Odte­raz môžeš na Face­book pri­dá­vať 360° fotky

Rudolf Nečas / 10. júna 2016 / Tech a inovácie

Face­book konečne umož­nil nahrá­va­nie a pre­ze­ra­nie 360 stup­ňo­vých foto­gra­fií priamo v Novin­kách.

Po zachy­tení pano­rámy alebo 360 stup­ňo­vej fotky pomo­cou ich vlast­nej appky alebo apli­ká­cie tre­tej strany, môžeš takúto fotku zave­siť priamo na sociálnu sieť, kde bude pre­ve­dená do obrazu, ktorý možno zobra­ziť na počí­tači alebo akom­koľ­vek smart­fóne.

watch_in_vr_image_v2

foto: media.fb.com

To, že 360-stup­ňové fotky dora­zia do Novi­niek ozná­mil Face­book minulý mesiac. Odo dneška budú môcť uží­va­te­lia iden­ti­fi­ko­vať foto­gra­fie iko­nou kom­pasu v pra­vom hor­nom rohu obrázku. Jediné, čo musíš uro­biť, je klik­núť a ťahať po obrázku, aby si ho pre­skú­mal celý, alebo to môžeš spra­viť jed­no­du­cho natá­ča­ním svojho smart­fónu. Spolu s fun­kciou 360 stup­ňo­vého videa, ktorá bola ozná­mená vlani v sep­tem­bri, toto ozná­me­nie tiež pochá­dza z túžby Ocu­lus VR po ďal­šom obsahu, ktorý možno zobra­ziť na Ocu­lus Rift a Gear VR head­sete (za pred­po­kladu, že máš naj­novší Galaxy smartp­hone).

Bude trvať nejaký čas, než sa 360° fotky roz­ší­ria, ale Face­book ich vidí jasne ako nové kre­a­tívne médium, ktoré pod­po­ruje túžbu po poznaní. “Spolu s 360° foto­gra­fiami od svo­jich pria­te­ľov a rodiny, môžeš obja­vo­vať nové ohro­mu­júce 360° foto­gra­fie od verej­ných čini­te­ľov, vyda­va­te­ľov a ďal­ších orga­ni­zá­cii,” píše pro­dukt mana­žér Face­bo­oku, Andy Huang v ofi­ciál­nom vyhlá­sení. “360° foto­gra­fie ti ponú­kajú mož­nosť posta­viť sa na pódium pred 100.000 fanú­ši­kov s Pau­lom McCar­tneym, pozrieť sa do záku­li­sia na naj­vyš­šom súde s New York Times, nav­ští­viť Medzi­ná­rodnú koz­mickú sta­nicu s NASA a oveľa viac.”

Rov­nako veľ­ko­roz­merné su aj ambí­cie Face­bo­oku pre 360 stup­ňový obsah, keďže spo­loč­nosť začiat­kom roka na F8 pred­sta­vila svoje vlastné 17-kame­rové pole s náz­vom Face­book Sur­round. Refe­renčný dizajn bol uvoľ­nený ako open-source pro­jekt na Git­Hub a sociálny gigant pove­dal, že rieši veľa prob­lé­mov, kto­rým v súčas­nosti čelia 360-stup­ňové videá, ako naprí­klad prob­lémy s kva­li­tou obrazu, ktoré pochá­dzajú zo zatvá­ra­nia jed­not­li­vých uzá­vie­rok, počas nahrá­va­nia záznamu. Face­book dúfa, že návrh bude moti­vo­vať výrob­cov pri navrho­vaní svo­jich vlast­ných zaria­dení.


Vir­tu­álna rea­lita a 360 stup­ňový obsah sú stále ešte v plien­kach, ale Face­book má dobrú pozí­ciu pre pre­sa­de­nie týchto nových tech­no­ló­gií. Teraz je to na nás, pou­ží­va­te­ľoch, aby sme tieto nové veci vyskú­šali. Ale 360° video z pla­néty Jakku z posled­ného Star Wars vyzerá dosť dobre. Však poze­raj.

(Video je možné zatiaľ pre­hrať iba na pre­hlia­da­čoch Chrome a Fire­fox)

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: qz.com

Pridať komentár (0)