vo­liť, aby mu ušli zau­jí­mavé zážitky na danom mieste. Jed­nou z ciest je dať ľuďom mož­nosť zachy­tiť mesto z ich pohľadu pro­stred­níc­tvom fotiek. Keď to miesto nav­štívi nie­kto iný s podob­nými pre­fe­ren­ciami, GoDis­co­ver zaistí aby o fotke vedel. “Nech­ceme však všetko rie­šiť algo­rit­mami”. GoDis­co­ver vie tak­tiež rýchlo zdie­ľať odpo­rú­ča­nia kama­rá­tov o danom meste a okam­žite vám dať vedieť o všet­kom, čo by sa vám mohlo páčiť. Podobne môžete cez GoDis­co­ver odpo­ru­čiť kama­rá­tom vaše obľú­bene miesta.

Na záver nám Lukáš ponú­kol aj svoj pohľad na Star­tup scénu u nás doma. Podľa neho má Slo­ven­sko a celý východný blok neus­tály hlad po úspe­chu a ľudia tu dokážu obe­to­vať nesku­točne veľa. Je tu však len pár mesia­cov ale aj tak už sti­hol SW BA a ZA. “Na oboch podu­ja­tiach boli super orga­ni­zá­tori, ktorí sa zriekli voľ­ného času a ener­gie na to aby pomohli”. Úro­veň vraj bola veľmi slušná. “Na Star­tup Awards ma zasko­čila hlavne kva­lita samot­ného podu­ja­tia. The SPOT roz­be­hol vlastný akce­le­rá­tor s via­ce­rými fázami, kde tímy pri­ve­die od myš­lienky až po agre­sívnu expan­ziu. Opäť sym­pa­tický počin”. Na záver Lukáš ešte dodáva: “A k tomu všet­kému máme pre­zi­denta, ktorý je sym­pa­ťák a naklo­nený Star­tUp-om :)”.

Pridať komentár (0)