Ochranári zvierat vyvolali búrlivú diskusiu okolo „kožušinovej záľuby“ Dominiky Cibulkovej

  • Dominika Cibulková je našou elitnou tenistkou, ktorá sa netají tým, že nemá problém investovať do jedného kožucha aj 40-tisíc eur
  • Vďaka svojej popularite nielen na sociálnych sieťach má dosah na široké spektrum ľudí
  • Mnohí preto očakávajú, že v otázkach, ktoré vo svete rezonujú, pôjde príkladom
pol
Instagram Dominika Cibulková, unsplash.com
  • Dominika Cibulková je našou elitnou tenistkou, ktorá sa netají tým, že nemá problém investovať do jedného kožucha aj 40-tisíc eur
  • Vďaka svojej popularite nielen na sociálnych sieťach má dosah na široké spektrum ľudí
  • Mnohí preto očakávajú, že v otázkach, ktoré vo svete rezonujú, pôjde príkladom

 A to aj v oblasti ochrany zvierat. Nestalo sa tak a na margo Dominikinho správania reagovala príspevkom  aj Slovenská aliancia ochrancov zvierat /SAOZ/. 

„Keď dvaja ľudia robia to isté, výsledok nemusí byť rovnaký. Ťažko si položiť otázku kde sa berie tá bezcitnosť. Byť bohatý a slávny neznamená, že môže človek ubližovať iným. Plné konto, ale prázdne a chladné srdce Dominika,” vysvetľuje organizácia na svojom Facebooku

Zobraziť celú galériu (6)
zdroj: fb:Slovenská aliancia ochrancov zvierat /SAOZ/

Príspevok na facebooku za krátky čas získal 2,6 tisíc lajkov a stal sa virálnym. Všetko spôsobila fotografia, na ktorej pózuje v kožuchu, ktorý je vyrobený z kože bielych opíc. Ekológovia zo združenia Eko Inak zverejnili na  Facebooku vyhlásenie, ktoré zdieľali tisícky ľudí. Píše sa v ňom:

„Čo sa musí stať človeku, keď má potrebu nosiť na sebe kožuch z opice. Prečo dokáže byť tak krutý, iba kvôli spoločenskému postaveniu? Prečo sa cíti športovkyňa o niečo viac v kožušine, ktorú nepotrebuje? Keď vie, že pri výrobe zomierajú desiatky stovky živých tvorov, ktoré žili biedny život, týrané len aby si tento luxus niekto kúpil a cítil sa v ňom ..krajšie? lepšie? Hodnotnejšie?“

Ľudia Dominike vyčítali aj to, že viac ako o jej podpore mladých talentov či iných charitatívnych akcií, je počuť o tom, aké šperky nosí a akú má novú kabelku. Za vzor jej dávajú populárneho tenistu Novaka Djokoviča, ktorý za svoje zarobené milióny otvoril už niekoľko reštaurácií, v ktorých môžu jesť chudobní zadarmo.

Ročný tréning s Dominikou stojí 44 tisíc eur

Bratislava má aj tenisovú akadémiu Dominiky Cibulkovej. Ročný tréningový plán stojí klienta 44-tisíc eur a s Dominikou si zahrá 2-krát mesačne. Táto cena tak zahŕňa individuálne tréningy s Dominikou, komplexný dohľad nad celým tréningovým procesom (analýza hry, návrhy na zlepšenie hry) a plánovanie turnajov.

Zobraziť celú galériu (6)
zdroj: fb:Dominika Cibulková

V rámci akadémie je možnosť navštíviť aj tenisový camp, ktorý trvá takmer týždeň a jeho cena je tisíc eur, pričom prebieha tiež pod dozorom slávnej tenistky. V ponuke akadémie sú aj programy pre profesionálnych tenistov. Tie už sú bez tréningov s Dominikou a cena sa pohybuje od 16-tisíc do 30-tisíc eur za rok.

Vďaka výhram na turnajoch má 12,4 mi­li­óna do­lá­rov

V sú­čas­nosti reb­rí­ček WTA (Wo­men´s Ten­nis As­so­cia­tion) za­ra­dil Do­mi­niku na 30. miesto v hod­note za­ro­be­ných tzv. prize mo­ney po­čas ce­lej ka­ri­éry. Do­mi­nika si za­tiaľ množ­stvom úspeš­ných vý­hier na svoj účet pri­pí­sala viac ako 12,4 mi­li­óna do­lá­rov. V reb­ríčku naj­lep­šie pla­te­ných Slo­vá­kov, ktorý ta­kisto už pra­vi­delne zo­ra­ďuje For­bes, Do­mi­nika fi­gu­ruje na 9. mieste ako je­diná žena. So zá­rob­kom 2,9 mi­li­óna eur.


Naša te­ni­sová hviezda sama seba ne­po­va­žuje za typ na ris­kantné in­ves­tí­cie a svoje za­ro­bené pe­niaze naj­čas­tej­šie in­ves­tuje do ak­cií, fon­dov, dl­ho­pi­sov a ne­hnu­teľ­ností. V sú­čas­nosti vlast­nia spolu s man­že­lom, Mi­cha­lom Na­va­rom nie­koľko by­tov v bra­ti­slav­skom Sta­rom Meste a teniska má tiež podiel v novej prevádzke The Velvet.

Vy­soký zá­ro­bok však nie vždy pred­sta­vuje len vý­hody. Naša te­ni­sová hviezda kvôli vy­so­kým od­vo­dom za zdra­votné a so­ciálne po­is­te­nie do­konca zva­žo­vala zmenu trva­lého byd­liska. Už nie­koľko ro­kov mé­diami ko­luje in­for­má­cia o tom, že po­ku­kuje po Mo­nacu, pre­tože ako pred ča­som pre­zra­dila pre týž­den­ník Plus 7 dní jej mama: „Do So­ciál­nej po­is­ťovne platí me­sačne 1 334 eur a zdra­votné po­is­te­nie má 550 eur me­sačne. V prin­cípe však nič z tých za­pla­te­ných pe­ňazí nemá, ani mať ne­bude.“

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech