Odre­a­guj sa v práci, či počas uče­nia

LG jr. / 18. december 2014 / Business

Jedná sa o hru s náz­vom NOYBE. Hra nazvä­zuje na známe tzv. “rýchle hry” typu sláv­neho Flappy Bird, Splashy Fish, Ama­zing Thief, Stick Hero a iné z tejto kate­gó­rie.

NOYBE je však výni­močný a odlišný pre­dov­šet­kým tým, že jeho ovlá­da­nie nespo­číva v “tapo­vaní” na obra­zovku a udr­žaní sa tak v hre, ale využíva ako prvá z “rých­lych hier” akce­lo­me­ter iPhonu — teda sa ovláda pomo­cou pohybu samot­ného tele­fónu. Hlavný hrdina hry je spo­me­nutý už v samot­nom názve — chutná, žltá, chl­patá posta­vička s menom NOYBE.

Vymys­leli sme posta­vičku a celú hru sme spra­vili len ako taký fun, lebo už nás neba­vili všetky tie tapo­va­cie hry”, hovorí Peter Bubán, jeden zo zakla­da­te­ľov. “Chý­balo nám na trhu niečo také, čo môžeš ovlá­dať pohy­bom, ale prin­cíp hry zostava rov­naký — vypad­neš do 10 sekúnd a ide sa odznova”, dodáva druhý zo zakla­da­te­ľov Adam Ned­bal.

Hra je ozaj veľmi sim­ple, ale to jej neuberá na fun fak­tore, ktorý určite má. Aspoň chvíľku :).

Chceš sa aj ty zahrať s NOYBY?? Tak sťa­huj TU

zdroj: youtube.com

Pridať komentár (0)