Obrov­ská sily prí­ro­dy na fot­kách — foto­graf sa 6 rokov venu­je fote­niu oce­ána

existuje.sk / 17. septembra 2016 / Zaujímavosti

Matt Bur­gess je foto­graf z Aus­trá­lie, kto­ré­ho neuve­ri­teľ­ne fas­ci­nu­je oce­án. Oce­án opi­su­je ako nála­do­vý. Svet­lo, kto­ré vzni­ká medzi oblo­hou a vodou tie­to nála­dy zobra­zu­je. Pozri si tie­to fot­ky a kochaj sa!

I Capture The Ocean And Its Many Moods

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na existuje.sk.

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

I Capture The Ocean And Its Many Moods

zdroj člán­ku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: existuje.sk

Pridať komentár (0)