Od dnes už zviera na Slovensku oficiálne nie je vecou

  • Slo­ven­sko sa doč­kalo vý­znam­nej le­gis­la­tív­nej zmeny za­me­ra­nej na ochranu zvie­rat
  • Začína platiť práve dnes
alvan-nee-259129-unsplash
Unsplash
  • Slo­ven­sko sa doč­kalo vý­znam­nej le­gis­la­tív­nej zmeny za­me­ra­nej na ochranu zvie­rat
  • Začína platiť práve dnes

Mení sa do­te­raj­šia de­fi­ní­cia zvie­raťa v zá­kone, po prs­toch sa klepne aj mno­ži­te­ľom psov a po­sil­ne­nia sa doč­kajú aj ve­te­ri­nárni in­špek­tori, ktorí už viac ne­budú mať zvia­zané ruky. Zo­znam zmien uzat­vára aj zá­sadný škrt vo fun­go­vaní cir­ku­sov. Vyplýva to z novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú 95 hlasmi v máji schválili poslanci NR SR.

Aké sú novinky?

Ma­ji­te­lia budú po novom už od dnes po­vinní dať psa za­či­po­vať naj­ne­skôr do 12 týž­dňov od jeho na­ro­de­nia. Ta­káto po­vin­nosť za­bez­pečí kom­pletnú evi­den­ciu psov v Cen­trál­nom re­gis­tri spo­lo­čen­ských zvie­rat. Mno­ži­te­lia tak budú presne iden­ti­fi­ko­va­teľní a pos­ti­ho­vaní.

Či­po­va­nie za­bez­pe­čia ve­te­ri­nárni le­kári, ktorí budú mu­sieť psa do 24 ho­dín od za­či­po­va­nia za­e­vi­do­vať do CRSZ (Centrálny register spoločenských zvierat). Ve­te­ri­nár bude mať taktiež právo vy­zvať vlast­níka psa na pre­uká­za­nie do­kladu to­tož­nosti. Pri zmene ma­ji­teľa bude mu­sieť pô­vodný vlast­ník psa na­hlá­siť zmenu i údaje o no­vom vlast­ní­kovi do 21 dní pro­stred­níc­tvom ve­te­ri­nára. Ak pes zo­mrie, bude po­trebné ho ve­te­ri­ná­rovi na­hlá­siť do 21 dní.

V da­ta­báze majú byť jasne za­zna­čené po­hyby psov a zmeny ich vlast­ní­kov. Ve­te­ri­nárni in­špek­tori tak budú môcť ľahko vy­ti­po­vať po­doz­ri­vých ma­ji­te­ľov a prísť ich skon­tro­lo­vať. Psy na­ro­dené do 31. au­gusta 2018 budú mu­sieť byť za­či­po­vané naj­ne­skôr do 31. au­gusta 2019.

Ze­fek­tívniť by sa mala aj ochrana práv zvie­rat, najmä pred tý­ra­ním tým, že sa po­sil­nia prá­vo­moci ve­te­ri­nár­nych in­špek­to­rov. V prí­pade po­doz­re­nia z tý­ra­nia budú mať právo vstú­piť na po­ze­mok aj bez prí­tom­nosti po­lí­cie. Re­zort taktiež za­vá­dza po­kuty pre osoby, ktoré svo­jich psov ne­za­e­vi­dujú. Fy­zické osoby môžu do­stať po­kutu do 800 eur, práv­nické až do 3500 eur.

No­vela tiež nad­vä­zuje na trestný zá­kon v prí­pade otrá­ve­nia zvie­rat. Za tý­ra­nie zvie­raťa sa bude po­va­žo­vať aj to, keď zviera ne­zom­rie hneď, ale kvôli sil­nej bo­lesti a jej ná­sled­kom bude ne­vy­hnutná jeho euta­ná­zia.

Zme­niť sa má aj prí­stup k cir­ku­so­vým zvie­ra­tám. Vy­brané druhy divo ži­jú­cich zvie­rat už ne­bude možné vy­uží­vať na ve­rejné vy­stu­po­va­nie, čiže také, kde by mu­seli pred­vá­dzať člo­ve­kom na­učené a v prí­rode sa bežne ne­vys­ky­tu­júce sprá­va­nie.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech