Odte­raz môžeš na Face­bo­ok pri­dá­vať 360° fot­ky

Rudolf Nečas / 10. júna 2016 / Tech a inovácie

Face­bo­ok koneč­ne umož­nil nahrá­va­nie a pre­ze­ra­nie 360 stup­ňo­vých foto­gra­fií pria­mo v Novin­kách.

Po zachy­te­ní pano­rá­my ale­bo 360 stup­ňo­vej fot­ky pomo­cou ich vlast­nej app­ky ale­bo apli­ká­cie tre­tej stra­ny, môžeš takú­to fot­ku zave­siť pria­mo na sociál­nu sieť, kde bude pre­ve­de­ná do obra­zu, kto­rý mož­no zobra­ziť na počí­ta­či ale­bo akom­koľ­vek smart­fó­ne.

watch_in_vr_image_v2

foto: media.fb.com

To, že 360-stup­ňo­vé fot­ky dora­zia do Novi­niek ozná­mil Face­bo­ok minu­lý mesiac. Odo dneš­ka budú môcť uží­va­te­lia iden­ti­fi­ko­vať foto­gra­fie iko­nou kom­pa­su v pra­vom hor­nom rohu obráz­ku. Jedi­né, čo musíš uro­biť, je klik­núť a ťahať po obráz­ku, aby si ho pre­skú­mal celý, ale­bo to môžeš spra­viť jed­no­du­cho natá­ča­ním svoj­ho smart­fó­nu. Spo­lu s fun­kci­ou 360 stup­ňo­vé­ho videa, kto­rá bola ozná­me­ná vla­ni v sep­tem­bri, toto ozná­me­nie tiež pochá­dza z túž­by Ocu­lus VR po ďal­šom obsa­hu, kto­rý mož­no zobra­ziť na Ocu­lus Rift a Gear VR head­se­te (za pred­po­kla­du, že máš naj­nov­ší Gala­xy smartp­ho­ne).

Bude trvať neja­ký čas, než sa 360° fot­ky roz­ší­ria, ale Face­bo­ok ich vidí jas­ne ako nové kre­a­tív­ne médium, kto­ré pod­po­ru­je túž­bu po pozna­ní. “Spo­lu s 360° foto­gra­fia­mi od svo­jich pria­te­ľov a rodi­ny, môžeš obja­vo­vať nové ohro­mu­jú­ce 360° foto­gra­fie od verej­ných čini­te­ľov, vyda­va­te­ľov a ďal­ších orga­ni­zá­cii,” píše pro­dukt mana­žér Face­bo­oku, Andy Huang v ofi­ciál­nom vyhlá­se­ní. “360° foto­gra­fie ti ponú­ka­jú mož­nosť posta­viť sa na pódium pred 100.000 fanú­ši­kov s Pau­lom McCar­tne­ym, pozrieť sa do záku­li­sia na naj­vyš­šom súde s New York Times, nav­ští­viť Medzi­ná­rod­nú koz­mic­kú sta­ni­cu s NASA a ove­ľa viac.”

Rov­na­ko veľ­ko­roz­mer­né su aj ambí­cie Face­bo­oku pre 360 stup­ňo­vý obsah, keď­že spo­loč­nosť začiat­kom roka na F8 pred­sta­vi­la svo­je vlast­né 17-kame­ro­vé pole s náz­vom Face­bo­ok Sur­round. Refe­renč­ný dizajn bol uvoľ­ne­ný ako open-sour­ce pro­jekt na Git­Hub a sociál­ny gigant pove­dal, že rie­ši veľa prob­lé­mov, kto­rým v súčas­nos­ti čelia 360-stup­ňo­vé videá, ako naprí­klad prob­lé­my s kva­li­tou obra­zu, kto­ré pochá­dza­jú zo zatvá­ra­nia jed­not­li­vých uzá­vie­rok, počas nahrá­va­nia zázna­mu. Face­bo­ok dúfa, že návrh bude moti­vo­vať výrob­cov pri navrho­va­ní svo­jich vlast­ných zaria­de­ní.


Vir­tu­ál­na rea­li­ta a 360 stup­ňo­vý obsah sú stá­le ešte v plien­kach, ale Face­bo­ok má dob­rú pozí­ciu pre pre­sa­de­nie tých­to nových tech­no­ló­gií. Teraz je to na nás, pou­ží­va­te­ľoch, aby sme tie­to nové veci vyskú­ša­li. Ale 360° video z pla­né­ty Jak­ku z posled­né­ho Star Wars vyze­rá dosť dob­re. Však poze­raj.

(Video je mož­né zatiaľ pre­hrať iba na pre­hlia­da­čoch Chro­me a Fire­fox)

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: qz.com

Pridať komentár (0)