Odreaguj sa v práci, či počas učenia

LG jr. / 18. decembra 2014 / Biznis

Jedná sa o hru s náz­vom NO­YBE. Hra na­zvä­zuje na známe tzv. “rýchle hry” typu sláv­neho Flappy Bird, Splashy Fish, Ama­zing Thief, Stick Hero a iné z tejto ka­te­gó­rie.

NO­YBE je však vý­ni­močný a od­lišný pre­dov­šet­kým tým, že jeho ovlá­da­nie ne­spo­číva v “ta­po­vaní” na ob­ra­zovku a udr­žaní sa tak v hre, ale vy­užíva ako prvá z “rých­lych hier” ak­ce­lo­me­ter iP­honu – teda sa ovláda po­mo­cou po­hybu sa­mot­ného te­le­fónu. Hlavný hr­dina hry je spo­me­nutý už v sa­mot­nom názve – chutná, žltá, chl­patá po­sta­vička s me­nom NO­YBE.

 

„Vy­mys­leli sme po­sta­vičku a celú hru sme spra­vili len ako taký fun, lebo už nás ne­ba­vili všetky tie ta­po­va­cie hry“, ho­vorí Pe­ter Bu­bán, je­den zo za­kla­da­te­ľov. „Chý­balo nám na trhu niečo také, čo mô­žeš ovlá­dať po­hy­bom, ale prin­cíp hry zo­stava rov­naký – vy­pad­neš do 10 se­kúnd a ide sa od­znova“, do­dáva druhý zo za­kla­da­te­ľov Adam Ned­bal.

 

Hra je ozaj veľmi sim­ple, ale to jej ne­uberá na fun fak­tore, ktorý ur­čite má. As­poň chvíľku :).

 

 

Chceš sa aj ty za­hrať s NO­YBY?? Tak sťa­huj TU

 

zdroj: you­tube.com

Pridať komentár (0)