Odo­my­kajte Drop­box pomo­cou Tou­chID

LUKY GAŠPARÍK JR. / 23. október 2014 / Business

Služba Drop­box aktu­ali­zo­vala svoju ofi­ciálnu iOS apli­ká­ciu s celým radom nových fun­kcií, vrá­tane plnej opti­ma­li­zá­cie pre iPhone 6 a iPhone 6 Plus.

Naj­väč­šou novin­kou nového updatu je mož­nosť odo­my­ka­nia pomo­cou Tou­chID a zvý­še­nie cel­ko­vej sta­bi­lity a výkonu. Drop­box vydal zatiaľ jeho poslednú aktu­ali­zá­ciu krátko po vydaní nového iOS 8.

Drop­box je však iba jed­ným z mno­hých, ktorí zaviedli iden­ti­fi­ká­ciu pomo­cou Tou­chID. Pomo­cou vášho odtlačku budete môcť odo­my­kať už takisto aj apli­ká­cie ako Ama­zon, Mint, Sim­ple, Ever­note alebo 1Pas­sword.

zdroj: macrumors.com

Pridať komentár (0)